Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Na podlagi 10. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 70/2000), 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spremembe) in 17. ter 132. člena Statuta Občine Piran (Uradne objave Primorskih novic, št. 10/99) je Občinski svet Občine Piran na 12. redni seji dne 25.3.2004 sprejel
 
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
 
 
STATUTA OBČINE PIRAN
 
 
1. člen
 
V Statutu Občine Piran (Uradne objave Primorskih novic, št. 10/99) se v četrtem odstavku 2. člena:
 
 
- v prvi alinei: besedi »prostorska okoliša«, nadomestita z besedami, »prostorski okoliši«, za številko »36« se beseda »in« nadomesti z vejico in se za številko »38« namesto vejice, doda beseda »in« ter številka »95«;
 
 
- v drugi alinei: za številko »41«, dodata številki »97, 98, 103 in 104«;
 
 
- v tretji alinei: za številko »70«, dodajo številke »96, 99 do 102 in 105 do 108«.
 
2. člen
 
V drugem odstavku 22. člena se za besedo »večino«, doda beseda »opredeljenih«, besedi »ali statut« pa se črtata.
 
3. člen
 
V drugem stavku 24. člena se za besedo »področje« dodajo besede »ter način sprejemanja odločitev«.
 
4. člen
 
V 40. členu se v drugem stavku prvega odstavka za besedo »občanov«, namesto pike postavi vejica in dodajo besede, »najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji«.
 
5. člen
 
V drugem stavku drugega odstavka 41. člena se za besedo »večina« doda beseda »opredeljenih«.
 
6. člen
 
1. odstavek 58. člena se spremeni tako, da se za zadnjim stavkom tega odstavka doda nov stavek, ki se glasi: »Člane sveta krajevne skupnosti se voli v 1(eni) volilni enoti.«
 
3. odstavek 58. člena se spremeni tako, da se sedaj glasi:
 
 
»Število članov sveta, ki jih volijo krajani v krajevnih skupnosti je po posameznih krajevnih skupnosti naslednje:
 
 
Krajevna skupnost Piran 7 članov,
 
 
Krajevna skupnost Portorož 7 članov,
 
 
Krajevna skupnosti Lucija 7 članov,
 
 
Krajevna skupnost Sečovlje 7 članov
 
 
Krajevna skupnost Strunjan 5 članov,
 
 
Krajevna skupnost Sv. Peter 5 članov,
 
 
Krajevna skupnost Padna 5 članov,
 
 
Krajevna skupnost Nova vas 5 članov.«
 
5. odstavek 58. člena se spremeni tako, da se mu doda nov stavek: »Pripadnike italijanske narodne skupnosti se voli v 1(eni) volilni enoti, ki je območje krajevne skupnosti.«
 
7. člen
 
1. odstavek 63. člena Statuta se spremeni tako, da se besedilo » in razpiše predčasne volitve« nadomesti z besedilom »v naslednjih primerih«.
 
 
Za 1. odstavkom 63. člena Statuta se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
 
 
»V primeru, da odstopi večina članov sveta krajevne skupnosti, občinski svet ugotovi, da je prenehal mandat vsem članom sveta krajevne skupnosti.«
 
 
Dosedanji drugi odstavek 63. člena postane tretji odstavek in se spremeni tako, da se za besedilom »V primeru razpustitve sveta krajevne skupnosti« doda besedilo »in v primeru ugotovitve, da je prenehal mandat vsem članom sveta krajevne skupnosti,«.
 
 
Za tretjim odstavkom 63. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
 
 
» V primeru iz 1. ali 2. odstavka tega člena Župan razpiše predčasne volitve.«
 
 
Dosedanji zadnji odstavek 63. člena postane peti odstavek.
 
8. člen
 
V tretjem odstavku 92. člena se za besedo »volivcev« dodajo besede »ki so glasovali, pod pogojem, da se glasovanja udeleži večina«.
 
9. člen
 
V prvem odstavku 101. člena se črta beseda »lahko«.
 
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
 
 
10. člen
 
Krajevne skupnosti so dolžne Pravila krajevnih skupnosti uskladiti z določili sprememb statuta v roku 30 dni od uveljavitve teh sprememb. Določila Statuta in njegovih sprememb veljajo neposredno.
 
11. člen
 
Spremembe in dopolnitve Statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Primorskih novic. Določila o številu članov sveta krajevnih skupnosti se pričnejo uporabljati s prvimi naslednjimi volitvami članov sveta krajevnih skupnosti.
 
 
Z uveljavitvijo sprememb in dopolnitev Statuta Občine Piran preneha veljati Odlok o določitvi volilnih enot za izvedbo volitev v svete Krajevnih skupnosti v Občini Piran (Uradne objave Primorskih novic, št. 46/2002).
 
 
Številka: 01501-4/99-2004
Piran, 25.3.2004
Županja Občine Piran
Vojka Štular, prof.
 
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor