Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

V Odloku o 1. spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kanal ob Soči (SDOPN Kanal-1), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 76/14, so bile ugotovljene redakcijske napake, zato je na podlagi 7., 8. in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave časopisa Primorske novice, št. 41/03, 17/06, in Uradni list RS, št. 70/07) ter 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09 in 38/10 – ZUKN) Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 4. redni seji dne 14. 5. 2015 sprejel

 

T E H N I Č N I   P O P R A V E K

Odloka o 1. spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kanal ob Soči (SDOPN Kanal-1, Uradni list RS, št. 76/14)

 

1. člen

Opredelitev tipa EUP (enote urejanja prostora) v jugovzhodnem delu EUP AN03, kjer ni predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN), se popravi, tako da se opredeli tip EUP z oznako »ip – industrijske stavbe« (namesto napačno navedenega tipa EUP z oznako »ppn – varovanje pogojev izvedbe OPPN«).

 

2. člen

Namenska raba zemljišča s parcelnima št. 78/18 in 78/19, k.o. Kanal se na podlagi uskladitve prikaza letalskega posnetka (DOF5 in DOF1) in katastrskega načrta (DKN) popravi, tako da se opredeli podrobnejša namenska raba (PNRP) »SS – stanovanjske površine« v celoti v zahodnem delu parcele 78/18, k.o. Kanal (in ne deloma v jugozahodnem delu parcele 78/18 in deloma severozahodnem delu parcele 78/19, k.o. Kanal), ter da se na celotni parceli št. 78/19, k.o. Kanal opredeli namenska raba (NRP) »K2 – druga kmetijska zemljišča«.

 

3. člen

Tehnični popravek začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 9000-0004/2015-6

Kanal ob Soči, dne 14. maja 2015

 

Župan

Občine Kanal

Andrej Maffi l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor