Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 7.čl. Zakona o športu (Ur.list RS št. 22/98) in 7. čl. Statuta Občine Velike Lašče (Ur. glasilo Občine Velike Lašče št. 2/06-UPB) je Občinski svet Občine Velike Lašče na svoji 11. redni seji dne 30. marca 2012 sprejel

 

LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI VELIKE LAŠČE ZA LETO 2012

 

1.) Občina Velike Lašče v proračunu za leto 2012 zagotavlja sredstva za sofinanciranje programov športa, ki ga v občini izvajajo športna društva, šola in vrtec ter drugi izvajalci športnih programov, sredstva za sofinanciranje občinskih športnih prireditev, sofinanciranje vzdrževanja in upravljanja športnih objektov in sofinanciranja nakupa opreme za športna društva ter sredstva za investicije.

 

2.) Letni program športa po proračunskih postavkah zajema naslednja področja:

-          sofinanciranje športnih programov - dotacije športnim izvajalcem na podlagi razpisa (sofinanciranje interesne vzgoje predšolskih otrok, športne vzgoje šoloobveznih otrok, športne vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, interesne športne vzgoje mladine, interesne športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, športne dejavnosti študentov, športne rekreacije, kakovostnega športa, športnih prireditev, sofinanciranje opreme);

-          investicijsko in tekoče vzdrževanje športnih objektov;

-          investicije.

 

2.1.) Proračunska postavka 1882 - 16.500 Eur

Sredstva v okviru te proračunske postavke so v celoti namenjena za sofinanciranje programov izvajalcev športnih dejavnosti in sicer:

- Interesna vzgoja predšolskih otrok - program Zlati sonček, naučimo se plavati, Ciciban planinec in druge športne dejavnosti, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci. Sofinancira se propagandno gradivo, strokovni kader, najem 60 ur objekta na skupino, v kateri je največ 20 otrok.

-  Športna vzgoja šoloobveznih otrok - program Zlati sonček, Krpan, naučimo se plavati in drugi 80-urni programi. Sofinancira se propagandno gradivo, organizacija in izpeljava občinskih šolskih tekmovanj, strokovni kader za izvedbo 20-urnih tečajev plavanja na skupino, v kateri je največ deset otrok in 80 urnih programov na skupino, v kateri je največ 20 otrok, objekt.

-  Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport - sofinancira se objekt, strokovni kader v obsegu do 400 ur letno, materialni stroški programa, meritve in spremljanje treniranosti, nezgodno zavarovanje.

-  Interesna športna vzgoja mladine - sofinancira se strokovni kader za 80-urne programe na skupino, v kateri je največ 20 mladih, objekt.

-  Interesna športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport - sofinancira se objekt in strokovni kader za program v obsegu do 400 ur letno.

-   Športna dejavnost študentov - Sofinancira se strokovni kader za 80 urne programe na skupino, v kateri je največ 20 študentk in študentov, objekt.

-   Športna rekreacija - 80 ur programa vadbe na skupino, ki šteje 20 članov in članic v različnih športnih panogah. Sofinancira se najemnina objekta, za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od 65 let, pa tudi strokovni kader.

-   Kakovostni šport - Sofinancira se najem objekta za do 320 ur programa za priprave na športna tekmovanja ekip in posameznikov - registriranih športnikov, članov nacionalnih panožnih športnih zvez, ki nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih do naslova državnega prvaka.

-   Športne prireditve - sofinancira se stroške priznanj in pokalov športnikom in športnim delavcem in organizacijske stroške prireditev.

 

2.2.) Proračunska postavka 1883 - Športna igrišča po vaseh - vzdrževanje - 100 Eur

V  okviru te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za kritje stroškov igrišča v Dvorski vasi -elektrika, voda.

 

2.3.) Proračunska postavka 1884 - investicije - objekti za športne dejavnosti - 27.500 Eur

Sredstva v okviru te proračunske postavke se namenijo v skladu s sprejetem Načrtom razvojnih programov za obdobje 2012-2015, ki je priloga proračuna občine Velike Lašče za leto 2012.

 

2.4.) Proračunska postavka 1885 - Vzdrževanje (čiščenje) in upravljanje športne dvorane -16.500 Eur

V  okviru te postavke so zagotovljena sredstva za čiščenje in upravljanje športne dvorane v Velikih Laščah.

 

2.5.) Proračunska postavka 1886 - sofinanciranje opreme za športna društva - 2.000 Eur

V  okviru te postavke se nameni sredstva za sofinanciranje športne opreme za potrebe izvajanja športnih dejavnosti.

 

3.) Za sredstva pod točkama 2.1 in 2.5 se objavi razpis v občinskem glasilu Trobla. Na podlagi prispelih prijav na razpis in v skladu s Pravilnikom o merilih za izbor programov športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev Občine Velike Lašče se izpelje postopek za sofinanciranje programov na področju športa. Z izbranimi izvajalci programov športa, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje dejavnosti iz občinskega proračuna, župan sklene pogodbo.

 

4.) Letni program športa za leto 2012 se objavi v Uradnem glasilu Občine Velike Lašče.

 

Stev.: 0301-07/2012

Velike Lašče, dne 30. marca 2012

                                                                                        

Župan Občine Velike Lašče

Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž., l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor