Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 100/08-odl US, 79/09, 51/10, 84/2010 in 40/2012-ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4, 110/2011-ZDIU12) ob upoštevanju določb Zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 2011 in 2012 (Uradni list RS, št.96/10, 4/2011, 45/2011-odl.US:U-I-1/11-15, 22/12-ZUKN-C, 37/2012 in 17. in 110. člena Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin,  št. 18/06, 19/06 – pop., 34/07, 15/10 ) je Občinski svet  Občine Prevalje  na 15. redni  seji, dne 4.10.2012 sprejel

 

 

ODLOK

 

 

O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE  PREVALJE ZA LETO 2012

 

 

1. člen

 

 

(splošna določba)

 

 

Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2012 (UGSO št. 5/2012) in 1. člen Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2012 (UGSO št. 21/2012), ki se na novo glasi:

 

 

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

 

 

 

v €

 

 

A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

 

 

Skupina/Podskupina kontov

Proračun za  leto 2012

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

5.905.021

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

5.066.837

70 DAVČNI PRIHODKI

4.440.360

 

700 Davki na dohodek in dobiček

3.723.547

 

703 Davki na premoženje

499.357

 

704 Domači davki na blago in storitve

217.456

71 NEDAVČNI PRIHODKI

626.477

 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

437.724

 

711 Takse in pristojbine

3.500

 

712 Denarne kazni

3.000

 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

1.000

 

714 Drugi nedavčni prihodki

181.253

72 KAPITALSKI PRIHODKI

132.095

 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

132.095

73 DONACIJE

5.600

 

730 Prejete donacije  iz domačih virov

5.600

74 TRANSFERNI PRIHODKI

682.006

 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

406.508

 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

275.498

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

18.483

 

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

18.483

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

9.377.540

40 TEKOČI ODHODKI

1.934.463

 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

387.983

 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

61.281

 

402 Izdatki za blago in storitve

1.399.189

 

403 Plačila domačih obresti

45.427

 

409 Rezerve

40.583

41 TEKOČI TRANSFERI

2.006.347

 

410 Subvencije

43.153

 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1.221.273

 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

201.954

 

413 Drugi tekoči domači transferi

539.967

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

5.366.094

 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

5.366.094

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

70.636

 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač. uporabniki

8.136

 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

62.500

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

      (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

-3.472.519

 

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

 

 

Skupina/Podskupina kontov

 

IV. PREJETA VRAČILA

0

 

DANIH POSOJIL IN

 

 

PRODAJA KAPITALSKIH

 

 

DELEŽEV (750+751+752)

 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

 

750 Prejeta vračila danih posojil

0

V. DANA POSOJILA

0

 

IN POVEČANJE KAPITALSKIH

 

 

DELEŽEV (440+441+442)

 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA

0

 

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

 

 

 

 

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

 

 

Skupina/Podskupina kontov

 

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

3.200.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

126.209

IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

3.073.791

X. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-398.728

XI. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2011

400.307

 

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkontov, določene s predpisanim kontnim načrtom.

 

 

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk -podkontov  in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine PREVALJE.

 

 

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

 

 

2. člen

 

 

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

 

 

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2012 lahko zadolži  za investicije za :

 

 

- 3.200.000 € za obdobje 228 mesecev

 

 

Župan občine je pooblaščen, da odloča za potrebe proračuna o:

 

 

• začasnem zmanjšanju zneskov sredstev za posamezne namene, če prihodki proračuna ne pritekajo v predvideni višini,

 

 

• najemu posojila največ do 5% sprejetega proračuna zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta,

 

 

• varni in gospodarni naložbi nerazporejenih sredstev.

 

 

.3. člen

 

 

Vsa ostala določila Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2012 (UGSO št. 5/2012) in Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Prevalje (UGSO št. 21/2012 ), ki se s tem odlokom ne spremenijo ostanejo še naprej v veljavi.

 

 

4. člen

 

 

(uveljavitev odloka)

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu  slovenskih občin.

 

 

Številka: 410-0012/2011-15

 

 

Kraj, datum:Prevalje, 4.10.2012

 

 

 

Občina Prevalje

 

Župan dr. Matija TASIČ, l.r.

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor