Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Na podlagi 12. člena Statuta občine Rače - Fram (MUV, št. 11/95) in 4. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave (MUV, št. 18/95) je občinski svet občine Rače - Fram na seji, dne 7. junija 1996 sprejel naslednji
 
O D L O K
 
o pooblastitvi Komunalne inšpekcije mestne občine Maribor za izvajanje inšpekcijskega nadzora
 
1. člen
 
Komunalna inšpekcija mestne občine Maribor je pristojna za izvajanje inšpekcijskega nadzora in izrekanja ukrepov na območju občine Rače - Fram.
 
2. člen
 
Komunalna inšpekcija mestne občine Maribor izvaja nadzor nad izvrševanjem odlokov in drugih predpisov, če je z občinskim predpisom določeno, da je za izvajanje predpisov pristojna občinska inšpekcija ali drug občinski organ.
 
3. člen
 
Medsebojna razmerja med občino Rače - Fram in Komunalno inšpekcijo mestne občine Maribor se uredijo s pogodbo.
 
4. člen
 
Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi.
 
Številka: 061-15/96
 
Datum, 7. junij 1996
 
Predsednik občinskega sveta
 
občine Rače - Fram
 
Anton Španinger, s.r.
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor