Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 34.a in 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF) in v povezavi s 128. členom Zakona o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) je Občinski svet Občine Črnomelj na 16. redni seji dne 17. 10. 2012 sprejel

P R A V I L N I K

o spremembah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in sejninah članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov Občine Črnomelj

1. člen

V Pravilniku o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in sejninah članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 40/12) se v drugem odstavku 8. člena spremeni zapis višine odstotkov iz »15%« v »7,5%«.

Spremeni se tretji odstavek 8. člena, tako da po novem glasi:

»V razmerju do zneska mesečne plače župana, brez dodatka na delovno dobo, se članu občinskega sveta določi sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta ali delovnega telesa, in sicer za:

– vodenje seje občinskega sveta po pooblastilu župana ali zaradi nadomeščanja po zakonu 6%,

– pripravo in udeležbo na seji občinskega sveta 5%,

– predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta 2,5%,

– udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je 1,8%.«

2. člen

Spremeni se prvi odstavek 10. člena, tako da po novem glasi:

»Predsedniku in članom nadzornega odbora se določi sej­nina za udeležbo na seji oziroma nagrada za opravljen nadzor glede na plačo župana, in sicer v višini:

– za predsedovanje seji odbora 4,5% mesečne plače župana, brez dodatka na delovno dobo,

– za udeležbo na seji odbora 2,5% plače župana, brez dodatka na delovno dobo,

– kot plačilo za izvedbo nadzora po programu dela ali sklepu nadzornega odbora 4,0% plače župana, brez dodatka na delovno dobo.«

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

3. člen

Novo določena višina letnega zneska sejnin skladno s prvim odstavkom 1. člena tega pravilnika se uporablja od uveljavitve Zakona o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12).

4. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-5/2012

Črnomelj, dne 17. oktobra 2012

Županja

Občine Črnomelj

Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor