Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 – spremembe in dopolnitve – upoštevane odločbe 6/94, 45/94, 20/95, 9/96, 39/96, 44/96), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 16. člena statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 46/01) je Občinski svet občine Komen na 10. redni seji dne 20. 11. 2003 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o rebalansu proračuna Občine Komen za leto 2003

 

 

1. člen

 

 

V odloku o proračunu Občine Komen za leto 2003 (Uradni list RS, št. 63/03) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:

 

 

    Splošni del proračuna Občine Komen za leto 2003 se določa v naslednjih zneskih (v SIT):

 

 

 
-----------------------------------------------------------------------------------
A) Bilanca prihodkov in odhodkov                                 Plan      Rebalans
-----------------------------------------------------------------------------------
I.    Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)                    449,119.209   668,300.283
      Tekoči prihodki (70+71)                             387,762.745   384,020.000
70    Davčni prihodki                                     282,093.745   279,181.000
      700  Davki na dohodek in dobiček                    229,746.745   232,626.000
      703  Davki na premoženje                             27,481.000    21,613.000
      704  Domači davki na blago in storitve               24,866.000    24,942.000
      706  Drugi davki                                              –             –
71    Nedavčni prihodki                                   105,669.000   104,839.000
      710  Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja    92,925.000    95,950.000
      711  Takse in pristojbine                             2,705.000     2,339.000
      712  Denarne kazni                                       19.000        60.000
      713  Prihodki od prodaje blaga in storitev            8,100.000     4,400.000
      714  Drugi nedavčni prihodki                          1,920.000     2,090.000
72    Kapitalski prihodki                                  23,280.964   253,595.364
      720  Prihodki od prodaje osnovnih sredstev            4,555.600   234,870.000
      721  Prihodki od prodaje zalog                                –             0
      722  Prihodki od prodaje zemljišč in
           nematerialnega premoženja                       18,725.364    18,725.364
73    Prejete donacije                                      7,950.000     6,490.000
      730  Prejete donacije iz domačih virov                2,450.000     2,450.000
      731  Prejete donacije iz tujine                       5,500.000     4,040.000
74    Transferni prihodki                                  30,125.500    24,194.919
740   Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
      institucij                                           30,125.500    24,194.919
II.   Skupaj odhodki (40+41+42+43)                        456,109.209   688,825.283
40    Tekoči odhodki                                      198,137.280   245,990.719
      400  Plače in drugi izdatki zaposlenim               25,960.000    26,960.000
      401  Prispevki delodajalcev za socialno varnost       3,627.500     3,808.500
      402  Izdatki za blago in storitve                   153,605.180   142,994.254
      403  Plačila domačih obresti                         13,444.600    70,727.965
      409  Rezerve                                          1,500.000     1,500.000
41    Tekoči transferi                                    170,239.779   174,520.779
      410  Subvencije                                         600.000       600.000
      411  Transferi posameznikom in gospodinjstvom       107,907.250   106,827.250
      412  Transferi neprofitnim organizacijam in
           ustanovam                                       19,495.180    19,504.180
      413  Drugi tekoči domači transferi                   42,237.349    47,589.349
      414  Tekoči transferi v tujino                                –             –
42    Investicijski odhodki                                63,158.150   237,896.785
      420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev              63,158.150   237,896.785
43    Investicijski transferi                              24,574.000    30,417.000
430   Investicijski transferi                              24,574.000    30,417.000
III.  Proračunski presežek (I.-II.)
      (proračunski primanjkljaj)                           -6,990.000   -20,525.000
 
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV.   Prejeta vračila danih posojil in prodaja
      kapitalskih deležev (750-751+752)                     6,990.000    20,525.000
      750  Prejeta vračila danih posojil                    6,990.000    20,525.000
750   Prejeta vračila danih posojil
751   Prodaja kapitalskih deležev                           6,990.000    20,525.000
752   Kupnine iz naslova privatizacije
V.    Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
      (440-441+442)                                                 –             –
44    Dana posojila in pove. kapitalskih deležev                    –             –
      440  Dana posojila
      441  Povečanje kapitalskih deležev in naložb
      442  Poraba sredstev kupnin iz naslova
           privatizacije
 
VI.   Prejeta minus dana posojila
      in spremembe kapitalskih deležev (IV.–V.)             6,990.000    20,525.000
 
C) Račun financiranja
VII.  Zadolževanje (500)                                            –             –
50    Zadolževanje                                                  –             –
      500  Domače zadolževanje
VIII. Odplačila dolga (550)                                         –             –
55    Odplačila dolga                                               –             –
      550  Odplačila domačega dolga
IX.   Sprememba stanja sredstev na računu
      (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                                    –             –
X.    Neto zadolževanje (VII.-VIII-IX.)                             –             –
XI.   Neto financiranje (VI.+X.)                            6,990.000    20,525.000
-----------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

2. člen

 

 

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

 

Št. 40302-03/03-2

 

 

Komen, dne 20. novembra 2003.

 

 

Župan

    Občine Komen

    Uroš Slamič l. r.

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor