Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Št. 322-0002/2007-07                                                                                              Ob-14115/07

Občina Prevalje na podlagi Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 23/06), 4. člena Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Prevalje (Ur. l. RS, št. 102/05, UGSO, št. 11/07), (v nadaljevanju Pravilnik), objavlja

javni razpis

o sofinanciranju programov s področja pospeševanja razvoja turizma v Občini Prevalje za leto 2007

1. Naročnik javnega razpisa: Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje.

2. Višina razpoložljivih finančnih sredstev:

višina razpoložljivih proračunskih sredstev za sofinanciranje programov društev je 3.130 EUR.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki:

Izvajalci na področju turizma (društva, združenja in zveze), ki so registrirana za izvajanje dejavnosti in morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– imajo sedež v Občini Prevalje;

– so registrirani in delujejo najmanj eno leto – financirajo se tudi novoustanovljena društva;

– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo kot jo določa zakon o društvih;

– imajo zagotovljene osnovne pogoje (materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske) za realizacijo načrtovanih programov;

– da izpolnjujejo pogoje iz Pravilnika.

4. Zahtevana dokumentacija:

– pregledno vsebinsko poročilo o delu v preteklem letu,

– pregledno finančno poročilo o delu v preteklem letu,

– pregledna vsebinska predstavitev programa za tekoče leto,

– navedba programov društev, ki jih naročnik sofinancira v skladu s Pravilnikom.

5. Merila za dodelitev sredstev:

Sredstva za posamezne programe se razdelijo glede na:

– doseženo število točk;

– višino razpoložljivih proračunskih sredstev.

6. Rok in način prijave:

Ponudniki morajo ponudbo oddati po pošti priporočeno do 12. junija 2007 ali osebno, na sedežu Občine Prevalje, Trg 2/a, Prevalje. Ponudba mora biti izdelana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, h katerim se priložijo zahtevane priloge.

7. Oddaja vlog Vloge pošljejo ponudniki do navedenega roka v zaprtih ovojnicah na naslov: Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje.

Ovojnice morajo biti opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis – turizem«. Ponudniki, bodo o izidu obveščeni v roku 30. dni, od poteka roka za prijavo.

8. Informacije o razpisni dokumentaciji:

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do konca razpisnega roka, vsak delovni dan med 8. in 13. uro, na sedežu Občine Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje.

Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na Občini Prevalje, Oddelku za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve, tel. 02/824-61-29, ali osebno, vsak delovni dan med 8. in 13. uro, pri Sabini Ranc.

Občina Prevalje

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor