Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popravek), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 – ZPNačrt-C, 76/14 – odločba ustavnega sodišča, 14/15 – ZUUJFO) in 30. člena Statuta Občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/10) je župan Občine Žetale dne 22.04.2016 sprejel

 

SKLEP

O ZAČETKU POSTOPKA PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE ŽETALE, PRVE SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

 

1. Začetek postopka

S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Žetale, sprejetega z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žetale(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 10/13, v nadaljnjem besedilu: OPN).

 

2. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OPN

V mesecu aprilu 2013 je začel veljati Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žetale, s katerim je začel veljati nov prostorski akt občine, to je občinski prostorski načrt. V nadaljevanju so poda ni ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OPN.

Območje Občine Žetale je območje z izrazito razpršeno poselitvijo s šibkim lokalnim središčem, ki ima hkrati funkcijo občinskega središča. Občina Žetale je del obmejnega območja s posebnimi razvojnimi problemi (hribovito, depopulacijsko, obmejno območje, brez izrazitega zaposlitvenega središča znotraj območja). Opazen je trend zmanjševanja nivoja oziroma ukinjanja javnih funkcij v občinskem središču (funkcij, ki niso v občinski pristojnosti). Za krepitev središča in ohranjanje poselitve ne bo dovolj preobrazba v bivalno območje z delovnimi mesti zunaj območja občine, saj se kljub izboljševanju prometnih povezav za osebni avtomobilski promet (hkrati pa tudi slabšanju povezav javnega prometa), mlajše prebivalstvo seli za delovnimi mesti. Zato je potrebno razvijati spekter ustreznih dejavnosti v lokalnem središču in zunaj njega. Ob krepitvi javnih funkcij je potrebno zagotoviti manjšo gospodarsko oziroma obrtno cono, namenjeno lokalnim podjetnikom, ki imajo na obmejnem, depopulacijskem in hribovitem območju z vidika razvoja občine velik pomen. Z obrtno cono bi bili zagotovljeni prostorski pogoji za te podjetnike na infrastrukturno urejeni in prometno dostopni lokaciji, kar bi ohranilo oziroma omogočilo vzpostavitev novih delovnih mest na območju občine. Večji zaposlitveni centri so namreč od Občine Žetale precej oddaljeni, zato je tudi z vidika trajnostne mobilnosti in energetske učinkovitosti ustrezno, da se manjše obrtne cone locirajo bližje kraju bivanja. Obrtna cona bi pripomogla h krepitvi lokalnega središča in ohranitvi javnih funkcij, za katere je prisoten trend ukinjanja. Zato je Občina Žetale podala pobudo za določitev območja obrtne cone, kar je skladno s Splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, poglavje 2.1 (Direktorat za prostor - MOP, 29.1. 2013).

Pobude z novimi razvojnimi potrebami so podali tudi občani. Pobude izražajo potrebe po površinah za stanovanjsko gradnjo ter razvoj kmetijske in turistične dejavnosti. Glede na podeželski značaj območja s pretežno usmeritvijo v kmetijstvo in gozdarstvo ter potencialom za turizem z vidika pokrajinske pestrosti (možnosti za kolesarjenje, pohodništvo, kulinariko in podobno) in glede na zgoraj opisano stanje bo večina podanih pobud prispevala k pozitivnemu prostorskemu razvoju občine. Pobude za stanovanjsko gradnjo večinoma izhajajo iz potreb mladih prebivalcev občine, ki svojo prihodnost vidijo na območju Občine Žetale, bodisi s prevzemom kmetije, bodisi z ukvarjanjem z neko drugo dejavnostjo. Interes občine je zadržati mlade prebivalce doma in jim omogočiti zaposlitev oziroma ukvarjanje z dejavnostjo. Stanovanjsko gradnjo bo občina prednostno usmerjala na lokacije, ki so infrastrukturno osnovno opremljene, v bližini postajališč javnega potniškega prometa in predvsem lokacije, ki pomenijo ohranjanje obstoječega avtohtonega poselitvenega vzorca, če pobude posegajo na območje razpršene poselitve.

Pri pripravi sprememb in dopolnitev OPN je potrebno izboljšati tiste sestavine OPN, za katere se pri uporabi OPN ugotavlja, da so potrebne izboljšave.

 

3. Območje sprememb in dopolnitev OPN

Spremembe in dopolnitve OPN se pripravi za celotno območje Občine Žetale.

 

4. Predmet načrtovanja in vrsta postopka

Spremembe in dopolnitve OPN se izvedejo v rednem postopku priprave prostorskega akta, kot je predpisan v Zakonu o prostorskem načrtovanju v členih od 46 do 52. Predmet načrtovanja sprememb in dopolnitev OPN je razviden že v drugi točki tega sklepa, in sicer bodo predmet načrtovanja naslednje vsebine:

·       pobude in potrebe občine za nadaljnji prostorski razvoj na območju Občine Žetale,

·       razvojne potrebe, ki so jih podali občani,

·       izboljšava tistih sestavin OPN, za katere se pri uporabi OPN ugotovi, da so potrebne izboljšave.

 

5. Način pridobitve strokovnih rešitev

Strokovne rešitve se pripravi v skladu z določili Zakona o prostorskem načrtovanju in določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij. Pri pripravi strokovnih rešitev je potrebno izhajati iz prikaza stanja prostora, usmeritev iz državnega strateškega prostorskega načrta, splošnih smernic državnih nosilcev urejanja prostora, razvojnih programov, razvojnih potreb občine, razvojnih potreb nosilcev urejanja prostora ter izraženih razvojnih potreb drugih oseb. Če se pri pripravi strokovnih rešitev ugotovi, da je potrebno izdelati strokovne podlage, se le-te izdela v skladu z veljavnimi predpisi. Pri pripravi gradiv za spremembe in dopolnitve OPN je potrebno upoštevati priporočila Ministrstva za okolje in prostor za pripravo gradiv pri spremembah in dopolnitvah občinskih prostorskih načrtov (10. priporočila št. 35032-10/2015/1-1092-02 z dne 18. 5. 2015).

 

6. Roki za pripravo sprememb in dopolnitev OPN in posameznih faz

V postopku sprememb in dopolnitev OPN so predvideni naslednji roki:

·       sklep župana o začetku postopka: april 2016,

·       objava sklepa o začetku postopka v uradnem glasilu (Uradnem glasilu slovenskih občin) in v svetovnem spletu (http://www.zetale.si); objavljen sklep se pošlje ministrstvu, pristojnemu za prostor, in sosednjim občinam: maj 2016,

·       priprava osnutka sprememb in dopolnitev OPN: 90 dni po sklenitvi pogodbe z izdelovalcem sprememb in dopolnitev OPN,

·       posredovanje osnutka sprememb in dopolnitev OPN v preveritev ministrstvu, pristojnemu za prostor: ministrstvo v sedmih dneh preveri digitalno gradivo, če omogoča neposredno uporabo pri pripravi mnenj (ugotovitev pomanjkljivosti pomeni podaljšanje časa do objave digitalnega gradiva na spletnem strežniku ministrstva),

·       pridobitev prvih mnenj nosilcev urejanja prostora in sporočila ministrstva, pristojnega za varstvo okolja, ali je potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO): 40 dni po prejemu obvestila ministrstva, pristojnega za prostor, da je digitalno gradivo osnutka sprememb in dopolnitev OPN objavljeno na spletnem strežniku ministrstva,

·       izdelava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN: 30 dni po prejemu prvih mnenj,

·       morebitno usklajevanje prvih mnenj, če zaradi prvih mnenj ni mogoče pripraviti dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN: 25 dni (v kolikor ministrstvo, pristojno za prostor, zagotovi usklajevanje med občino in nosilci urejanja prostora v roku 15 dni od prejema obvestila o potrebnosti usklajevanja, sicer se rok ustrezno podaljša),

·       izdelava okoljskega poročila za dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev OPN, če je zahtevan postopek celovite presoje vplivov na okolje: 45 dni po izdelavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN,

·       posredovanje okoljskega poročila in dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN ministrstvu, pristojnemu za prostor, da gradivo objavi na spletnem strežniku ministrstva: 7 dni za pridobitev obvestila o objavi gradiva na strežniku,

·       preveritev ustreznosti okoljskega poročila na ministrstvu, pristojnem za varstvo okolja, če je zahtevan postopek celovite presoje vplivov na okolje: rok 30 dni za izdajo obvestila, ali je okoljsko poročilo ustrezno, sicer se šteje, da je okoljsko poročilo ustrezno (morebitni popravki in dopolnitve podaljšajo čas do naslednje faze, to je do javne razgrnitve),

·       javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi: objava javnega naznanila najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve,

·       javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN ter okoljskega poročila (okoljsko poročilo je potrebno v primeru, ko je zahtevan postopek CPVO): 30 dni,

·       priprava stališč do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve: 20 dni po zaključku javne razgrnitve,

·       obravnava in sprejem stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve: 30 dni,

·       objava stališč do pripomb in predlogov na krajevno običajen način in v svetovnem spletu: 7 dni po sprejemu stališč,

·       priprava predloga sprememb in dopolnitev OPN na podlagi stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve: 30 dni po sprejemu stališč,

·       posredovanje predloga sprememb in dopolnitev OPN v preveritev ministrstvu, pristojnemu za prostor: ministrstvo v sedmih dneh preveri digitalno gradivo, če omogoča neposredno uporabo pri pripravi mnenj (ugotovitev pomanjkljivosti pomeni podaljšanje časa do objave digitalnega gradiva na spletnem strežniku ministrstva),

·       pridobitev drugih mnenj nosilcev urejanja prostora in odločbe ministrstva, pristojnega za varstvo okolja, o sprejemljivosti vplivov izvedbe sprememb in dopolnitev OPN na okolje (če je potrebno izvesti postopek CPVO):40 dni po prejemu obvestila ministrstva, pristojnega za prostor, da je digitalno gradivo predloga sprememb in dopolnitev OPN objavljeno na spletnem strežniku ministrstva,

·       priprava usklajenega predloga OPN: 30 dni,

·       sprejem usklajenega predloga sprememb in dopolnitev OPN na občinskem svetu: 30 dni,

·       objava odloka v uradnem glasilu (Uradnem glasilu slovenskih občin).

 

7. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev

V postopku priprave sprememb in dopolnitev OPN sodelujejo tisti nosilci urejanja prostora, za katere se ob pripravi osnutka sprememb in dopolnitev OPN izkaže, da se vsebine sprememb in dopolnitev nanašajo na zadeve iz njihove pristojnosti. Ob sprejemu tega sklepa so za podajanje smernic in mnenj pristojni naslednji nosilci urejanja prostora:

·       za področje razvoja poselitve: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Sektor za prostorsko načrtovanje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,

·       za področje kmetijstva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,

·       za področje gozdarstva in lovstva: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana,

·       za področje gozdarstva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Sektor za gozdarstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,

·       za področje gozdarstva: Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor, Tyrševa 15, 2000 Maribor,

·       za področje lovstva in ribištva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Sektor za lovstvo in ribištvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,

·       za področje ribištva: Zavod za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne 61 A, 1211 Ljubljana Šmartno,

·       za področje rabe in upravljanja z vodami: Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana,

·       za področje ohranjanja narave: Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana,

·       za področje ohranjanja narave: Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor,

·       za področje varstva kulturne dediščine: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,

·       za področje varstva kulturne dediščine: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor,

·       za področje trajnostne mobilnosti: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za promet, Langusova 4, 1535 Ljubljana,

·       za področje državne cestne infrastrukture: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo, Sektor za ceste, Langusova 4, 1535 Ljubljana,

·       za področje avtocest: DARS – Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,

·       za področje zračnega prometa: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za promet, Sektor za letalstvo, Langusova 4, 1535 Ljubljana,

·       za področje rudarstva: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Sektor za energetiko in rudarstvo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,

·       za področje energetike: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova 4, 1535 Ljubljana,

·       za področje oskrbe z električno energijo: Elektro Maribor, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,

·       za področje zaščite in reševanja: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,

·       za področje obrambe: Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,

·       za področje zdravstvenega varstva: Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana,

·       za področje pravosodja (mejni prehodi): Ministrstvo za pravosodje, Direktorat za investicije in nepremičnine, Sektor za investicije, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

·       za področje zunanjih zadev: Ministrstvo za zunanje zadeve, Direktorat za bilateralo in evropske zadeve, Sektor za sosednje države, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana,

·       za področje telekomunikacij: Telekom Slovenije, Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Maribor – Murska Sobota, Titova cesta 38, 2000 Maribor,

·       za področje telekomunikacij: AKOS, Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, 1001 Ljubljana,

·       za področje oskrbe z vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda: Komunalno podjetje Ptuj, Puhova ulica 10, 2250 Ptuj,

·       Občina Žetale, Žetale4, 2287Žetale.

V kolikor se pri pripravi sprememb in dopolnitev OPN izkaže potreba po vključitvi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso navedeni v tem sklepu, sev postopku pridobi tudi njihove smernice in mnenja. Za pridobitev odločitve, ali je v postopku priprave sprememb in dopolnitev OPN potrebno izvesti postopek CPVO, se vlogo poda na Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana.

 

8. Objava in začetek veljavnosti

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in na spletni strani Občine Žetale(http://www.zetale.si). Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. Po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin se sklep pošlje ministrstvu, pristojnemu za prostor, ter sosednjim občinam Občine Žetale.

 

Številka: 350-012-4D/2013-2016

Datum: 22.4. 2016

 

 

Občina Žetale

 

Anton Butolen, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor