Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi četrtega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS. št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012-ZUJF) ter 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/2007), 16. člena Statuta Občine Radovljica (Uradni vestnik Gorenjske, št. 23/1999, 19/2000), 16. člena Statuta občine Bled (Uradni list RS, št. 67/2009-uradno prečiščeno besedilo, 87/2012), 16. člena Statuta občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/2007, 107/2010, 32/2012), 17. člena Statuta občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/2007), 13. člena Statuta občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/2006, 102/2007, 34/2009), 18. člena Statuta občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/1999, 55/2011-UPB1, 76/2012, 19/2013), 16. člena Statuta občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/2007, 45/2010, 36/2012), 16. člena Statuta občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/2010), 12. člena Statuta občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/2007, 29/2012), 16. člena Statuta občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 8/2009, 1/2011), 15. člena Statuta občine Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 1/2011), 17. člen Statuta občine Šenčur (Uradni vestnik Gorenjske, št. 2/2011), 16. člena Statuta občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/2010, 2/2013, 11/2013), 16. člena Statuta občine Gorenja vas - Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/1999, Uradni list RS, št. 80/2001), 16. člena Statuta občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/2009, 47/2010), 16. člena Statuta občine Žiri (Uradni list RS, št. 94/2011), 18. člena Statuta občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/2013) so Občinski svet Mestne občine Kranj na svoji 22. seji dne 20.3.2013, Občinski svet Občine Radovljica na svoji 24. seji dne 12.6.2013, Občinski svet Občine Bled na svoji 14. seji dne 14.5.2013, Občinski svet Občine Gorje na svoji 18. seji dne 23.4.2013, Občinski svet Občine Bohinj na svoji 22. seji dne 28.2.2013, Občinski svet Občine Jesenice na svoji 28. dne 20.6.2013, Občinski svet Občine Žirovnica na svoji 17. seji dne 28.3.2013, Občinski svet Občine Kranjska Gora na svoji 23. dne 27.3.2013, Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na svoji 15. seji dne 8.5.2013, Občinski svet Občine Naklo na svoji 17. seji dne 29.5.2013, Občinski svet Občine Preddvor na svoji 21. seji dne 3.4.2013, Občinski svet Občine Jezersko na svoji 13. seji dne 16.4.2013, Občinski svet Občine Šenčur na svoji 19. seji dne 10.4.2013, Občinski svet Občine Škofja Loka na svoji 21. seji dne 7.3.2013, Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na svoji 16. seji dne 11.4.2013, Občinski svet Občine Železniki na svoji 17. seji dne 28.2.2013, Občinski svet Občine Žiri na svoji 13. seji dne 25.4.2013 in Občinski svet Občine Tržič na svoji 20. seji dne 27.3.2013 sprejeli

ODLOK

O USTANOVITVI SKUPNEGA ORGANA

OBČIN ZA IZVRŠEVANJE USTANOVITELJSKIH PRAVIC V JAVNEM ZAVODU GORENJSKE LEKARNE

1.  Splošne določbe

1.    člen

(uporaba izrazov)

V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

2.    člen

(ustanovitev skupnega organa)

(1) S tem odlokom Mestni svet Mestne občine Kranj, skupaj z: Občinskim svetom Občine Radovljica; Občinskim svetom Občine Bled, Občinskim svetom Občine Gorje; Občinskim svetom Občine Bohinj; Občinskim svetom Občine Jesenice; Občinskim svetom Občine Žirovnica; Občinskim svetom Občine Kranjska Gora; Občinskim svetom Občine Cerklje na Gorenjskem; Občinskim svetom Občine Naklo; Občinskim svetom Občine Preddvor; Občinskim svetom Občine Jezersko; Občinskim svetom Občine Šenčur; Občinskim svetom Občine Škofja Loka; Občinskim svetom Občine Gorenja vas - Poljane; Občinskim svetom Občine Železniki; Občinskim svetom Občine Žiri in Občinskim svetom Občine Tržič ustanovijo skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Gorenjske lekarne (v nadaljevanju: skupni organ).

(2) S tem odlokom se določijo:

·      naloge skupnega organa,

·      organizacija dela in način sprejemanja odločitev,

·      financiranje in delitev stroškov med občinami.

3.    člen

(ime in sedež skupnega organa)

(1) Ime skupnega organa iz drugega odstavka prvega člena tega odloka je Svet ustanoviteljev Gorenjskih lekarn (v nadaljnjem besedilu: Svet ustanoviteljev).

(2) Sedež Sveta ustanoviteljev je v Kranju, Slovenski trg 1.

 

4.    člen

(namen ustanovitve Sveta ustanoviteljev)

Svet ustanoviteljev se ustanovi z namenom skupnega izvrševanja ustanoviteljskih pravic v razmerju do javnega zavoda Gorenjske lekarne.

2.  Naloge sveta ustanoviteljev

5.    člen

(izvrševanje ustanoviteljskih pravic)

(1) V okviru izvrševanja ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu ima Svet ustanoviteljev naslednje pristojnosti po zakonu, ki ureja področje zavoda:

1.   odloča o predlogih statusnih sprememb javnega zavoda;

2.   odloča o prenehanju javnega zavoda v skladu z določili zakona in statuta javnega zavoda;

3.   daje soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja javnega zavoda v skladu z določili zakona;

4.   odloča o razpolaganju s presežkom prihodkov nad odhodki zavoda;

5.   daje soglasje k spremembi sedeža ali imena javnega zavoda;

6.   daje soglasje k spremembi ali razširitvi dejavnosti javnega zavoda;

7.   daje soglasje k ustanovitvi drugega zavoda, katerega javni zavod ustanavlja v okviru svoje dejavnosti;

8.   daje soglasje k sprejemanju statuta javnega zavoda,

9.   odloča o pridobivanju in odtujitvi nepremičnega premoženja zavoda,

10. potrjuje letni načrt investicijskega vzdrževanja,

11. daje soglasje k finančnemu načrtu in letnemu poročilu javnega zavoda,

12. odloča o drugih vprašanjih v skladu z zakonom.

(2) Svet ustanoviteljev ima tudi druge ustanoviteljske pravice, ki jih izvršuje v razmerju do javnega zavoda v skladu z ustanovitvenim aktom in statutom javnega zavoda.

6.  člen

(način izvrševanja nalog)

Svet ustanoviteljev izvršuje svoje naloge po tem odloku samostojno, v imenu in za račun občin, ki so ga ustanovile.

3.  Način odločanja Sveta ustanoviteljev

7.  člen

(sestava in način dela Sveta ustanoviteljev)

(1) Svet ustanoviteljev sestavljajo župani občin ustanoviteljic. Člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika sveta ustanoviteljev. Pri glasovanju o predsedniku ustanoviteljev ima vsak član sveta ustanoviteljev en glas.

(2) Svet ustanoviteljev dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsedujoči Sveta ustanoviteljev.

8.  člen

 (število glasov članov Sveta ustanoviteljev)

Vsak član Sveta ustanoviteljev ima toliko glasov, kolikor ima občina ustanoviteljica, ki jo član zastopa, ustanovitvenih deležev. Ustanovitveni deleži so določeni v Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne.

9.  člen

(način sprejemanja odločitev)

Svet ustanoviteljev sprejema odločitve z večino glasov vseh svojih članov, pri čemer mora za odločitev glasovati najmanj deset članov sveta ustanoviteljev.

10. člen

(poročanje Sveta ustanoviteljev o svojem delu)

(1) Svet ustanoviteljev najmanj enkrat letno poroča mestnemu oziroma občinskim svetom o svojem delu.

(2) Občinski sveti lahko obravnavajo vprašanja iz pristojnosti Sveta ustanoviteljev in zavzamejo do njih svoje stališče.

(3) Pri poročanju in obravnavanju vprašanj iz pristojnosti Sveta ustanoviteljev pred posameznim občinskim svetom predstavlja Svet ustanoviteljev tisti njen član, ki je predstavnik posamezne ustanoviteljice v Svetu ustanoviteljev.

4.  Financiranje Sveta ustanoviteljev

11. člen

 (sredstva za delo Sveta ustanoviteljev)

(1) Sredstva za delo Sveta ustanoviteljev predstavljajo stroški njegovega poslovanja.

 

(2) Sredstva za delo Sveta ustanoviteljev zagotovijo občine ustanoviteljice v svojih proračunih.

(3) Vsaka občina ustanoviteljica krije stroške za delo Sveta ustanoviteljev v višini sorazmernega odstotnega deleža svojih glasov v razmerju do celotnega števila glasov.

5.  Končna določba

12. člen

(objava in začetek veljavnosti)

Ta odlok objavi Mestna občina Kranj v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi. Ostale občine objavijo odlok v svojih uradnih glasilih.

 

Številka: 900-9/2013-3-41/04

Datum:20.3.2013

 

 

Mestna občina Kranj

 

Mohor Bogataj, župan

 

Številka: 032-11/2013-6

Datum: 19.6.2013

 

 

Občina Radovljica

 

Ciril Globočnik, župan

 

Številka: 034-2/20013-8

Datum: 14.5.2013

 

 

Občina Bled

 

Janez Fajfar, župan

 

Številka: 013-2/2013-10

Datum: 23.4.2013

 

 

Občina Gorje

 

Peter Torkar, župan

 

Številka: 160-7/2008-16

Datum: 1.3.2013

 

 

Občina Gorje

 

Peter Torkar, župan

 

Številka: 032-9/2013

Datum: 21.6.2013

 

 

Občina Jesenice

 

Tomaž Tom Mencinger, župan

 

Številka: 032-0003/2010

Datum: 28.3.2013

 

 

Občina Žirovnica

 

Leopold Pogačar, župan

 

Številka: 007-5/2013-1

Datum: 28.3.2013

 

 

Občina Kranjska Gora

 

Jure Žerjav, župan

 

Številka: 032-06/2010-114

Datum: 9.5.2013

 

 

Občina Cerklje na Gorenjskem

 

Franc Čebulj, župan

 

Številka: 007-0021/2012-04

Datum: 29.5.2013

 

 

Občina Naklo

 

Marko Mravlja, župan

 

Številka: S-237/21-os

Datum: 3.4.2013

 

 

Občina Preddvor

 

Marko Mravlja, župan

 

Številka: 122/13-os-13

Datum: 16.4.2013

 

 

Občina Jezersko

 

Jurij Markič, župan

 

Številka: 032-005/2013-3

Datum: 11.4.2013

 

 

Občina Šenčur

 

Miro Kozelj, župan

 

Številka: 014-0008/2011

Datum: 7.3.2013

 

 

Občina Škofja Loka

 

mag. Miha Ješe, župan

 

Številka: 160-002/2013-001

Datum: 11.4.2013

 

 

Občina Gorenja vas - Poljane

 

Milan Čadež, župan

 

Številka: 015-2/2013-039

Datum: 28.2.2013

 

 

Občina Železniki

 

mag. Anton Luznar, župan

 

Številka: 18/2013

Datum: 25.4.2013

 

 

Občina Žiri

 

Janez Žakelj, župan

 

Številka: 405-20-9-2013

Datum: 27.3.2013

 

 

Občina Tržič

 

mag. Borut Sajovic, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor