Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

Na podlagi drugega odstavka 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03, v nadaljevanju ZUreP – 1) in 31. člena Statuta Občine Kungota (Uradni list RS, št. 12/04) je župan Občine Kungota sprejel

 

 

P R O G R A M    P R I P R A V E

 

 

občinskega lokacijskega načrta za del naselja

 

 

v Zgornji Kungoti – Plintovec,

 

 

ki vključuje zemljišča s parcelnimi številkami:

 

 

– 65/1, 64/7, k.o. Plintovec,

 

 

– 64/4, k.o. Plintovec,

 

 

– 65/2, 64/37, k.o. Plintovec

 

 

ter pripadajoči zemljišči s parcelnima številkama:

 

 

– 65/7 in 64/9, k.o. Plintovec,

 

 

(v nadaljevanju lokacijski načrt).

 

 

 

 

 

1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo lokacijskega načrta

 

 

S sprejetjem Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Maribor-Pesnica za obdobje 1986–2000 in družbenega plan Občine Maribor-Pesnica za obdobje 1986-1990 za območje Občine Kungota v letu 2003 (Uradni list RS, št. 81/04) (v nadaljevanju: Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskega plana v Občini Kungota) se je ureditveno območje naselja Zgornja Kungota razširilo proti jugovzhodu. Naselje Zgornja Kungota ima v zasnovi urbanega omrežja v občini pomen osrednjega lokalnega središča.

 

 

Demografski kazalci zadnjih statističnih popisov v Občini Kungota izkazujejo intenzivno rast števila prebivalcev in števila gospodinjstev.

 

 

Sedanje kapacitete še nezazidanih stavbnih zemljišč ne zadostujejo predvidenemu in pričakovanemu razvoju naselja.

 

 

S potenciranim razvojem naselja narašča tudi potreba po stanovanjskih objektih z možnostjo opravljanja mirnih poslovnih in obrtnih dejavnosti.

 

 

Lokacijski načrt bo obdelal območje, ki je v naravi zelena travnata površina in je po planu opredeljena delno kot površina za centralne dejavnosti in delno za stanovanjske površine (skladno z urbanistično zasnovo).

 

 

Centralne dejavnosti vključujejo dejavnost tercialnega in kvartarnega sektorja z dopolnilno dejavnostjo, ki je lahko tudi stanovanjska.

 

 

 

 

 

2. Predmet in programska izhodišča lokacijskega načrta

 

 

Zaradi sočasne priprave lokacijskega načrta in prostorkega reda občine, bo v postopku priprave lokacijskega načrta upoštevana klasifikacija osnovne in podrobnejše namenske rabe v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave prostorskega reda občine ter vrstah njegovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 127-5335/04, z dne 26. 11. 2004) s pripadajočimi Prilogami o območjih osnovne površine in podrobnejše namenske rabe (Uradni list RS, št. 133 z dne 14. 12. 2004), (v nadaljevanju: Pravilnik o pripravi prostorskega reda občine).

 

 

Predvidene namembnosti bodoče pozidave so v planu podrobneje opredeljene kot:

 

 

1. stanovanjska dejavnost, ki jo v skladu s Pravilnikom o pripravi prostorskega reda občine preimenujemo v območje stanovanj, kot podrobnejšo namensko rabo pa v splošne stanovanjske površine. Območje vključuje del zemljišč s parcelnimi številkami: 64/7, 64/4, 65/2, 64/37, vse v k.o. Plintovec.

 

 

Podrobnejša namenska raba splošnih stanovanjskih površin je pretežno namenjena za stanovanjske stavbe, za spremljajoče stavbe družbenega pomena, za stavbe za storitvene dejavnosti, izjemoma pa tudi za stavbe za nemotečo proizvodno in obrtno dejavnost.

 

 

Stanovanjske stavbe, spremljajoče stavbe družbenega pomena, stavbe za storitvene dejavnosti, stavbe za nemotečo proizvodno in obrtno dejavnost sodijo tudi v območje centralnih dejavnosti, kot je del območja sedaj opredeljen v planu in jih nadomestimo z izrazom splošne stanovanjske površine v skladu s Pravilnikom o pripravi prostorskega reda občine.

 

 

2. Območje, predvideno za centralne dejavnosti, ki vključuje pas zemljišč ob regionalni cesti s parcelnimi številkami: 65/1, 64/7, 64/4, 65/2, 64/37, 65/7, vsa v k.o. Plintovec, v skladu s Pravilnikom o pripravi prostorskega reda občine preimenujemo v območje stanovanj, kot podrobnejšo namensko rabo pa v splošne stanovanjske površine.

 

 

V celotnem območju splošnih stanovanjskih površin, ki vključuje stanovanjske površine in površine za centralne dejavnosti, je predvidena gradnja:

 

 

1. stanovanjskih hiš,

 

 

2. stavb za storitvene dejavnosti,

 

 

3. stavb za nemotečo proizvodno in obrtno dejavnost.

 

 

Ureditveni koncept bo zasnovan iz poljubnega števila stanovanjskih in poslovno-stanovanjskih hiš.

 

 

Lokacijski načrt bo na podlagi ureditvenega koncepta določil novo parcelacijo in potrebno infrastrukturno ureditev.

 

 

Gostota in zasnova pozidave bo glede na naravne in ustvarjene danosti sledila obstoječi pozidavi v okolici.

 

 

 

 

 

3. Ureditveno območje lokacijskega načrta

 

 

Območje obravnave lokacijskega načrta vključuje zemljišča s parcelnimi številkami:

 

 

– 65/1, 64/7, k.o. Plintovec,

 

 

– 64/4, k.o. Plintovec,

 

 

– 65/2, 64/37, k.o. Plintovec

 

 

ter pripadajoči zemljišči s parcelnima številkama:

 

 

– 65/7 in 64/9, k.o. Plintovec.

 

 

Območje lokacijskega načrta meji:

 

 

na severu z ulico s parcelno št. 64/3 in 64/1, v k.o. Plintovec,

 

 

na jugu s cesto s parcelno številko 510/2, v k.o. Plintovec,

 

 

na vzhodu s pobočjem ter obstoječo zazidavo,

 

 

na zahodu pa z regionalno cesto.

 

 

Velikost območja je približno 3 ha.

 

 

 

 

 

4. Nosilci urejanja prostora ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi lokacijskega načrta

 

 

Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred začetkom izdelave lokacijskega načrta dati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu lokacijskega načrta pa mnenje, so:

 

 

1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, območna pisarna Maribor – Krekova ulica 17, Maribor;

 

 

2. Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, Izpostava Maribor; Ul. Heroja Tomšiča 2, Maribor;

 

 

3. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Maribor, Rotovški trg 9, Maribor;

 

 

4. Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste, Izpostava Maribor, Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor;

 

 

5. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, Maribor;

 

 

6. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, Maribor;

 

 

7. JP Elektro Maribor d.d., Vetrinjska 2, Maribor;

 

 

8. Eles d.o.o. Ljubljana, Hajdrihova 2, Ljubljana;

 

 

9. Nigrad d.d., Zagrebška ul. 30, Maribor;

 

 

10. Mariborski vodovod Maribor, Jadranska c. 24, Maribor;

 

 

11. Občina Kungota, občinska uprava oziroma organi v občini zadolženimi za opravljanje javne gospodarske službe na posameznih področjih;

 

 

12. Vaška skupnost Zg. Kungota;

 

 

13. drugi nosilci urejanja prostora, v kolikor bi se v postopku priprave lokacijskega načrta izkazalo, da jih je potrebno vključiti.

 

 

Pripravljavec je Občina Kungota, Plintovec 1, Zg. Kungota.

 

 

Naročniki lokacijskega načrta so lastniki navedenih zemljišč.

 

 

Načrtovalca izbere naročnik.

 

 

 

 

 

5. Pravne podlage in seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve

 

 

Pri izdelavi strokovnih podlag in pri izdelavi lokacijskega načrta je potrebno upoštevati obstoječe veljavne občinske prostorske akte, ki obravnavajo predmetno območje in območja v neposredni bližini, to so:

 

 

planski akti:

 

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Maribor-Pesnica za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Maribor-Pesnica za obdobje 1986–1990 za območje Občine Kungota v letu 2003 (Uradni list RS, št. 81 z dne 23. 7. 2004).

 

 

Za navedeno zemljišče je v skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskega plana v Občini Kungota predvidena izdelava lokacijskega načrta.

 

 

izvedbeni akti:

 

 

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kungota (Uradni list RS, št. 89 z dne 12. 9. 2003).

 

 

Pred pripravo predloga lokacijskega načrta se izdelajo še:

 

 

– strokovne podlage, izdelane v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04),

 

 

– morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz zahtev pridobljenih smernic.

 

 

 

 

 

6. Način pridobitve strokovnih rešitev

 

 

Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavana zemljišča izdela (skladno s 158. členom ZureP-1) načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca na podlagi določb 130. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1; Uradni list RS, št. 102 z dne 21. 9. 2005), katerega izbere naročnik.

 

 

Načrtovalec izdela lokacijski načrt v vsebini, kot je predpisana z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in popravek Uradni list RS, št. 8/03) in v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04).

 

 

Strokovne rešitve v postopku priprave lokacijskega načrta se bodo praviloma pripravljale variantno, razen v primeru, če se ugotovi, da je primerna le ena rešitev.

 

 

 

 

 

7. Navedba in način pridobitve geodetskih podlag

 

 

Za območje predvidene ureditve so naročniki lokacijskega načrta dolžni pridobiti geodetske podlag kot jih predpisuje ZureP – 1.

 

 

Pripravljavec bo pridobil katastrski načrt območja in podatke iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic ter podatke o zemljiščih z Geodetske uprave Republike Slovenije.

 

 

Občina Kungota bo zagotovila digitalne podlage za izdelavo kartografskega dela (TK v merilu 1:25000 na PKN oziroma DKN in TTN v merilu 1:5000).

 

 

 

 

 

8. Roki za pripravo lokacijskega načrta

 

 

Priprava določenih faz lokacijskega načrta je vezana na pogodbene obveznosti izbranega načrtovalca s pobudnikom (naročnikom) in na roke navedene v postopku:

 

 

– Pripravljavec lokacijskega načrta bo sklical prostorsko konferenco najmanj 8 dni pred sprejemom programa priprave.

 

 

– Datum ter kraj in čas zbora konference bo pripravljavec objavil v sredstvih javnega obveščanja najmanj 8 dni pred prostorsko konferenco. Udeleženci prostorske konference so organi in organizacije, ki sodelujejo v postopku priprave in sprejemanja lokacijskega načrta.

 

 

– Po sprejemu programa priprave, na podlagi pooblastila pripravljavca, izbrani načrtovalec takoj zaprosi vse pristojne nosilce urejanja prostora za smernice za načrtovanje.

 

 

– Nosilci urejanja prostora (določeni v 4. točki programa priprave) podajo smernice v 30 dneh od prejetja vloge.

 

 

– Če kdo od navedenih organov, oziroma organizacij, v 30 dneh ne bi podal smernic, se bo štelo, da nima smernic, pri čemer pa mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.

 

 

– Po prejemu vseh smernic in ob upoštevanju istih se izdelajo in preučijo variantne rešitve.

 

 

– Pripravljavec potrdi najustreznejšo varianto 10 dni po prejemu gradiva.

 

 

– Na podlagi izbrane variante naročnik zagotovi izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag.

 

 

– Na podlagi vseh strokovnih podlag načrtovalec pripravi osnutek predloga lokacijskega načrta.

 

 

– Po prejemu osnutka predloga lokacijskega načrta pripravljavec skliče drugo prostorsko konferenco.

 

 

– Pripravljavec skliče II. prostorsko konferenco z namenom, da se na predvidene rešitve pridobijo mnenja lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti najmanj 15 dni pred začetkom javne razgrnitve predloga lokacijskega načrta.

 

 

– Datum ter kraj in čas zbora konference bo pripravljavec objavil v sredstvih javnega obveščanja najmanj 8 dni pred prostorsko konferenco.

 

 

– Po drugi prostorski konferenci, načrtovalec preuči pobude podane na drugi prostorski konferenci in pripravi predlog lokacijskega načrta za razgrnitev.

 

 

– Po prejemu predloga lokacijskega načrta ga pripravljavec pregleda v roku 7 dni in po potrebi dodatno uskladu z načrtovalcem.

 

 

– Pripravljavec ugotovi, da je predlog usklajen in pripravi gradivo za razgrnitev, ki ga posreduje županu v potrditev v roku 5 dni.

 

 

– Pripravljavec pripravi obvestilo o 30 dnevni javni razgrnitvi, ki ga posreduje županu v podpis v roku treh dni.

 

 

– Župan s sklepom odredi 30 dnevno javno razgrnitev predloga lokacijskega načrta.

 

 

– Obvestilo o javni razgrnitvi se objavi v vsaj dveh medijih vsaj osem dni pred začetkom razgrnitve.

 

 

– Javna obravnava se izvede v času trajanja javne razgrnitve. O javni razgrnitvi in času javne obravnave se obvestijo vsi evidentirani lastniki na obravnavanem območju.

 

 

– Pripravljavec organizira javno obravnavo.

 

 

– Pripravljavec v času javne razgrnitve in javne obravnave evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge organov, organizacij in posameznikov.

 

 

– Načrtovalec pripravi strokovna stališča do pripomb.

 

 

– Župan s sklepom potrdi stališča do pripomb v roku 3 dni.

 

 

– Pripravljavec s pripombami in predlogi ter predlogom stališč seznani tiste nosilce urejanja prostora, na katere delovno področje bi se predlagane spremembe lahko nanašale ter pridobi njihovo predhodno mnenje.

 

 

– Potrjena stališča do pripomb, pripravljavec takoj posreduje načrtovalcu, ki na podlagi njih pripravi dopolnjeni predlog lokacijskega načrta.

 

 

– Župan Občine Kungota posreduje dopolnjeni predlog lokacijskega načrta Občinskemu svetu skupaj s pripombami in stališči do pripomb v prvo obravnavo.

 

 

– Občinski svet sprejme odlok o lokacijskem načrtu v prvi obravnavi.

 

 

– Po sprejemu dopolnjenega predloga lokacijskeg načrta v prvi obravnavi bo načrtovalec prostorskega akta pripravil stališča do pripomb podanih na prvi obravnavi Občinskega sveta. Na podlagi tistih pripomb, ki jih je možno upoštevati, bo pripravil drugi dopolnjen predlog lokacijskega načrta. Posredoval ga bo pristojnim nosilcem urejanja prostora ter jih pozval, da v 30 dneh podajo mnenja k drugemu dopolnjenemu predlogu lokacijskega načrta.

 

 

– V primeru, če kdo od navedenih organov ali organizacij v 30 dneh po prejemu zahteve o izdaji mnenja ne bi podal mnenja, se bo štelo, da s predlagano prostorsko dokumentacijo soglaša.

 

 

– Župan Občine Kungota posreduje drugi dopolnjen predlog lokacijskega načrta Občinskem svetu Občine Kungota v drugo obravnavo in sprejem.

 

 

– Občinski svet Občine Kungota sprejme lokacijski načrt.

 

 

– Odlok o lokacijskem načrtu se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

9. Obveznosti v zvezi s financiranjem lokacijskega načrta

 

 

Stroške izdelave lokacijskega načrta in strokovnih podlag, ki se nanašajo na ureditveno območje lokacijskega načrta, prevzamejo naročniki.

 

 

 

 

 

10. Končna določba

 

 

Program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

Št. 30003-016/2005

 

 

Zg. Kungota, dne 15. decembra 2005

 

 

Župan

Občine Kungota

Jožef Karner l.r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor