Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08 in 79/09) in 16. člena Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV št. 02/07, 29/07 in 11/10) je Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, na svoji 35. redni seji, dne 2. septembra 2010, sprejel

T E H N I Č N I   P O P R AV E K

Odloka o spremembi meje območja naselij Sveta Trojica

v Slovenskih goricah, Zgornja Senarska in Zgornji Porčič

ter uvedbi uličnega sistema v naselju Sveta Trojica

v Slovenskih goricah

(1) Izvede se tehnični popravek Odloka o spremembi meje območja naselij Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Zgornja Senarska in Zgornji Porčič ter uvedbi uličnega sistema v naselju Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV, št. 16/10).

(2) Popravek se nanaša 2. člen, ki določa opredelitev dela naselja Zgornji Porčič, ki se izloči in se priključi naselju Sveta Trojica v Slovenskih goricah. Izločijo se parcelne št. 644, 651/2, 74, 650, 665/1, 1174, 643, 79/1 in 664, vse k.o. Stari Porčič.

(3) Tehnični popravek se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in začne veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 031-2/2010

Datum: 2. september 2010

Župan

Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Darko Fras, univ.dipl.prav., s. r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor