Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Ur. list RS, št. 41/2007, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13), 16. člena Statuta občine Kranjska Gora (Ur. l. 55/2007, 122/2008, 45/2010, 36/2012 in Uradno glasilo slovenskih občin št. 49/2013), je Občinski svet občine Kranjska Gora na svoji 34. seji dne 11.06.2014 sprejel

 

SKLEP

O Delni povrnitvi STROŠKOV VOLILNE KAMPANJE ZA LOKALNE VOLITVE V OBČINI kranjska gora za volilno leto 2014

 

1. člen

S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve (članov občinskega sveta ter župana) v Občini Kranjska Gora.

 

2. člen

Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet in volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči zneskov, ki jih določa zakon, ki ureja volilno kampanjo.

 

3. člen

Organizatorji volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati za člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 eurov za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.

 

4. člen

Organizatorji volilne kampanje za župana, katerih kandidati so dosegli najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,12 eura za vsak dobljeni glas. Če pride na volitvah za župana do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov v višini 0,12 eura le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu. Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.

 

5. člen

Organizatorju volilne kampanje v predstavniški organ lokalne skupnosti in organizatorji volilne kampanje za volitve individualnega voljenega organa lokalne skupnosti, ki je upravičen do delnega povračila volilnih stroškov, se mu na njegovo zahtevo iz občinskega proračuna Občine Kranjska Gora povrnejo stroški v roku 30  dni po predložitvi poročila predstavniškemu organu lokalne skupnosti in računskemu sodišču.

 

6. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 041-1/2014-1

Datum: 11.06.2014

 

 

Občina Kranjska Gora

 

Jure Žerjav, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor