Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popravek, 92/05 – ZJC-B, 95/05 – ZVMS, 111/05 – odločba US, 120/06 – odločba US in 126/07) in 16. člena Statuta Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99, 11/01, 5/03 in 24/04) je Občinski svet Občine Žetale na 14. redni seji dne 16. 2. 2009 sprejel

S K L E P

o ukinitvi statusa javnega dobra

1. člen

S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parcelo štev. 1615/3, gospodarsko poslopje v izmeri 24 m2 in dvorišče v izmeri 154 m2 pripisano v zemljiškokjnižnem vložku štev. 342, k.o. Nadole.

2. člen

Nepremičnine, navedene v 1. členu tega sklepa prenehajo imeti značaj javnega dobra in se parcela štev. 1615/3 odpiše iz zemljiškoknjižnega vložka štev. 342, k.o. Nadole, in se zanjo v isti k.o. odpre nov vložek, nato pa se pri novem vložku vknjiži lastninska pravica na ime: Občina Žetale, Žetale 4, 2287 Žetale.

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 032-01-0014/2009-7

Žetale, dne 16. februarja 2009

 

Župan

Občine Žetale

Anton Butolen l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor