Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 76/08) je Občinski svet Občine Zreče na 20. redni seji dne 8. 7. 2009 sprejel

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E   S T A T U T A

Občine Zreče

1. člen

Črta se določilo šeste alineje 5. točke prvega odstavka 7. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 95/08 – uradno prečiščeno besedilo).

2. člen

Črta se četrta alineja drugega odstavka 83. člena.

3. člen

Črtajo se šesta, sedma, trinajsta in štirinajsta alineja 86. člena.

Doda se nova enajsta alineja 86. člena, ki se glasi:

»– pomoč, oskrbo in namestitev zapuščenih živali v zavetišču.«

4. člen

Te spremembe in dopolnitve Statuta Občine Zreče začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 00700-0003/2009-5

Zreče, dne 9. julija 2009

 

Župan

Občine Zreče

mag. Boris Podvršnik l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor