Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 30/11 odl. US) in 16. člena Statuta občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/2010-UPB 1 ter predloga Zavoda za varstvo kulturne dediščine št. 3510-0099/2012/2 z dne 30.01.2012 je Občinski svet Občine Videm  na 10. redni  seji dne 7.2.2012 sprejel

ODLOK

O RAZGLASITVI ENOTE DOMAČIJE KOČER ZA KULTURNI SPOMENIK LOKALNEGA POMENA

1. člen

Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi enota dediščine: Pobrežje pri Ptuju – Domačija Kočer EŠD 20885 (v nadaljnjem besedilu: spomenik).

2. člen

Vrednote, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik, so:

Domačijo sestavljajo pritlična hiša s hlevi pod skupno dvokapno opečno streho ter dvoje lesenih gospodarskih poslopij. Hiša, ki izvira iz 19. Stoletja, prvotno podolžnega tlorisa, je bila v prvi polovici 20. Stoletja prizidana na L. Vhod v hišo vodi skozi pravokotni leseni portal, ki je opremljen z oblikovanimi dvokrilnimi vhodnimi vrati. Okna so dvokrilna, deljena na polja, opremljena z lesenimi polkni in zaščitena s kovanimi mrežami. Fasado poudarja bogata profilacija; podstrešni in čelni venci, okenske obrobe, vogalni poudarki, pilastri ter različni geometrijski dekorativni elementi. Notranjščina hiše je z opremo (krušna peč, ognjišče, vrata, okna…) izvirno ohranjena. Hišo s hlevi v nizu in lesena gospodarska poslopja pokrivajo strme dvokapne opečne strehe. Stavbe z vodnjakom in značilno brajdo so del kvalitetno ohranjene domačije v vasi. Domačija je dokument časa ter vir za proučevanje preteklosti.

Spomenik se razglasi z namenom, da se zagotovita njegov nadaljnji obstoj in celovitost ter ohranijo naslednje varovane sestavine:

- zunanjščina objektov, stavbne prvine in -  gradbeno substanco, posamezne arhitekturne in likovne člene ter detajle, tlorisne zasnove, stavbno pohištvo,  opremo in avtohtoni ambient panonske domačije

3. člen

Spomenik obsega nepremičnine na  parceli  št. *35 k.o.Pobrežje.

Vrisana je na katastrski karti v merilu 1:2880 in topografski karti v merilu 1:5000.

Izvirnike načrtov iz prejšnjega odstavka hranita občina Videm  in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE Maribor.

4. člen

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnozgodovinskih, etnoloških, arhitekturnih, likovnih ter ambientalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik,

- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik, ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;

- v območju spomenika ni dovoljeno posegati v prostor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam.

Zavarovano območje je namenjeno:

- ohranitvi dosedanje namembnosti, ter ohranitvi kulturnih, arhitekturnih, urbanističnih likovnih, zgodovinskih in krajinskih vrednot,

- povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika,

- predstavitvi kulturnih vrednot spomenika in situ, tisku in drugih medijih,

- učno-demonstracijskem delu

- znanstveno raziskovalnemu delu.

5. člen

Lastnik, posestnik in upravljavec spomenika morajo v sorazmerju s svojimi zmožnostmi javnosti omogočiti dostopnost spomenika in njegovo predstavljanje. Javni dostop ne sme ogrožati spomenika in posameznih spomeniških vrednot,  zlasti ne njegove osnovne namembnosti.

6. člen

Za vse posege v spomenik, razen če zakon ne določa drugače, je treba predhodno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje zavoda.

7. člen

Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja inšpektorat, pristojen za področje kulturne dediščine.

8. člen

Pristojno sodišče po uradni dolžnosti zaznamuje v zemljiški knjigi status kulturnega spomenika na parcelah, navedenih v prvem odstavku 3. člena tega odloka.

9. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem Glasilu slovenskih občin.

Št. 35-485/2012

Videm, 7. februar  2012

 

 

Občina Videm

 

Župan Friderik Bračič l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor