Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Številka:

354-9/2012

Občina:

Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Organ sprejema:

Občinski svet občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Predlagatelj:

Župan občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Zakonska podlaga:

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo in 110/11 - ZDIU12), Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07 in 54/10), Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV, št. 22/10)

Pripravljavec:

Srečko Aleksander Padovnik

Datum:

20.12.2012

Priloge:

gradivo
Vabilo na sejo: Vabilo na 19. redno sejo Občinskega sveta občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Besedilo:

 

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo in 110/11 - ZDIU12), Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07 in 54/10), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV, št. 22/10) , je Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah na _______redni seji, dne _______, sprejel

SKLEP

o potrditvi Investicijskega programa

»KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA ZGORNJA SENARSKA«

Potrdi se Investicijski program za projekt (IP) »KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA ZGORNJA  SENARSKA«, št. IP:  354-9/2012,   ki ga je decembra 2012 izdelala Razvojna agencija Slovenske gorice d.o.o.,   zanjo  Tanja Hrastnik in projekt se uvrsti v Načrt razvojnih programov občine 2013-2017.

2. Investitor: Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah .

3. Vrednost investicije znaša 986.674,24 EUR (z DDV)  in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od januarja 2013 do decembra  2014.

4. Viri financiranja po dinamiki financiranja  v €:

Financer       /     Leto

2013

2014

skupaj

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Proračun

PP:  411516

121.679,41

167.160,16

288.839,57

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (EU-ESRR; Razvoj regij)

PP:

 7619 Razvoj regij-okoljska infrastruktura-07-13-EU

300.000,00

400.714,67

 

700.714,67

Skupaj

420.959,41

565.714,83

989.554,24

5. Viri financiranja po dinamiki financiranja in denarnem toku (DDV : obrnjena davčna obveznost 76.a člen ZDDV-1) v €:

Financer       /     Leto

2013

2014

skupaj

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Proračun

PP:  411516

54.101,18

72.873,85

126.975,03

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (EU-ESRR; Razvoj regij)

PP:

 7619 Razvoj regij-okoljska infrastruktura-07-13-EU

300.000,00

400.714,67

 

700.714,67

Skupaj

354.101,18

473.588,52

827.689,70

6. Odobri se izvedba investicije

7. Ta sklep začne veljati z dnem sprejema.

 

Številka: 354-9/2012

Datum: ___________

 

Župan

 

Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

 

Darko FRAS, univ.dipl.prav.

 
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor