Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 6. člena Zakona o trgovini (ZT-1) (Uradni list RS, št. 24/08), 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 3/07 – UPB4, 17/08, 21/08, 109/09 – odl. US, 108/09, 9/11, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US) in 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10) je Občinski svet Občine Semič na 4. redni seji dne 12. 2. 2015 sprejel

O D L O K
o prodaji blaga zunaj prodajaln v Občini Semič

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina odloka)

(1) S tem odlokom se določajo prodajna mesta, način in pogoji za prodajo blaga zunaj prodajaln na vseh površinah v Občini Semič.

(2) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo isti pomen, kot ga določa predpis, ki ureja trgovino.

2. člen

(splošno)

(1) Prodajalec, ki želi prodajati blago zunaj prodajaln na območju Občine Semič, mora predhodno pridobiti pisno soglasje Občine Semič.

(2) Za prodajo blaga na premičnih stojnicah, prodajo s prodajnimi avtomati in potujočo prodajalno mora trgovec pred izdajo soglasja občine pridobiti pisno soglasje lastnika ali pooblaščenega upravljavca prostora, na katerem se prodaja blago. V pisnem soglasju morata biti določena prostor in časovni termin prodaje blaga. Kolikor se prodaja vrši na zemljiščih v lasti Občine Semič, soglasja po tem odstavku ni potrebno pridobiti.

(3) Za prodajo blaga na način, določen v prejšnjem odstavku, se šteje tudi prodaja blaga na prireditvah (sejmi, shodi in podobno). V tem primeru lahko organizator prireditve ali organizatorka prireditve pridobi pisno soglasje za vse trgovce, ki prodajajo na prireditvi.

(4) Prodajalci so dolžni vzdrževati red in čistočo na svojih prodajnih mestih ves čas prodaje. Po preteku prodajnega časa so prodajalci dolžni zapustiti prodajno mesto ter le tega vzpostaviti v prvotno stanje (odstraniti embalažo, odpadke, neprodano blago ipd.).

(5) Za blago, ki ne ustreza zakonskim pogojem, odgovarja prodajalec.

(6) Prodajo blaga po tem odloku lahko opravljajo pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in drugi posamezniki oziroma organizacije, ki izpolnjujejo pogoje predpisa, ki ureja trgovino oziroma njeno dejavnost.

(7) Za uporabo javne površine za prodajo blaga zunaj prodajaln se odmeri občinska taksa po določilih odloka, ki ureja občinske takse v Občini Semič.

II. SPLOŠNI POGOJI ZA PRODAJO BLAGA

3. člen

(vloga za izdajo soglasja)

(1) Vlogo za izdajo soglasja je potrebno vložiti najmanj 8 dni pred pričetkom prodaje blaga.

(2) V vlogi mora biti navedeno in priloženo:

– podatki vlagatelja,

– način prodaje blaga zunaj prodajalne,

– seznam lokacij (naslov, parcelna številka in podobno) kjer se bo prodaja vršila,

– površina, potrebna za prodajo,

– časovno obdobje prodaje (navedba dni oziroma obdobje prodaje),

– predviden čas (ura), v katerem se bo prodaja vršila,

– ostale okoliščine, pomembne za izdajo soglasja.

4. člen

(izdaja soglasja)

(1) Soglasje za prodajo blaga zunaj prodajaln v Občini Semič izda njena občinska uprava.

(2) Soglasje se izda za posamezna časovna obdobja, vendar največ za obdobje enega koledarskega leta.

(3) Občina lahko zavrne vlogo za izdajo soglasja predvsem, če:

– se bo prodaja blaga zunaj prodajaln opravljala na javnih površinah in drugih površinah na območju občine, katerih tovrstna uporaba je s prometnega vidika sporna,

– prodajalec nima poravnanih svojih zapadlih obveznosti do občine,

– je bila ugotovljena kršitev pogojev iz predhodno izdanih soglasij,

– so ugotovljeni drugi utemeljeni razlogi za to.

(4) V času prireditev oziroma izvajanja dejavnosti posebnega pomena za Občino Semič se lahko prodajo zunaj prodajaln prilagodi potrebam prireditev oziroma dejavnosti. V ta namen se lahko tovrstno prodajo tudi začasno ustavi oziroma ne odobri.

III. PRODAJNA MESTA

5. člen

(določitev lokacije)

Prodaja blaga zunaj prodajaln se lahko izvaja na mestih, kjer je po prostorskih aktih občine dejavnost trgovine dovoljena, izjemoma tudi na ostalih mestih, kolikor je zadeva iz prometnega vidika sprejemljiva oziroma niso ugotovljeni negativni vplivi tovrstne prodaje na okolico.

IV. NADZOR

6. člen

(pristojnost)

(1) Za nadzor nad izvajanjem tega odloka je pristojna občinska inšpekcijska služba in redarstvo.

(2) Pristojni inšpekcijski organ nadzoruje prodajo zunaj prodajaln po predpisih, ki urejajo trgovanje z blagom.

V. KAZENSKE DOLOČBE

7. člen

(globe)

(1) Z globo 500,00 EUR se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik, posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost oziroma fizična oseba, če:

– ne vzdržuje reda in čistoče iz četrtega odstavka 2. člena.

(2) Z globo 150,00 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

VI. KONČNA DOLOČBA

8. člen

(začetek veljavnosti odloka)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 007-02/2015-4

Semič, dne 12. februarja 2015

 

Županja
Občine Semič
Polona Kambič l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor