Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 3. in  7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- UPB2 in 76/08),  149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB 1 in 70/08), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 03/07 – UPB4 in 29/07), 3. člena Odloka  o lokalnih gospodarskih javnih službah  v Občini Dobrovnik (Uradne objave Občine Dobrovnik št. 1/06) in 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS, št. 35/2007 in 2/2009)  je občinski svet Občine Dobrovnik na svoji 23. seji dne 26.11.2009 sprejel

O D L O K

o urejanju in čiščenju javnih površin  na območju občine Dobrovnik

            

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(Predmet odloka)

 

(1) Ta odlok določa opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe, urejanje in čiščenje javnih površin (v nadaljevanju besedila: javna služba) tako, da določa:

 

       organizacijsko in prostorsko zasnovo izvajanja javne službe;

       vrsto in obseg izvajanja javne službe;

       vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarske javne službe, ki je lastnina lokalne skupnosti ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa;

       zelene površine, njihovo urejanje, vzdrževanje in izvajanje posegov na njih, varovanje;

       vire financiranja.

2. člen

(Pomen izrazov)

 

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:

 

1.        Javna površina je površina, katera raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so ulica, trg, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, rekreacijska površina in podobna površina.

2.        Infrastruktura lokalnega pomena so objekti in naprave, potrebne za izvajanje javne službe.

3.        Grajeno javno dobro lokalnega pomena in grajeno javno dobro, ki sodi v omrežje gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena in javne površine na njih, kakor tudi objekti ali deli objektov, katerih uporaba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so, ulice, trg, pasaže in druge javne prometne površine lokalnega pomena, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, športna oziroma rekreacijska površina in podobno.

 

3. člen

(Namen odloka)

 

(1) Ta odlok določa urejanje in čiščenje ter vzdrževanje javnih površin v ureditvenih območjih naselij v Občini Dobrovnik  in zasebnih  zelenih  površin, ki mejijo na javne površine, z namenom, da se ohrani njihova ekološka, sociološka, estetska, vzgojno-izobraževalna in naravovarstvena zasnova.

 

(2) Občina Dobrovnik lahko za posamezno vrsto javne površine, ne glede na to, ali je v ureditvenem območju ali ne, določi poseben varstveni režim z odlokom.

 

(3) Urejanje, čiščenje in vzdrževanje posamezne vrste javne površine se lahko določi s posebnim odlokom.

 

II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

 

4. člen

(Obseg javne službe)

 

Obvezna lokalna gospodarska javna služba urejanja in čiščenja javnih površin obsega:

 

       oskrbo javnih površin,

       redno vzdrževalna dela in ukrepe za varovanje javnih površin,

       preurejanje javnih površin zaradi spremembe njihove namembnosti,

       obnovo dotrajanih ali poškodovanih elementov javnih površin,

       gradnjo in vzdrževanje komunalne, energetske in druge infrastrukture,

       nujna dela na komunalni, energetski in drugi infrastrukturi,

       splošno varstvo javnih površin,

       poseganje za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

 

5. člen

 

Izbirne lokalne gospodarske javne službe, na območju občine Dobrovnik,  ki jih ureja ta odlok  pa so:

-        upravljanje in urejanje javnih parkirišč.

 

6. člen

(Način izvajanja odloka)

 

Urejanje in čiščenje javnih površin je obvezna lokalna gospodarska javna služba, katere izvajanje zagotavlja pooblaščeni izvajalec v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah in  Odlokom o lokalnih gospodarskih javnih službah  v Občini Dobrovnik.

 

III. ZELENE POVRŠINE

7. člen

(Vrste zelenih površin)

 

(1) Zelene površine v ureditvenih območjih naselij so:

 

I. javne zelene površine v lasti ali v upravljanju Občine Dobrovnik, ki so pod enakimi pogoji namenjene vsem uporabnikom,

II. druge zelene površine v lasti pravnih in fizičnih oseb, ki niso pod enakimi pogoji namenjene vsem uporabnikom (v nadaljevanju: zasebne zelene površine), katere urejajo, varujejo in vzdržujejo lastniki oziroma uporabniki površin.

8. člen

(Javne zelene površine in zasebne zelene površine)

 

(1) Javne zelene površine so po tem odloku hortikulturno urejene javne površine in površine okoli javnih objektov, predvsem pa:

 

I.                 javni parki, nasadi, drevoredi, zelenice, sprehajališča in pešpoti na javnih zelenih površinah,

II.               zelene površine ob javnih cestah in poteh, vodnih tokovih, športnih igriščih, kopališčih, otroških igriščih in ob večstanovanjskih stavbah,

III.             zelene površine ob spomeniških, zgodovinskih ter posameznih turističnih objektih v javni lasti, če je njihovo urejanje v pristojnosti Občine Dobrovnik,

IV.             zelene površine na pokopališču,

V.               varovalni in zaščitni nasadi, posamezna okrasna drevesa ali skupine dreves, ki bistveno vplivajo na podobo krajine na celotnem območju Občine Dobrovnik,

VI.             zelene in rekreacijske površine določene s posebnimi predpisi Občine Dobrovnik,

VII.           vse druge zelene površine, ki so s prostorskimi dokumenti ali drugimi akti pristojnega državnega organa oziroma organa občine opredeljene kot javne zelene površine.

 

(2) Vsi predmeti, naprave in infrastrukturni objekti, ki so na javnih zelenih površinah in so namenjeni urejanju, vzdrževanju in varstvu ter rabi zelenih površin, so del javnih zelenih površin.

 

(3) Javne zelene površine so določene v katastru javnih zelenih površin  Občine Dobrovnik, ki mora poleg splošnih podatkov vsebovati tudi kategorizacijo zelenih površin. Kataster javnih zelenih površin mora  na podlagi pooblastila Občine Dobrovnik, ki določi tudi strukturo katastra, izdelati izvajalec javne gospodarske službe v enem letu po veljavnosti odloka.

 

(4) Zasebne zelene površine so zemljišča v območju naselij, ki pripadajo zasebnemu  zazidanemu stavbnemu zemljišču in zasebna nezazidana stavbna zemljišča.

 

9. člen

(Grajeno javno dobro)

 

Zemljišča, objekti in naprave na javnih površinah so grajeno  javno dobro v lasti Občine Dobrovnik.

 

IV. UREJANJE ZELENIH POVRŠIN

10. člen

(Nove javne zelene površine)

 

(1) Nove javne zelene površine se lahko pridobivajo in urejajo samo v skladu s prostorskimi izvedbenimi akti in na njihovi podlagi izdanimi dovoljenji za posege v prostor.

 

(2) Investitorji gradenj objektov v ureditvenih območjih naselij so dolžni v skladu s prostorskimi izvedbenimi načrti poskrbeti za estetsko, varno in naravnim pogojem primerno ureditev okolja novih gradbenih objektov.

 

(3) Nove javne zelene površine na območjih naselij, ki niso vključene v prostorskih izvedbenih načrtih, se načrtujejo na osnovi programa, ki ga pripravi izvajalec v sodelovanju s  pristojnim oddelkom občinske uprave,  sprejme pa ga občinski svet.

 

11. člen

(Načrt urejanja zelenih površin ob novogradnjah)

 

(1) Za zagotovitev primernega videza naselja in zagotovitev pravic drugih fizičnih in pravnih oseb mora investitor stanovanjskega, poslovnega, industrijskega, trgovskega  ali drugega objekta v projektni dokumentaciji določiti načrt urejanja zelenih površin ob objektu, ki ga namerava graditi. Načrt urejanja zelenih površin obsega ureditveni načrt zelenih površin in predlog hranjenja rodovitne zemlje v času gradnje.

 

(2) Soglasje o usklajenosti načrta urejanja zelenih površin s prostorskimi izvedbenimi akti izda pristojni občinski upravni  organ.

 

(3) Gradbeno dovoljenje se lahko izda šele po pridobljenem soglasju iz prejšnjega odstavka tega člena.

12. člen

(Načrt urejanja javnih zelenih površin)

 

(1) Javne zelene površine se urejajo z načrtom urejanja javnih zelenih površin, ki mora vsebovati program ureditve javnih zelenih površin in zavarovanja posameznih značilnih javnih zelenih površin, drevoredov in zelenih površin ob pomembnejših prometnicah, križiščih, ob objektih, urejenih vodnih strugah ipd. Načrt urejanja javnih zelenih površin izdela izvajalec javne službe v šestih mesecih po uveljavitvi odloka.

 

(2) Načrt ureditve javnih zelenih površin mora biti usklajen z omrežjem komunalnih in energetskih naprav ter objektov s priključki na komunalne naprave.

 

13. člen

(Urejanje zasebnih zelenih površin)

 

(1) Zasebne zelene površine, ki mejijo na javne površine, morajo biti urejene tako, da ne kvarijo estetskega videza naselja in zagotavljajo pravice drugih fizičnih in pravnih oseb ter  prometno varnost  v skladu z Odlokom o občinskih cestah.

 

(2) Za zasaditev zasebnih zelenih površin ob javnih prometnih površinah z živo mejo, drevjem ali drugimi visokoraslimi nasadi, mora lastnik pridobiti soglasje pristojnega občinskega upravnega organa.

 

(3) Investitorjem individualnih stanovanjskih hiš ni potrebno predložiti načrta urejanja zelenih površin. Zelene površine teh gradenj se morajo urediti v skladu s projektno dokumentacijo.

 

(4) Zasebne zelene površine ob poslovnih, industrijskih, trgovinskih in drugih objektih morajo biti redno vzdrževane in urejene. V  primeru, ko nadzorni organ ugotovi, da so te zelene površine neprimerno vzdrževane in kvarijo estetski videz in urejenost kraja, lahko lastniku naloži, da odpravi ugotovljene nepravilnosti oziroma, da te nepravilnosti odpravi izvajalec na račun lastnika.  

 

14. člen

(Urejanje javnih otroških igrišč)

 

(1) Javna otroška igrišča se urejajo v okviru javnih zelenih površin.

 

(2) Javna otroška igrišča morajo biti ločena od ostalega prostora, predvsem od javnih prometnih površin. Ločitev otroških igrišč od ostalega prostora mora biti izvedena tako, da ni

ogrožena varnost uporabnikov igrišč.

 

(3) Javna otroška igrišča morajo biti opremljena z igrali in opremo, ki ob normalni uporabi ne ogroža uporabnikov igrišč. V nasprotnem primeru  nadzorni organ izvajalcu gospodarske javne službe odredi prepoved uporabe in sanacijo popravila igral.

 

15. člen

(Ravnanje s plodno zemljo)

 

Pri urejanju javnih zelenih površin morajo izvajalec javne službe in drugi izvajalci posegov na zelenih površinah ravnati s plodno zemljo tako, kot to določa Zakon o kmetijstvu.

 

16. člen

(Urejanje in vzdrževanje gozdov)

 

Za urejanje in vzdrževanje gozdov in zemljišč, ki so po zakonu o gozdovih določene kot gozdne površine, veljajo predpisi o gozdovih.

 

17. člen

(obveznosti lastnikov in vodnikov psov pri vzdrževanju čistoče)

 

Na površinah, opredeljenih v 2. in 7. členu tega odloka, ter na drugih gosto naseljenih območjih občine, ki so namenjena pešcem, se psi lahko vodijo le na povodcu. Lastniki in vodniki psov morajo z javnih površin,  stopnišč in vhodov v stanovanjskih zgradbah na območju Občine Dobrovnik sproti odstranjevati pasje iztrebke. V ta namen mora vsak lastnik oziroma vodnik psov imeti ustrezno opremo (npr. vrečko).

18. člen

(omejitve gibanja psov)

 

Pse ni dovoljeno voditi na:

       otroška igrišča,

       pokopališča,

       zelenice v bližini vzgojno-varstvenih in šolskih ustanov,

       površine, ki so označene s posebnimi oznakami.

 

V. IZVAJANJE POSEGOV NA ZELENIH POVRŠINAH

 

19. člen

(Poseg v zelene površine)

 

(1) Dovoljeni posegi v javne zelene površine so:

       redna vzdrževalna dela in ukrepi za varovanje javnih zelenih površin,

       preurejanje javnih zelenih površin zaradi spremembe njihove namembnosti,

       obnove dotrajanih ali poškodovanih elementov javnih zelenih površin,

       gradnja in vzdrževanje komunalne, energetske in druge infrastrukture,

       nujna dela na komunalni, energetski in drugi infrastrukturi,

       poseganje za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

 

(2) Poseg v javne zelene površine je dovoljen le v okviru načrta urejanja javnih zelenih površin, gradbenih dovoljenj ali soglasja pristojnega občinskega organa oziroma, če je to potrebno zaradi varstva zelenih površin ter javne varnosti ali varnosti v cestnem prometu.

 

(3) Poseg v zasebne zelene površine je dovoljen v okviru prostorskih izvedbenih aktov ali če je to potrebno zaradi javne varnosti ali varnosti v cestnem prometu. V primeru, da je poseg v zasebne zelene površine v okviru prostorskih izvedbenih aktov oziroma je poseg potreben zaradi novogradnje ali rekonstrukcije javnih prometnih površin je dovoljen ob pogoju, da lastnik soglaša s posegom. Lastnik oziroma uporabnik zasebne zelene površine ima pravico do odškodnine, ki jo določi pooblaščeni cenilec in s sklepom potrdi občinski svet.

 

(4) Gradbeni in drugi posegi, ki imajo za posledico trajno ali bistveno krčenje javnih oziroma ostalih zelenih površin, so možni le v skladu s sprejetimi prostorskimi izvedbenimi akti in izdanimi dovoljenji ter soglasji pristojnega občinskega upravnega organa ter drugih pravnih oseb, ki imajo pooblastilo na podlagi zakona.

 

(5) Kadar nadzorni organ ugotovi, da se izvajajo posegi na javnih zelenih površinah brez dovoljenja, odredi takojšnjo ustavitev del in določi rok za pridobitev dovoljenja. Pritožba ne zadrži izvršitve odrejenega ukrepa.

 

(6) Če izvajalec posega v javne zelene površine ne pridobi ustreznega dovoljenja v določenem roku, odredi nadzorni organ vzpostavitev javne zelene površine v stanje pred posegom, na stroške izvajalca posega.

20. člen

(Nujna dela na komunalni infrastrukturi)

 

(1) V primerih prekopavanja javnih zelenih površin, zaradi nujnih del na komunalni infrastrukturi, je izvajalec posega dolžan najkasneje v roku 24 ur obvestiti pristojni občinski organ o izvajanju del in takoj po končanju del povrniti javno zeleno površino v prvotno stanje.

 

(2) V primeru, da izvajalec nujnih del na komunalni infrastrukturi po prekopavanju ne vzpostavi javne zelene površine v prvotno stanje takoj po končanju del, mu nadzorni organ odredi rok za vzpostavitev prvotnega stanja oziroma odredi, da na stroške izvajalca to opravi drugi izvajalec.

 

21. člen

(Gradbeni in drugi posegi na javnih zelenih površinah)

 

(1) Izvajalec, ki zaradi gradbenih ali drugih del ter izvajanja rednih vzdrževalnih del na komunalni infrastrukturi posega v javne zelene površine, je dolžan poskrbeti, da ne povzroči nepotrebne škode na zelenih površinah, oziroma je dolžan škodo takoj po nastanku odpraviti.

 

(2) V primeru, da izvajalec škode ne odpravi takoj po opravljenem delu, mu lahko nadzorni organ odredi dodatni rok za odpravo škode oziroma odredi, da na stroške izvajalca škodo odpravi drugi izvajalec.

22. člen

(Zavarovanje zelenih površin v času posega)

 

(1) Investitor oziroma izvajalec gradbenih del in drugih posegov na javnih zelenih površinah je dolžan pred posegom na celotnem območju gradnje zavarovati obstoječa drevesa, grmovnice in drugo vegetacijo pred poškodbami. Pri drevesih in grmovnicah je potrebno zaščititi nadzemni del in koreninski sistem v skladu z načrtom urejanja zelenih površin.

 

(2) V primeru, da investitor oziroma izvajalec gradbenih del med gradnjo poškoduje ali uniči drevje ali grmičevje, ga je dolžan nadomestiti v enaki količini, primerni velikosti, stanju in obliki. Poškodovane zelenice je investitor oziroma izvajalec dolžan obnoviti in povrniti v stanje pred posegom.

 

(3) Kadar nadzorni organ ugotovi, da izvajalec gradbenih del med gradnjo poškodovanega ali uničenega drevja ali grmičevja ni nadomestil v enaki količini, primerni velikosti, stanju in obliki, mu določi rok, v katerem mora to storiti.

 

(4) Če izvajalec gradbenih del naložene obveznosti ne izpolni v določenem roku, nadzorni organ odredi, da to stori izvajalec javne službe na stroške izvajalca gradbenih del.

 

23. člen

(Odstranitev obstoječe vegetacije)

 

V primeru, ko je zaradi gradnje potrebno odstraniti obstoječo vegetacijo (drevje, drevored, večje okrasno ali parkovno grmičevje), jo je investitor dolžan nadomestiti. Odstranjeno drevo ali nasad mora nadomestiti z enakim ali podobnim drevesom oziroma nasadom primerne vrste in velikosti v skladu z načrtom urejanja zelenih površin oziroma v skladu s projektno dokumentacijo. Nadomestno zasaditev mora izvesti na mestu in v času, ki ga odredi pristojni občinski organ.

 

24. člen

(Ureditev zelenih površin po zaključeni gradnji)

 

(1) Po zaključeni gradnji je investitor oziroma izvajalec gradbenih del dolžan urediti zemljišče v skladu z načrtom urejanja zelenih površin v roku, ki je določen v dovoljenju in ki ne sme biti daljši od enega leta.  Na območje, ki je namenjeno travni površini, mora posejati travno seme, primerno za uporabo v urbanih območjih.

 

(2) Po zaključeni gradnji je investitor oziroma izvajalec gradbenih del dolžan zemljišče urediti, odstraniti začasne objekte in odvečni material ter razgrniti in poravnati plodno zemljo tako, da je plast debela najmanj 20 cm ter na območje, ki je namenjeno travni površini, posejati travno seme, primerno za uporabo v urbanih območjih.

 

(3) Za drevoredne oblike sajenja in za sajenje ob asfaltnih cestah ter parkiriščih se določi višina plodne zemlje z načrtom urejanja zelenih površin.

 

(4) Če investitor oziroma izvajalec gradbenih del po zaključeni gradnji ne uredi zemljišča v skladu z načrtom urejanja zelenih površin v roku, ki je določen v uporabnem dovoljenju, ali tega ne stori tako, kot to določata drugi in tretji odstavek tega člena, nadzorni organ odredi, da to stori izvajalec javne službe na stroške investitorja oziroma izvajalca gradbenih del.

 

25. člen

(Ravnanje s plodno zemljo ob posegu na zelenih površinah)

 

(1) Izvajalec gradbenih del mora ob izkopu gradbene jame na javni površini na celotnem območju odstraniti plodno zemljo in jo deponirati na mestu in roku, ki ga odredi pristojni občinski organ.

 

(2) Deponirano plodno zemljo je potrebno zavarovati in vzdrževati tako, da se ohrani njena plodnost. Plodno zemljo je pod določenimi pogoji mogoče uporabiti za urejanje javnih zelenih površin ob novozgrajenih objektih, na drugih javnih površinah in za izboljšanje plodnosti nerodovitnih tal.

 

(3) Investitorji oziroma izvajalci gradbenih del so dolžni pristojnemu občinskemu organu prijaviti pričetek del na odkopu plodne zemlje in ga obvestiti o morebitnih viških plodne zemlje.

 

VI. VZDRŽEVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠIN, ZASEBNIH ZELENIH POVRŠIN  IN OTROŠKIH IGRIŠČ

26. člen

(Vzdrževalna dela na javnih zelenih površinah)

 

Na javnih zelenih površinah se morajo redno ter v skladu z namenom in zahtevnostjo teh površin v okviru javne službe opravljati vsa potrebna vzdrževalna dela in varstveni ukrepi, zlasti pa:

 

       spomladansko in jesensko čiščenje zelenih površin,

       tedensko in mesečno pobiranje smeti,

       vzdrževalna dela in košnja travnatih površin,

       urejanje nasadov in sajenje cvetličnih gredic,

       zasajanje, oskrba, čiščenje in obrezovanje dreves, drevoredov in grmovnic,

       odstranitev hirajočih oziroma suhih dreves na podlagi soglasja pristojnega organa,

       zatiranje plevela in drugih rastlin, ki ovirajo rast rastlin na javnih zelenih površinah,

       obrezovanje živih mej, posebej ob cestah in pločnikih, da ne ovirajo hoje po javnih prometnih površinah in preglednosti v križiščih in ne zakrivajo prometne signalizacije,

       oskrba in obrezovanje vegetacije na prometnih otokih,

       varstvo rastlin pred rastlinskimi boleznimi, škodljivci in poškodbami,

       redno pometanje in pobiranje smeti v parkih in na zelenicah, dobava, montaža in vzdrževanje parkovne opreme,

       druga vzdrževalna dela, ki so potrebna, da se ohranja urejen videz zelenih površin.

 

27. člen

(Vzdrževalna dela na zasebnih zelenih površinah)

 

(1) Na zasebnih zelenih površinah, ki mejijo na javne zelene površine,  so lastniki dolžni gojiti določene kulture, vrtnine in druge rastline, ki estetsko ne  kvarijo  videz naselja ali nimajo drugih  škodljivih  učinkov.

 

(2) Na zemljiščih, ki se nahajajo ob javnih površinah in vplivajo na videz naselja, morajo lastniki oziroma upravljavci opravljati vsa nujna vzdrževalna dela, zlasti pa:

 

 1. spomladansko čiščenje zelenih površin,
 1. košnjo travnatih površin,
 1. urejanje obstoječih nasadov,
 1. obrezovanje živih mej, grmovnic in dreves, posebej ob cestah in pločnikih tako, da ne segajo na javno površino in ne ovirajo hoje ter preglednosti v križiščih in ne zakrivajo prometne signalizacije,
 1. pravočasno odstranitev hirajočih oziroma suhih dreves,
 1. druga vzdrževalna dela, ki so nujno potrebna, da se ohranja urejen videz zelenih površin in naselja,

 

(3) Kadar lastniki oziroma najemniki zasebnih zelenih površin ne izvajajo nujnih vzdrževalnih del, odredi nadzorni organ rok za izvedbo nujnih vzdrževalnih del.

 

(4) V primeru, da lastniki oziroma najemniki zasebnih zelenih površin ne izvedejo nujnih vzdrževalnih del v roku, ki jim ga je odredil nadzorni organ, lahko le-ta odredi, da dela opravi izvajalec javne službe na stroške lastnikov oziroma najemnikov.

28. člen

(Vzdrževanje otroških igrišč)

 

Vzdrževanje javnih otroških igrišč obsega:

       dobavo, montažo, čiščenje, vzdrževanje in obnavljanje igral,

       čiščenje, vzdrževanje in obnavljanje ograj, klopi in druge opreme.

 

VII. VAROVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠIN

 

29. člen

(Poškodovanje, zmanjševanje, uničenje javnih zelenih površin)

 

Na javnih zelenih površinah je prepovedano sekanje, odstranjevanje ali drugačno poškodovanje in uničevanje gozdnega ali parkovnega drevja, grmičevja in drugih okrasnih rastlin, sprememba namembnosti javnih zelenih površin oziroma zmanjšanje javnih zelenih površin razen, če to ni predvideno v dovoljenju za gradnjo, načrtu urejanja javnih zelenih površin ali če je to potrebno zaradi preureditve, obnove in varstva javnih zelenih površin, javne varnosti ali varnosti v cestnem prometu.

 

30. člen

(Prepovedana dejanja na javnih zelenih površinah)

 

Na javnih zelenih površinah in območjih otroških igrišč je prepovedano:

 

1.      ustavljati, parkirati ali se voziti s kolesi, motornimi vozili, delovnimi stroji, razen pri vzdrževanju teh površin;

2.      uničevati, mehansko poškodovati, odstranjevati, poslikati z grafiti komunalno opremo, rastline in infrastrukturne objekte, ki so namenjeni rabi zelenih površin in otroških igrišč;

3.      obešati ali pritrjevati kable, žice, antene, obvestilne ali reklamne napise in druge predmete na drevesa ali na grmovnice;

4.      izlivati komunalno odpadno in meteorno vodo in izlivati okolju nevarne snovi;

5.      čistiti motorna vozila, druge stroje in naprave, stanovanjsko in drugo opremo;

6.      odlagati gradbeni material ali druge predmete;

7.      graditi oziroma postaviti pomožne in začasne objekte na zelenih površinah brez soglasja pristojnega občinskega organa;

8.      gojiti določene kulture, vrtnine in druge rastline, če to estetsko kvari videz naselja ali ima druge škodljive učinke;

9.      uporabljati predmete in naprave, ki so sestavni del javnih zelenih površin v nasprotju z njihovo naravo in namenom;

10.   odmetavati odpadke izven posod za odpadke;

11.   postavljati šotore ali bivalne prikolice in kuriti, razen na za to določenih mestih;

12.   zažigati travne površine, suhe veje, odpadke in podobno;

13.   namerno vznemirjati, poškodovati, odvzemati iz narave ali ubijati prosto živeče živali;

14.   izvajati športno rekreativne dejavnosti na javnih zelenih površinah, če za to niso posebej urejene in bi s tem povzročili poškodbe zelenice ali ogrožali varnost obiskovalcev, stanovalcev v sosednjih stanovanjskih objektih ter povzročili škodo na objektih ob javnih zelenih površinah;

15.   jezditi (razen uradnim osebam pri opravljanju službene dolžnosti);

16.   puščanje iztrebkov psov, mačk in drugih domačih živali.

 

31. člen

(Odprava škode, nastale z izvajanjem prepovedanih dejanj)

 

(1) Škodo, ki nastane z izvajanjem prepovedanih dejanj na javnih zelenih površinah in javnih otroških igriščih, je dolžan odpraviti povzročitelj v roku, ki ga določi nadzorni organ.

 

(2) V primeru, da povzročitelj škode ne odpravi v določenem roku, lahko nadzorni organ odredi, da škodo odpravi izvajalec javne službe na stroške povzročitelja.

 

VIII. VIRI FINANCIRANJA

32. člen

(Viri financiranja)

 

(1) Sredstva za izvajanje gospodarske javne  službe urejanja in čiščenja javnih površin se zagotavljajo v proračunu občine.

 

(2) Osnova za določitev vrednosti in obsega del  iz naslova izvajanja gospodarske javne službe urejanja in čiščenja  javnih površin je letni plan izvajalca javne službe.

 

IX. NADZOR

33. člen

(Nadzor nad izvajanjem odloka)

 

(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravlja nadzorni organ Občine Dobrovnik in sicer medobčinski inšpektor in občinski redar, v skladu s svojimi pristojnostmi.

 

(2) Strokovni nadzor nad izvajanjem javne službe opravlja pristojni občinski upravni organ.

 

34. člen

(Varstveni ukrepi nadzornega organa)

 

(1) Škodo, ki nastane z izvajanjem prepovedanih dejanj na javnih zelenih površinah in javnih otroških igriščih, je dolžan odpraviti povzročitelj v roku, ki ga določi nadzorni organ. V primeru, da povzročitelj škode ne odpravi v določenem roku, lahko nadzorni organ odredi, da škodo odpravi izvajalec javne službe na stroške povzročitelja.

 

(2) Ob neupravičeni uporabi javne zelene površine ali otroškega igrišča lahko nadzorni organ odredi:

       takojšnjo odstranitev parkiranega vozila,

       takojšnjo odstranitev odloženega gradbenega materiala, drugih predmetov ali nevarne snovi,

       takojšnjo odstranitev pomožnih in začasnih objektov,

       takojšnjo odstranitev šotorov ali bivalnih prikolic oziroma pogasitev kurišča,

       takojšnje prenehanje zažiganja travnih površin, suhih vej, odpadkov in podobnega ter vzpostavitev prejšnjega stanja.

 

(3) Ob opustitvi dejanj upravljavca iz 30. člena tega odloka, lahko nadzorni organ odredi, da upravljavec izvrši opuščena dejanja iz 30.  člena ali da se ta dejanja opravijo na stroške upravljavca.

 

(4) Ukrepi iz prvega odstavka se izvedejo na stroške tistega, ki jih je povzročil s prepovedanim ravnanjem.

 

(5) Pritožba ne zadrži izvršitve odrejenega ukrepa.

 

 

X. KAZENSKE DOLOČBE

35. člen

(Kaznovanje pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov)

 

(1) Z globo v višini 800,00  EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki stori prekršek v zvezi opravljanjem dejavnosti:

   1.        če izvaja posege na javnih zelenih površinah v nasprotju z določili drugega, tretjega in četrtega odstavka 19. člena odloka;

   2.        če po prekopavanju javne zelene površine zaradi nujnih del na komunalni infrastrukturi ne vzpostavi javne zelene površine v prvotno stanje takoj po končanju del (20. člen);

   3.        če pri posegu v javne zelene površine zaradi gradbenih ali drugih del ter pri izvajanju rednih vzdrževalnih del na komunalni infrastrukturi ne vzpostavi javne zelene površine v prvotno stanje (21. člen);

   4.        če pri izvajanju gradbenih del in drugih posegov ne zavaruje javnih zelenih površinah v skladu z določilom prvega odstavka 22. člena odloka;

   5.        če ne nadomesti zaradi gradnje odstranjene vegetacije na javni zeleni površini (23. člen);

   6.        če po zaključeni gradnji ne uredi zelene površine v skladu z določili 24. člena odloka;

   7.        če kot izvajalec javne službe ne izvaja vseh potrebnih vzdrževalnih del in varstvenih ukrepov (26. člen);

 

   8.        če kot lastnik oziroma upravljavec zasebne zelene površine ne opravi vzdrževalnih del, določenih v 4. in 5. točki drugega odstavka 27. člena odloka;

   9.        če krši določila 30. člena odloka.

 

(2) Z globo v višini 200,00  EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.

36. člen

(Kaznovanje lastnikov oziroma upravljavcev zasebnih zelenih površin)

 

Z globo v višini 200,00  EUR se kaznuje za prekršek lastnik oziroma najemnik zasebne zelene površine, ki ne izvaja nujnih vzdrževalnih del, določenih v 1., 2., 3. in 6. točki drugega odstavka 27. člena odloka.

37. člen

(Kaznovanje fizičnih oseb)

 

(1) Z globo v višini 100,00 EUR se kaznuje za prekršek fizična oseba, če krši določilo 17. in 18. člena odloka in 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. ali 8. točke 30. člena odloka.

 

(2) Z globo v višini 40,00  EUR se kaznuje za prekršek fizična oseba, če krši določilo 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. ali 16. točke 30. člena odloka.

 

XI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

38. člen

(Začetek veljavnosti)

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnih objavah Občine Dobrovnik.

 

Številka: 030-1/2009-39

Datum: 26.11.2009

                                                                           Župan – Polgármester:

                                                                           Marjan Kardinar, univ.dipl.inž.agr.

 

 

A Közüzemi Szolgáltatásokról szóló Törvény (UL RS 32/93, 30/98) 3. és 7. cikke, a Helyi Önkormányzati Törvény (UL RS 94/07- UPB2 és 76/08), 29. és 61. cikke, a Környezetvédelmi Törvény  (UL RS 39/06 – UPB1 és 70/08) 149. cikke, a Szabálysértési Törvény (UL RS 03/07 – UPB4 és 29/07) 3. cikke, a Dobronak Község Gazdasági Közszolgáltatásairól szóló Rendelet (Dobronak Község Hivatalos Közlönye 1/06) 3 cikke és Dobronak Község Alapszabályának (UL RS 35/2007 és 2/2009)  16. cikke alapján, Dobronak Község Községi Tanácsának, 2009.11.26-ai, 23. ülésén elfogadásra került az alábbi

RENDELET

Dobronak Község közterületeinek rendezéséről és tisztántartásáról

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

(A rendelet tárgya)

 

(1) A rendelet a kötelező közüzemi szolgáltatások végzését, a közterületek rendezését és tisztántartását (a továbbiakban: közüzemi szolgáltatást) szabályozza, éspedig oly módon, hogy meghatározza:

 

       a közüzemi szolgáltatás szervezési és területi alapjait;

       a közüzemi szolgáltatás szervezettségét és terjedelmét;

       a közüzemi szolgáltatás végzéséhez szükséges, helyi önkormányzati tulajdonban lévő létesítmények és berendezések fajtáit és mértékét, valamint a köztulajdon közjavaknak számító részét, és védettségi szintjét;

       a zöldterületeket, ezek rendezését, karbantartását, a beavatkozásokat és védelmüket;

       a pénzügyi forrásokat.

2. cikk

(Fogalmak)

 

A rendeletben alkalmazott egyes fogalmak jelentése:

 

1.        Közterület az a terület, amelyet mindenki azonos feltételek mellett használhat, úgymint az utca, tér, piac, játszótér, parkoló, temető, park, zöldterület, rekreációs övezet és hasonló területek.

2.        Helyi jellegű infrastruktúrának a közüzemi szolgáltatás teljesítését szolgáló létesítmények és berendezések minősülnek.

3.        Helyi jelentőségű épített közjavak és a helyi jellegű gazdasági infrastruktúra részét képező épített közjavak, illetve az ezeken található, mindenki által azonos feltételek mellett használható létesítmények és létesítményrészek, úgymint az utcák, terek, aluljárók és egyéb helyi jelentőségű közlekedési közterületek, piac, játszótér, parkoló, teremető, park, zöldterület, rekreációs övezet és hasonló területek.

3. cikk

(A rendelet célja)

 

(1) Ez a rendelet, az ökológiai, szociológiai, esztétikai, nevelési-oktatási és természetvédelmi alapok megőrzése céljából, rendelkezik a Dobronak Község települései, településrendezési tervébe foglalt közterületeinek, valamint a közterületekkel határos magánterületeknek a rendezéséről és tisztántartásáról, valamint karbantartásáról.

 

(2) Attól függetlenül, hogy a településrendezési térségben található-e, egyes közterületeken Dobronak Község rendelettel, külön biztonsági rendszert rendelhet el.

 

(3) Az egyes közterületek rendezése, tisztántartása és karbantartása külön rendelettel rendezhető.

 

II. A KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÁS SZERVEZETTSÉGE ÉS TERJEDELME

4. cikk

(A közüzemi szolgáltatás terjedelme)

 

A közterületek rendezésére és tisztántartására vonatkozó kötelező helyi közüzemi szolgáltatás az alábbiakra terjed ki:

       a közterületek ellátása,

       a közterületek rendszeres karbantartása és védelmükkel kapcsolatos intézkedések,

       a közterületek használati átminősítésével járó átalakítások,

       a közterületek elavult, illetve sérült elemeinek felújítása,

       a kommunális-, energetikai- és egyéb infrastruktúra kiépítése és karbantartása,

       a kommunális-, energetikai- és egyéb infrastruktúrán végzett sürgős beavatkozások,

       a közterületek általános védelme,

       az elemi- és egyéb csapások megelőzésével kapcsolatos beavatkozások.

 

5. cikk

 

Dobronak Községnek, a rendelet hatálya alá tartozó területén, a választható közüzemi szolgáltatás:

-        nyilvános parkolók kezelése és rendezése.

 

6. cikk

(A rendelet megvalósításának módja)

 

A közterületek rendezése és tisztántartása közüzemi szolgáltatásnak minősül, amit a meghatalmazott kivitelező, a Közüzemi Szolgáltatásokról szóló törvény és a Dobronak Község Gazdasági Közszolgáltatásairól szóló Rendelet értelmében teljesít.

 

III. ZÖLDTERÜLETEK

7. cikk

(Zöldterületek fajtái)

 

(1) A települések rendezési területei zöldterületeinek minősülnek:

 

I. a Dobronak Község tulajdonában, illetve kezelésében lévő zöldterületek, amelyek minden használónak azonos feltételek mellett elérhetők,

II. egyéb, jogi és természetes személyek tulajdonában lévő zöldterületek, amelyek nem azonos feltételek mellett érhetők el minden használó számára (a továbbiakban: magántulajdonú zöldterületek), és amelyek rendezését, védelmét és karbantartását a terület tulajdonosa, illetve használója látja el.

8. cikk

(Nyilvános zöldterületek és magántulajdonú zöldterületek)

 

(1) Nyilvános zöldterületeknek minősülnek a kertépítési szempontból rendezett közterületek, illetve a közintézmények körüli területek, mindenek előtt:

 

I.                 parkok, ültetvények, fasorok, zöldterületek, a nyilvános zöldterületeken lévő sétányok és gyalogutak,

II.               a közutak és utak, a vízfolyások, sportpályák, fürdők, játszóterek és lakótömbök melletti zöldterületek,

III.             köztulajdonban lévő műemlék-, történelmi- és egyes idegenforgalmi létesítmények melletti zöldterületek, amennyiben ezek rendezése Dobronak Község hatáskörébe tartozik,

IV.             a temetői zöldterületek,

V.               védősövények és ültetvények, olyan díszfák illetve fatársulások, amelyek jelentősen kihatnak Dobronak Község egészének tájképére,

VI.             a Dobronak Község külön előírásaival kijelölt zöld- és rekreációs területek,

VII.           minden olyan zöldterület, amelyet a területrendezési tervek, illetve az illetékes állami vagy községi hatóság rendelkezése értelmében, nyilvános zöldterületnek minősítenek.

 

(2) A zöldterületek rendezését, karbantartását és védelmét szolgáló, a nyilvános zöldterületeken található műtárgyak, berendezések és infrastrukturális létesítmények a nyilvános zöldterületek részét képezik.

 

(3) A nyilvános zöldterületeket Dobronak Község nyilvános zöldterületeinek katasztere tartalmazza, az általános adatok mellett tartalmaznia kell a zöldterületek besorolását is. A közüzemi szolgáltatónak, a rendelet hatálybalépését követő egy éven belül, Dobronak Község megbízása alapján, a kataszter felépítését is figyelembe véve, kell elkészítenie a nyilvános zöldterületek kataszterét.

 

(4) Magántulajdonú zöldterületnek minősülnek az egyes településrészeken lévő beépített és beépítetlen építési területek.

9. cikk

(Épített közjavak)

 

A közterületeken lévő földterületek, létesítmények és berendezések a Dobronak Község tulajdonát képező, épített közjavaknak minősülnek.

 

IV. ZÖLDTERÜLETEK RENDEZÉSE

10. cikk

(Új nyilvános zöldterületek)

 

(1) Új nyilvános közterületek csak a területrendezési tervekkel összhangban, és az ezek alapján kiadott területi beavatkozási engedélyek birtokában alakíthatók ki.

 

(2) A településrendezési terv hatálya alá eső területeken, az új létesítmények beruházói, a területi megvalósítási tervekkel összhangban kötelesek gondoskodni az újonnan épített létesítmények esztétikai, biztonságos és a természeti feltételeknek megfelelő környezetrendezésről.

 

(3) A területi megvalósítási tervek hatálya alá nem tartozó településrészeken létrehozott

új, nyilvános zöldterületeket a községi hivatal illetékes osztályával együttműködő kivitelező által elkészített, és a községi tanács által elfogadott program alapján kell megtervezni.

 

11. cikk

(Zöldterületek rendezése az új létesítményeknél)

 

(1) A megfelelő településarculat, valamint a természetes és jogi személyek jogainak biztosítása érdekében, a lakó-, üzleti-, ipari-, kereskedelmi és egyéb létesítmények beruházója köteles a tervdokumentációban meghatározni a tervezett építmény melletti zöldterületek rendezési tervét. A zöldterületek rendezési tervének tartalmaznia kell a zöldterületek rendezési tervét, valamint a termőföld védelmére vonatkozó javaslatot az építés idejében.

 

(2) A zöldterületek rendezési tervének a területi megvalósítási terveknek való megfelelését a községi hatóságnak kell igazolnia.

 

(3) Az építési engedély a jelen cikk előző bekezdésében jelölt igazolást követően adható ki.

 

12. cikk

(Nyilvános zöldterületek rendezési terve)

 

(1) A nyilvános zöldterületek rendezése a nyilvános zöldterületek terve alapján történik, ennek tartalmaznia kell a nyilvános zöldterületek rendezési programját és a jellegzetes nyilvános zöldterületek, fasorok, a fontosabb közlekedési útvonalak, útkereszteződések, létesítmények, vízfolyások melletti nyilvános zöldterületek, stb. biztosítását. A közüzemi szolgáltatónak, a rendelet hatályba lépését követő hat hónap alatt el kell készítenie a nyilvános zöldterületek rendezési tervét.

 

(2) A nyilvános zöldterületek rendezési tervének összhangban kell lennie a kommunális- és energetikai berendezések hálózatával, valamint a kommunális berendezések létesítményeivel, és rákapcsolásával.

 

13. cikk

(Magántulajdonú zöldterületek rendezése)

 

(1) A közterületekkel határos magántulajdonú zöldterületeket úgy kell kialakítani, hogy azok ne rontsák a település esztétikai arculatát, biztosítsák a természetes és jogi személyek jogainak érvényesítését, valamint a községi utakról szóló rendelet értelmében, a közlekedésbiztonságot.

 

(2) A közutak melletti területek melletti magántulajdonú zöldterületek élő sövénnyel, fákkal, illetve egyéb magas növésű növényekkel való beültetéséhez, a tulajdonosnak be kell szereznie az illetékes községi hatóság beleegyezését.

 

(3) Az egyéni lakóházak beruházóinak nem kell benyújtaniuk a zöldterületek rendezési tervét. Ezen építkezések zöldterületeinek a tervdokumentumokkal kell összhangban lenniük.

 

(4) Az üzleti, ipari, kereskedelmi és egyéb létesítmények melletti magántulajdonú zöldterületeket rendszeresen karbantartani és rendezni kell. Amennyiben a felügyeleti szerv megállapítja, hogy ezek a zöldterületek nem megfelelő karbantartásuk miatt rontják a hely esztétikai arculatát és rendezettségét, a tulajdonost kötelezheti a hiányosságok felszámolására, illetve a tulajdonos terhére rendezheti a területet.

14. cikk

(A nyilvános játszóterek rendezése)

 

(1) A nyilvános játszóterek a nyilvános zöldterületek keretén belül kerülnek kialakításra.

 

(2) A nyilvános játszótereket el kell különíteni a tér többi részétől, elsősorban a közlekedési felületektől. Az elkülönítést úgy kell megoldani, hogy a játszótér használó teljes biztonságot élvezzenek.

 

(3) A nyilvános játszótereket olyan játékokkal és berendezésekkel kell ellátni, amelyek rendeltetésszerű használata nem veszélyezteti a játszóterek használóit. Ellenkező esetben, a felügyeleti szerv kötelezheti a közüzemi szolgáltatót a játékok használatának betiltására, illetve szanálására.

15. cikk

(A termőföld kezelése)

 

A termőfölddel, a nyilvános zöldterületek rendezése során, a közüzemi szolgáltatónak és egyéb beavatkozásokat végzőknek, a Mezőgazdasági Törvény értelmében kell bánnia.

 

16. cikk

(Erdők rendezése és karbantartása)

 

Az erdők, és az erdőtörvény értelmében erdőterületnek minősülő földek rendezésére és karbantartására az erdőkről szóló előírások érvényesek.

 

17. cikk

(A kutyatulajdonosok és sétáltatók takarítási kötelezettségei)

 

A rendelet 2. és 7. cikkébe foglalt felületeken, valamint a község egyéb, gyalogosoknak fenntartott területein, a kutyák csak pórázon vezethetők. A kutyatulajdonosok és sétáltatók a Dobronak Község közterületeiről, valamint a lakótömbök lépcsőházaiból és bejárataitól kötelesek folyamatosan eltakarítani a kutyaürüléket. Ebből a célból, minden kutyatulajdonosnak, illetve sétáltatónak megfelelő kellékeket (pl. zacskót) kell magánál tartania.

 

18. cikk

(ebek mozgáskorlátozása)

 

A kutyákat tilos a:

       játszótereken,

       a temetőkben,

       az óvodák és iskolák közelében lévő zöldterületen,

       a külön megjelöléssel ellátott területeken sétáltatni.

 

V. A zöldterületeken történő beavatkozások kivitelezése

19. cikk

(A zöldterületeken történő beavatkozások)

 

(1) A zöldterületeken engedélyezett beavatkozások:

       a nyilvános zöldterületek rendszeres karbantartásával és védelmével kapcsolatos intézkedések,

       a nyilvános zöldterületek használati céljának módosításából származó átalakítása,

       a nyilvános zöldterületek elavult vagy megrongálódott elemeinek felújítása,

       kommunális, energetikai és egyéb infrastruktúra építése és karbantartása,

       a kommunális, energetikai és egyéb infrastruktúrán végzett sürgős beavatkozások,

       elemi- és egyéb csapások elleni védelemmel kapcsolatos beavatkozások.

 

(2) A nyilvános zöldterületeken beavatkozás csak a nyilvános zöldterületek rendezési terve vagy építési engedély alapján, az illetékes községi hatóság jóváhagyásával, illetve a zöldterületek védelme érdekében, valamint közbiztonsági és forgalmi biztonsági okokból engedélyezett.

 

(3) A magántulajdonú zöldterületeken beavatkozás csak a területi megvalósítási tervek értelmében, illetve közbiztonsági és forgalmi biztonsági okokból engedélyezett. Amennyiben a beavatkozás a területi megvalósítási tervek értelmében, illetve építkezés vagy közútfelújítás céljából történik, a beavatkozáshoz szükséges tulajdonos engedélye. A magántulajdonú zöldterület tulajdonosát, illetve használóját, a kijelölt becsüs által meghatározott, és a községi tanács által jóváhagyott kártérítés illeti meg.

 

(4) A nyilvános, illetve egyéb zöldterületeket tartósan vagy lényegesen módosító építési és egyéb beavatkozások csak  az elfogadott területi megvalósítási tervek és az illetékes községi, illetve egyéb törvényes hatóság által kiadott engedélyek és jóváhagyások alapján végezhetők.

 

(5) Amennyiben a felügyeleti szerv megállapítja, hogy a nyilvános zöldterületen engedély nélkül történik beavatkozás, elrendeli a munkálatok azonnali leállítását és kijelöli az engedély beszerzésének határidejét. A fellebbezésnek nincs halasztó hatálya.

 

(6) Amennyiben a nyilvános zöldterületen beavatkozást végző kivitelező nem szerzi be határidőre a szükséges engedélyeket, a felügyelő szerv, a beavatkozás kivitelezőjének terhére, elrendeli a nyilvános zöldterület eredeti állapotának helyreállítását.

20. cikk

(A kommunális infrastruktúrán végzett sürgős munkálatok)

 

(1) Amennyiben a kommunális infrastruktúrán szükséges sürgős munkálatok miatt szükséges a nyilvános zöldterület felásása, a kivitelezőnek a munkálatokról, legkésőbb 24 órán belül, értesítenie kell az illetékes községi hatóságot, majd azonnal, a munkálatok befejezését követően, helyre kell állítania a nyilvános zöldterület eredeti állapotát.

 

(2) Amennyiben a kommunális infrastruktúrán sürgős munkálatok végző kivitelező a felásást követően, azonnal nem állítja helyre a nyilvános zöldterület eredeti állapotát, a felügyelő szerv kijelöli az eredeti állapot visszaállításának határidejét, illetve a munkát, a kivitelező terhére, másik kivitelezővel végezteti el.

21. cikk

(A nyilvános zöldterületeken végzett építési és egyéb beavatkozások)

 

(1) A kivitelezőnek, aki építési vagy egyéb munkálatok, illetve a kommunális infrastruktúra rendes karbantartása miatt végez beavatkozást a nyilvános zöldterületeken, kerülnie kell a zöldterületek túlzott rongálását, illetve helyre kell hoznia az okozott kárt.

 

(2) Amennyiben a kivitelező a munka befejeztével nem szünteti meg azonnal az okozott kárt, a felügyelőszerv kijelöli az kár felszámolásának határidejét, illetve a munkát, a kivitelező terhére, másik kivitelezővel végezteti el.

22. cikk

(Zöldterületek védelme a beavatkozások idejében)

(1) A nyilvános zöldterületeken, az építési munkálatok és egyéb beavatkozások kivitelezője, a beavatkozást megelőzően, köteles az építési terület egészén, rongálás ellen biztosítani a meglévő fákat, cserjéket és egyéb növényzetet. A fák és cserjék esetében, a zöldterületek rendezési tervével összhangban, biztosítani kell a föld feletti rész, és a gyökérzet védelmét is.

 

(2) Amennyiben a beruházó, illetve az építési munkálatok kivitelezője, az építés során megrongálja, illetve tönkreteszi a fákat, illetve cserjéket, köteles ezeket azonos mennyiségben, méretben, állapotban és alakban pótolni. A beruházó, illetve kivitelező köteles a megrongált zöldterület eredeti állapotát visszaállítani.

 

(3) Amennyiben a felügyelőszerv megállapítja, hogy az építési munkálatok kivitelezője, nem azonos mennyiségben, méretben, állapotban és alakban pótolta a megrongált, illetve tönkretett fákat vagy cserjéket, kijelöli a pótlás elvégzésének határidejét.

 

(4) (2) Amennyiben az építési kivitelező nem teljesíti határidőben a kötelezettségét, felügyelőszerv a munkát, a kivitelező terhére, más közüzemi kivitelezővel végezteti el.

 

23. cikk

(A meglévő növényzet eltávolítása)

 

Amennyiben építkezés miatt szükséges a meglévő növényzet (fák, fasor, méretes dísznövények vagy cserjék) eltávolítása, a beruházó köteles ezt pótolni. Az eltávolított fát vagy ültetvényt, a zöldterületek rendezési terve, illetve a tervdokumentáció értelmében, azonos, illetve megfelelő fajtájúval és méretűvel kell pótolnia. A pótlást az illetékes községi hatóság által kijelölt helyen és időben kell elvégeznie.

24. cikk

(Zöldterületek rendezése az építkezés befejezését követően)

 

(1) Az építkezés befejeztével, a beruházó, illetve a munkálatok kivitelezője, az engedéllyel összhangban, de legkésőbb egy éven belül, köteles a terepet a zöldterületek rendezési tervével összhangban rendezni. A tervezett füves területet, a lakott területeken alkalmas fűmaggal köteles bevetni.

 

(2) Az építkezés befejeztével, a beruházó, illetve a munkálatok kivitelezője köteles a terepet rendezni, az ideiglenes létesítményeket és megmaradt anyagokat eltávolítani, valamint a termőföldet oly módon elteríteni és kiegyenlíteni, hogy a réteg legalább 20 cm vastag legyen, valamint tervezett füves területet, a lakott területeken alkalmas fűmaggal köteles bevetni.

 

(3) A fasoros ültetési formák, illetve az aszfaltos utak és parkolók melletti ültetés esetében, a termőföld vastagságát, a zöldterületek rendezési tervet jelöli ki.

 

(4) Amennyiben a beruházó illetve az építési munkálatok kivitelezője, az építés befejezését követően nem használati vételi tervben meghatározott, a zöldterületek rendezési terve szerint rendezi a területet, illetve ezt nem a jelen cikk második és harmadik bekezdése szerint teszi, a felügyelőszerv ezt a közüzemi szolgáltatóval, a beruházó, illetve az építési munkálatok kivitelezője terhére rendeli el.

 

25. cikk

(A termőföld kezelése a zöldterületi beavatkozások esetében)

 

(1) Az építési munkálatok kivitelezője, az építési gödör közterületen történő kiásása során köteles a termőföldet a teljes területről eltávolítani, és ezt az illetékes községi hatóság által kijelölt helyen és időben deponálni.

 

(2) A deponált termőföldet úgy kell biztosítani és karbantartani, hogy megmaradjon annak termékenysége. Bizonyos feltételek mellett, a termőföld felhasználható az új létesítmények melletti nyilvános zöldterületek rendezéséhez, egyéb közterületeken, illetve a terméketlen talaj javításához.

(3) A beruházók, illetve az építési munkák kivitelezői kötelesek a községi hatóságnál bejelenteni a termőföld kiásásának megkezdését, illetve azt tájékoztatni az esetleges termőföldfeleslegről.

VI. A nyilvános zöldterületek, A MAGÁNTULAJDONÚ ZÖLDTERÜLETEK ÉS A JÁTSZÓTEREK KARBANTARTÁSA

26. cikk

(A nyilvános zöldterületek karbantartása)

 

A nyilvános zöldterületeken, a felhasználási céllal és követelményekkel összhangban, a közüzemi szolgáltatás keretén belül el kell végezni az összes szükséges karbantartási munkát és védelmi intézkedést, azaz az alábbi munkákat:

 

       a zöldterületek tavaszi és őszi takarítása,

       a heti és havi hulladékgyűjtés,

       a füves területek karbantartása és kaszálása,

       az ültetvények rendezése és a virágágyások beültetése,

       a fák- fasorok és cserjék ültetése, gondozása, tisztítása és metszése,

       az illetékes szerv jóváhagyásával, a sorvadó illetve kiszáradt fák eltávolítása,

       a nyilvános zöldterületek lévő növényzet növését akadályozó gyomok és egyéb növények irtása,

       élő sövények metszése, különösen az utak és járdák mentén, hogy ne akadályozzák a közlekedési területek forgalmát, az útkereszteződések átláthatóságát és ne takarják el a forgalmi jelzéseket,

       a járdaszigeteken lévő növényzet gondozása és metszése,

       betegség-, kártevők- és sérülések elleni növényvédelem,

       parkok és zöldterületek rendszeres seprése és hulladékmentesítése, parki műtárgyak beszerzése, beszerelése és karbantartása,

       a zöldterületek rendezett arculatát biztosító egyéb karbantartási munkálatok.

 

27. cikk

(Magántulajdonú zöldterületek karbantartása)

 

(1) A nyilvános zöldterületekkel határos magántulajdonú zöldterületeken a tulajdonosok olyan növényfajtákat, kerti és egyéb növényeket kötelesek telepíteni, amelyek nem rontják a településképet és nincsenek egyéb káros hatásaik.

 

(2) A közterületekkel határos, és a településképet befolyásoló területeken a tulajdonosoknak, illetve kezelőknek el kell végezniük az összes karbantartó munkát, elsősorban az alábbiakat:

 

 1. zöldterületek tavaszi takarítása,
 1. füves területek kaszálása,
 1. meglévő ültetvények rendezése,
 1. élő sövények metszése, különösen az utak és járdák mentén, hogy ne nyúljanak be közterületre, ne zavarják az útkereszteződések átláthatóságát és ne takarják el a forgalmi jelzéseket,
 1. a sorvadó illetve kiszáradt fák időbeni eltávolítása,
 1. egyéb, a zöldterületek és a település rendezett arculatát biztosító karbantartási munkák.

 

(3) Amennyiben a magántulajdonú zöldterületek tulajdonosai, illetve bérlői nem végzik el a sürgős karbantartási munkálatokat, a felügyelőszerv kijelöli a sürgős karbantartás elvégzésének határidejét.

 

(4) Amennyiben a magántulajdonú zöldterületek tulajdonosai, illetve bérlői, a felügyelőszerv által kijelölt határidőig nem végzik el a sürgős karbantartási munkálatokat,  a felügyelőszerv ezt a közüzemi szolgáltatóval, a tulajdonos, illetve a bérlő terhére végezteti el.

 

28. cikk

(Játszóterek karbantartása)

 

A nyilvános játszóterek karbantartása a következő beavatkozásokat tartalmazza:

       a játékszerek beszerzése, beszerelése, tisztítása, karbantartása és felújítása,

       a kerítések, padok és egyéb műtárgyak tisztítása, karbantartása és felújítása.

VII. A nyilvános zöldterületek védelme

29. cikk

(A nyilvános zöldterületek megrongálása, csökkentése és megsemmisítése)

 

Tilos a nyilvános zöldterületeken az erdők, illetve parki ültetvények, bokrok és egyéb dísznövények kivágása, eltávolítása vagy megrongálása, a nyilvános zöldterületek felhasználásának módosítása, illetve a nyilvános zöldterületek kiterjedésének csökkentése, kivéve, ha ez a nyilvános zöldterületek építési, illetve rendezési terve értelmében történik, illetve ha erre a nyilvános zöldterületek, a közbiztonság, illetve a közlekedési biztonság átszervezése, felújítása és védelme miatt kerül sor.

 

30. cikk

(A nyilvános zöldterületekre vonatkozó tilalmak)

 

A nyilvános zöldterületeken és a játszóterek környékén tilos:

 

1.      kivéve a területek karbantartása céljából, kerékpárral, gépjárművekkel, munkagépekkel megállni, parkolni és közlekedni,

2.      a zöldterületek és játszóterek használatával kapcsolatos kommunális berendezéseket, növényeket és infrastrukturális létesítményeket tönkretenni, megrongálni, eltávolítani illetve falfirkákkal rongálni,

3.      a fákra, illetve bokrokra vezetékeket, drótokat, antennákat, hirdetési és reklámfeliratokat valamint egyéb tárgyakat akasztani vagy rögzíteni,

4.      kommunális szennyvizet, csapadékvizet és környezetkárosító anyagokat engedni,

5.      gépjárműveket, egyéb gépeket és berendezéseket, lakberendezést és egyéb berendezést tisztítani,

6.      építőanyagot és egyéb tárgyakat elhelyezni,

7.      az illetékes községi hatóság jóváhagyása nélkül, a zöldterületeken, kisegítő vagy ideiglenes létesítményeket telepíteni,

8.      bizonyos növényfajtákat, zöldségeket és egyéb növényeket termeszteni, ha ezek rontják a település esztétikai arculatát, illetve más káros hatással bírnak,

9.      természetükkel és rendeltetésükkel ellentétesen használni a nyilvános zöldterületek részét képező műtárgyakat és készülékeket,

10.   a szemetet az arra kijelölt helyen kívül elhelyezni,

11.   a kijelölt helyeken kívül sátorozni vagy lakókocsit állítani, illetve tüzet rakni,

12.   a füves területek, a száraz ágak, a hulladék és egyéb tüzelése,

13.   a szabadon élő állatok szándékos zaklatása, rongálása, elvitele, illetve elpusztítása,

14.   sport- és rekreációs tevékenységek folytatása a nyilvános zöldterületeken, amennyiben ezek nem erre vannak kialakítva, és ezáltal megrongálódna a zöldterület vagy veszélybe kerülhetne a látogatók, a szomszédos lakóingatlanok lakóinak épsége, illetve kár keletkezne a nyilvános zöldterületeken lévő létesítményeken,

15.   lovagolni (kivéve a hivatali szolgálatot teljesítő hivatalos személyeknek),

16.   kutya-, macska- és egyéb háziállat ürülékét hagyni.

 

31. cikk

(A tilalmak megszegéséből származó károk rendezése)

 

(1) A nyilvános zöldterületeken és játszótereken, a tiltott tevékenységek következtében kialakult károkat a károkozónak a felügyelőszerv által kijelölt határidőig kell rendeznie.

 

(2) Amennyiben a károkozó a kárt a kijelölt határidőig nem rendezi, a felügyelőszerv ezt a közüzemi szolgáltatóval, a károkozó terhére végezteti el.

 

VIII. PÉNZÜGYI FORRÁSOK

32. cikk

(Pénzügyi források)

 

(1) A nyilvános zöldterületek rendezésével és takarításával kapcsolatos közüzemi szolgáltatásokhoz a községi költségvetés biztosít forrásokat.

 

(2) A nyilvános zöldterületek rendezésével és takarításával kapcsolatos közüzemi szolgáltatások értéke és terjedelme megállapításához, a közüzemi szolgáltató éves terve szolgál alapul.

 

IX. FELÜGYELET

33. cikk

(A rendelet megvalósításának ellenőrzése)

 

(1) A jelen rendelet megvalósításának felügyeletét a Dobronak Község felügyelőszerve, éspedig a községközi felügyelő és a községi rendészet alkalmazottja, saját hatáskörében végzi.

 

(2) A közüzemi szolgáltatás szakmai felügyelete az illetékes községi hatóság jogkörébe tartozik.

 

34. cikk

(A felügyelőszerv intézkedései)

 

(1) A nyilvános zöldterületeken és játszótereken folytatott, tiltott tevékenységekből származó kárt, a károkozó, a felügyelőszerv által kijelölt határidőig köteles rendezni. Amennyiben a károkozó a kárt a kijelölt határidőig nem rendezi, a felügyelőszerv, a kárrendezést, a közüzemi szolgáltatóval, a károkozó terhére végezteti el.

 

(2) A nyilvános zöldterületek vagy játszóterek jogosulatlan használata esetében, a felügyelőszerv elrendelheti:

       a parkoló jármű azonnali eltávolítását,

       a lerakott építőanyag, tárgyak és veszélyes anyagok azonnal eltávolítását,

       a kisegítő és ideiglenes létesítmények azonnali eltávolítását,

       a sátorok vagy lakókocsik azonnali eltávolítását és a tűzrakó hely azonnali megszüntetését,

       a füves terület, a száraz ágak, a hulladék és hasonló anyagok égetésének azonnali megszüntetését, és az eredeti állapot helyreállítását.

 

(3) A jelen rendelet 30. cikkébe foglalt kezelői cselekedetek elmulasztása esetében, a felügyelőszerv elrendelheti, hogy a kezelő pótolja a 30. cikkbe foglalt cselekedetek elmulasztását, illetve hogy ezeket a kezelő terhére teljesítsék.

 

(4) Az első bekezdésben jelölt intézkedések, a tiltott cselekmény elkövetőjének terhére valósulnak meg.

 

(5) A fellebbezésnek nincs halasztó hatálya.

 

 

X. BÜNTETŐ INTÉZKEDÉSEK

35. cikk

(Jogi személyek és egyéni vállalkozók bírságolása)

 

(1) 800,00 EUR bírság szabható ki annak a jogi személynek, illetve egyéni vállalkozónak, aki tevékenysége során követ el szabálysértést:

   1.        amennyiben a nyilvános zöldterületeken, a rendelet 19. cikke, második, harmadik és negyedik fejezete rendelkezéseivel ellentétesen végez beavatkozásokat,

   2.        amennyiben a nyilvános zöldterületeken, a kommunális infrastruktúrán történő sürgős beavatkozásokat követően, azonnal nem állítja vissza a terep eredeti állapotát (20. cikk),

   3.        amennyiben a nyilvános zöldterületek végzett építési és egyéb munkálatok, illetve a kommunális infrastruktúrán végzett rendszeres karbantartás után, nem állítja vissza a nyilvános zöldterületek eredeti állapotát (21. cikk),

   4.        amennyiben az építési munkálatok és egyéb beavatkozások során, nem a rendelet 22. cikke értelmében biztosítja a nyilvános zöldterületeket,

   5.        amennyiben nem pótolja az építkezés miatt eltávolított növényzetet a nyilvános zöldterületeken (23. cikk),

   6.        amennyiben az építkezés befejezését követően, nem a rendelet 24. cikke értelmében rendezi a zöldterületeket,

   7.        amennyiben közüzemi szolgáltatóként nem végzi el az összes szükséges karbantartást és óvintézkedést (26. cikk),

   8.        amennyiben a magántulajdonú zöldterület tulajdonosa, illetve kezelője nem teljesíti a rendelet 27. cikke 4. és 5. pontjának rendelkezéseit,

   9.        amennyiben megsérti a rendelet 30. cikkének rendelkezéseit.

 

(2) 200,00 EUR bírsággal sújtható a cikk első bekezdésébe foglalt szabálysértés esetében a jogi személy felelős személye.

36. cikk

(A magántulajdonú zöldterületei tulajdonosainak, illetve kezelőinek bírságolása)

 

200,00 EUR bírsággal sújtható a magántulajdonú zöldterület tulajdonosa, illetve kezelője, amennyiben nem végezi el a rendelet 27. cikke, második fejezete 1., 2., 3. és 6. pontjába foglalt sürgős karbantartási munkákat.

37. cikk

(Természetes személyes bírságolása)

 

(1) 100,00 EUR bírsággal sújtható az a természetes személy, aki megsérti a rendelet 17. és 18. cikkében, illetve a rendelet 30.cikke, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. vagy 8. pontjába foglalt rendelkezéseket.

 

(2) 40,00  EUR bírsággal sújtható az a természetes személy, aki megsérti a rendelet 30.cikke, 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. vagy 16.. pontjába foglalt rendelkezéseket.

 

XI. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

38. cikk

(Hatálybalépés kezdete)

 

Jelen rendelet a Dobronak Község Hivatalos Közlönyében való közzétételt követő tizenötödik napon lép hatályba.

 

Szám: 030-1/2009-39

Kelt: 2009.11.26.

 

                                                                                   Župan – Polgármester:

                                                                       Marjan Kardinar, egy.okl.agrármérnök

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor