Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008 – ZVBO-1B) ter 31. člena Statuta Občine Kungota (Ur. list RS, štev. 12/04, 18/07, 13/08) je župan občine Kungota dne 19. januarja 2011 sprejel

S K L E P

o začetku postopka spremembe in dopolnitve dela

ureditvenega načrta z del naselja Svečina

1. člen

(vsebina sklepa o začetku postopka sprememb in dopolnitev

ureditvenega načrta)

S tem sklepom se podrobneje določijo:

- ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za del območja v Svečini,

- območje sprememb in dopolnitev UN,

- nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja za načrtovano prostorsko ureditev iz njihove pristojnosti,

- obveznosti v zvezi s financiranjem sprememb in dopolnitev UN,

- roki za spremembo in dopolnitev UN,

2. člen

(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo

sprememb in dopolnitev UN)

Zemljišče, ki ga bodo urejale spremembe in dopolnitve UN, je opredeljeno kot stavbno zemljišče v ureditvenem območju Svečina za poselitev. V veljavnem ureditvenem načrtu, je na njem predvidena gradnja individualnih stanovanjskih objektov.

Priprava sprememb in dopolnitev UN bo potekala po predpisanem postopku skladno z določili Zakona o prostorskem načrtovanju.

Pravna podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev UN je 96.čl. Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/2008 – ZVBO-1B).

3. člen

(predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev

ureditvenega načrta)

Predmet izdelave so spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega akta – ureditvenega načrta za del naselja Svečina (MUV, št. 11/93), s katerim se bo urejal del območja v naselju Svečina. Celotno območje, za katerega se predvideva izdelava sprememb in dopolnitev UN meri ca 3.238 m2. Smernice in izhodišča za urbanistično oblikovanja so podane v planskih aktih občine.

Na območju, ki je predmet obdelave, se predvideva gradnja individualnih stanovanjskih objektov.

Spremembe in dopolnitve UN morajo vsebovati vse sestavine in podloge, ki so navedene v 56. čl. ZPN in sicer:

- prikaz ureditvenega območja sprememb in dopolnitev UN,

- arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,

- rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave;

- rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;

- pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro.

Spremembe in dopolnitve UN se predajo upravljavcu, to je Občini Kungota v (4) štirih izvodih v analogni in digitalni obliki .

4. člen

(okvirno ureditveno območje sprememb in dopolnitev

ureditvenega načrta)

Ureditveno območje sprememb in dopolnitev UN se nahaja na jugovzhodnem delu ureditvenega območja naselja Svečina.

Območje obsega parcele štev. 236/4, 236/5, 235/6, 235/7 in 235/5 v k.o. Slatinski dol in meri ca 3.238 m2.

Ureditveno območje sprememb in dopolnitev UN lahko poseže tudi izven tega območja, za načrtovanje omrežij gospodarske javne infrastrukture.

5. člen

(nosilci urejanja prostora ter drugi udeleženci,

ki bodo sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev

ureditvenega načrta)

Pripravljavec sprememb in dopolnitev UN je Občina Kungota.

Naročnik predmetnih sprememb in dopolnitev UN so:

Ott Anja; Borštnikova 61 in lastniki parcel, ki so predmet obdelave Načrtovalec sprememb in dopolnitev UN je podjetje GEODETSKE STORITVE KOBALE DEAN s.p.; Kraigherjeva 19a, 2230 Lenart.

V pripravo in sprejem sprememb in dopolnitev UN se vključijo nosilci urejanja prostora, pristojni in odgovorni za prostorsko ureditev območja, ki dajo smernice in mnenja:

- Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana.

- Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje Ljubljana, Območna pisarna Maribor, Krekova 17, 2000 Maribor,

- Zavod RS za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor,

- Elektro Maribor d.d., OE Maribor z okolico, Vodovodna ul. 2, 2000 Maribor,

- Telekom Slovenije, PE Maribor; Titova c. 38, 2000 Maribor,

- Mariborski vodovod, Jadranska cesta 24, 2000 Maribor

- Nigrad d.d., Zagrebška c. 30, 2000 Maribor,

- Občina Kungota; Plintovec 1, 2201 Kungota.

6. člen

(način pridobitve strokovnih rešitev

in geodetskih podlag)

Naročnik zagotovi idejno zasnovo za predlagano ureditev. Za

izdelavo sprememb in dopolnitev UN je izdelan digitalni geodetski

posnetek območja obdelave v skladu z 9.čl. Pravilnika o

geodetskem načrtu (Ur. l. RS, št. 40/04), ki ga je naročil naročnik.

Pri pripravi sprememb in dopolnitev UN je potrebno upoštevati

idejno zasnovo, izhodišča planskih aktov Občine Kungota in

smernice nosilcev urejanja prostora.

7. člen

(postopek in roki za pripravo in sprejem sprememb

in dopolnitev zazidalnega načrta)

Postopek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta bo potekal po naslednjem terminskem planu:

- načrtovalec pripravi osnutek sprememb in dopolnitev UN;

- načrtovalec na podlagi pooblastila pripravljavca pošlje osnutek sprememb in dopolnitev UN nosilcem urejanja prostora,

da podajo smernice v roku 30 dni od prejema poziva,

- po potrebi načrtovalec izdela dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev UN,

- če je za spremembe in dopolnitve UN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, pripravljavec zagotovi okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom sprememb in dopolnitev UN pošlje ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, da ga preveri v roku 15 dni;

- po izdelavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev in potrjenega okoljskega poročila, če je le to potrebno, občina objavi javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi najmanj 7 dni pred razgrnitvijo;

- javna obravnava se izvede med javno razgrnitvijo (ki traja 30 dni);

- načrtovalec skupaj z občino pripravi stališča do pripomb - župan potrdi stališča do pripomb;

- na podlagi potrjenih stališč do pripomb načrtovalec izdela predlog sprememb in dopolnitev UN;

- predlog sprememb in dopolnitev UN pripravljavec posreduje nosilcem urejanja prostora, da dajo v 30 dneh mnenje;

- občinski svet sprejme spremembe in dopolnitve UN z odlokom in ga objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

8. člen

(obveznosti v zvezi s financiranjem sprememb in dopolnitev

zazidalnega načrta)

Finančna sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev UN zagotavlja naročnik predmetnih sprememb in dopolnitev:

Ott Anja; Borštnikova 61, 2000 Maribor in lastniki parcel, ki so predmet obdelave.

9. člen

Ta sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in spletu ter se pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 3505-04/2010

Datum: januar, 2011

Župan Občine Kungota

Igor Stropnik, s. r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor