Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»

 
Občinski svet občine Kungota je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93) in 18. člena statuta Občine Kungota na 21. redni seji dne 9. maja 1997 sprejel
 
O D L O K
 
 
o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu naselja Svečina
 
 
1. člen
 
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za naselje Svečina (Medobčinski uradni vestnik št. 11/93), ki jih je izdelal Landart, d.o.o., Svečina, Plač 7. Sprememba obravnava del ureditvenega območja “Stara vas s cerkvijo” po projektu JD-5/94, LandART94.
 
 
Območje “Stara vas s cerkvijo”, za katero se s tem odlokom sprejemajo spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta, leži v k.o. Plač in je omejeno na zahodu in jugozahodu s Svečinskim potokom parc. št. 615, do parc. št. 204/2, kjer obrne na njenem južnem in vzhodnem robu proti severu, zavije 10 m proti vzhodu, nato 50 m proti severu, deloma ob robu parc. št. 205/1, do kanaliziranega potoka s parc. št. 613/6, kjer poteka do skrajno južne meje območja pri parc. št. 8, nato zavije ob južnem robu parcel štev. 8 in 11, prečka cesto parc. št. 406/1 in nadaljuje ob jugovzhodnem in severovzhodnem robu parcele štev. 8 in 5 ob južnem robu parc. št. 20/1, obrne ob robu iste parcele proti zahodu in severo-zahodu ob robu parc. št. 21, parc. št. 22/2 in parc. št. 32/2, nato zavije 60 m proti zahodu po parc. št. 30/1 do parc. št. 30/2 se obrne 40 m proti severu ob parc. št. 30/2 in zavije čez cesto s parc. št. 406/1 proti zahodu v ravni liniji 100 m ob južnem robu parc. št. 28 do izhodišča, t.j. Svečinskega potoka parc. št. 615.
 
2. člen
 
Dopolni se 2. člen odloka o ureditvenem načrtu naselja Svečina in sicer na koncu člena kot sledi:
 
 
Vsebina navedenih grafičnih prilog se za območje “Stara vas s cerkvijo” smiselno nadomesti z vsebino opredeljeno v projektu JD-5/94 LandART94 (Karta – ureditvena situacija M = 1:500), ki je sestavina spremenjenega in dopolnjenega ureditvenega načrta za naselje Svečina.
 
3. člen
 
Vsebina 6. člena odloka o ureditvenem načrtu naselja Svečina (Vas s cerkvijo) se v celoti nadomesti s tekstom kot sledi:
 
 
Stara vas s cerkvijo
 
 
Del ureditvenega območja Stara vas s cerkvijo se deli na pet ureditvenih enot:
 
 
(1) Ureditvena enota “A” – okolica cerkve z župniščem, ki sestoji iz dveh tlakovanih in z živico zarobljenih rondojev premera 20 m, t.j. vstopnega rondoja s klopmi in rondoja z znamenjem – križem, osrednjega, radialno tlakovanega in s hrasti obdanega, rondoja premera 24 m, ter ploščadi pred vhodom v župnišče, t.j. polovičnega rondoja s premerom 13,50 m.
 
 
(2) Ureditvena enota “B” – javni vaški trg, ki sestoji iz rondoja s prešo, gostinskega vrta s pergolo in trto, pergole nad sprehajalno potjo in parkiriščem, rondoja z jambori, osrednje informacijske table ter latnika s trto na slepi fasadi dvorane zadružnega doma.
 
 
(3) Ureditvena enota “C” – novi poslovno-stanovanjski objekt s trgom, ki sestoji iz objektov dozidanih v tlorisnem gabaritu “zrcalnega” značaja k objektu zadružnega doma, trga s pergolo pred lokali novega poslovno-stanovanjskega objekta, zeliščnega vrta pred novim objektom in vrtne ureditve ob poti do lokalov.
 
 
(4) Ureditvena enota “D” – vstop v vas, ki sestoji iz rekonstrukcije mostu nad Svečinskim potokom, povečane vodne ploskve pod mostom in ureditve podslapja potoka z zajezitvijo potoka, ter ureditve obrežne vegetacije.
 
 
(5) Ureditvena enota “E” – parkiranje, ureditev mirujočega prometa, ki sestoji iz 6 PM za kratkotrajno parkiranje pred objektom zadružnega doma, preureditve obstoječega gospodarskega objekta v garažo z 8 garažami, dozidave novega objekta z 9 garažami ter novega osrednjega parkirišča z 37 PM.
 
 
Elementi urejanja se glede izbora materialov, vrst in habitusov rastlinskega materiala in značilnosti mikrourbane opreme podrejajo detaljnemu krajinsko-arhitekturnemu načrtu.
 
4. člen
 
Izvajanje tega odloka nadzira: Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor, Inšpekcija za graditev – Območna enota Maribor.
 
5. člen
 
Ta odlok je stalno na vpogled:
 
 
– Občina Kungota – občinski urad.
 
 
– Upravna enota Pesnica, oddelek za okolje in prostor, kmetijstvo in ekonomske odnose.
 
6. člen
 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
 
 
 
 
Št. 352/01-97
Kungota, dne 9. maja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kungota
Anton Škamlec l. r.
 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor