Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi prve alinee 29. in 64. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 28/01 – ugotovitev US, 51/02) in 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02 in 100/03) je Občinski svet občine Zreče na seji dne 5. 7. 2004 sprejel

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E

S T A T U T A

Občine Zreče

1. člen

V Statutu Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02 in 100/03) se spremeni drugi stavek 12. člena, ki se glasi:

»Odločitev je sprejeta z večino opredeljenih glasov navzočih članov.«

2. člen

V prvem odstavku 64. člena se za besedo »storitve« črta vejica in beseda »s samoprispevkom«.

3. člen

Spremeni se tretji odstavek 80. člena, ki se glasi:

»Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če se je za uvedbo samoprispevka izrekla večina glasovalnih upravičencev oziroma upravičenk na določenem območju, ki so glasovali, pod pogojem, da se jih je glasovanja udeležila večina.«

4. člen

Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 015-02-01/2002

Zreče, dne 5. julija 2004.

 

Župan

Občine Zreče

Jože Košir l. r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor