Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 29. in 61. člena zakona o lokalni samoupravi. (Uradni list RS, št 72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS in uradni list RS, št. 57/94, 14/95 in 29/95 – odločba US RS), 12. in 25. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanja pokopališč (Ur. l. SRS, št. 34/84, 33/85 in Uradni list RS, 26/90), 3 in 25 člen Zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/95, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, 10/91, 13/93, 66/93), 3. in 7. člen Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, 32/93) in 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah na Območju Občine Kanal ob Soči (Uradna objava – časopis Primorske novice št. 10/96) ter 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (časopis OKO, št. 1/95) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči  na svoji seji dne 31.3.1998 sprejel

ODLOK

o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč

v Občini Kanal ob Soči

I. Splošne določbe

1.člen

S tem odlokom se določa izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanje pokopališč na območju Občine Kanal ob Soči.

S tem odlokom se določa tudi  pokopališki red in potek pogrebnih svečanosti.

2.člen

Na območju Občine Kanal ob Soči so naslednja pokopališča:

pokopališče Kanal, pokopališče Deskle, pokopališče Avče, pokopališče Levpa, pokopališče Kal nad Kanalom, pokopališče Srednje, pokopališče Lig, pokopališče Gorenje polje, pokopališče Zapotok, pokopališče Ročinj in pokopališče Prelesje.

3.člen

Na pokopališčih, določenih v 2. členu tega odloka,  se pokopava:

-        umrle ki so imeli stalno bivališče v okolišu, za katere je pokopališče namenjeno, razen tistih, ki so za čas življenja izrazili željo, da želijo biti pokopani na drugem pokopališču, ali če tako želijo svojci,

-        pokojnike, ki so imeli stalno bivališče izven okoliša, za katero je pokopališče namenjeno, če je tako želel umrli, oziroma njegovi svojci, in če s tem soglaša upravljalec,

-        neidentificirane osebe, če so umrle v Občini Kanal ob Soči in se praviloma pokopljejo na pokopališču, na območju katerega so umrli oziroma so bili najdeni,

Za pokopališča, ki jih zaradi prostorske utesnjenosti ni mogoče več širiti, se poleg določil  odstavka tega člena določi tudi pogoj, da je za predlagan pokop zagotovljen prostor.

II. Urejanje pokopališč in izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti

4.člen

Urejanje pokopališč in pokopališka dejavnost je organizirana in nadzorovana izbirna lokalna gospodarska javna služba, ki se izvaja v skladu z zakonom in tem odlokom.

5.člen

Pokopališko dejavnost in urejanje pokopališč na območju Občine Kanal ob Soči upravlja Občina Kanal ob Soči preko Režijskega obrata, ki lahko prenese upravljanje v celoti ali delno z dajanjem koncesij na fizične ali pravne osebe (v nadaljevanju: upravljalec).

Upravljalec pokopališča opravlja pokopališko dejavnost in ureja pokopališča na krajevno običajen način, z dostojanstvom in spoštovanjem do umrlih.

Pogrebna dejavnost se opravlja skladno z določili zakona, tega odloka in na krajevno običajen način kot gospodarska služba.

6.člen

Pokopališka dejavnost se izvaja predvsem na pokopališču in zajema opravljanje naslednjih dejavnosti: zagotovitev uporabe mrliške vežice, obnavljanje in vzdrževanje opreme, skrb za red, mir in čistočo na pokopališčih in v pokopaliških objektih, poleg tega še preverjanje dokumentacije umrlega (mrliški list), oddajanje grobnih prostorov, vodenje evidenc o grobovih in sklepanje najemnih pogodb, urejanje grobov po dogovoru z najemniki grobnih prostorov.

7.člen

Pogrebna dejavnost zajema urejanje dokumentacije, ureditev in prevoz pokojnika, izkop in zasip jame in zaščita sosednjih grobov, prvo ureditev groba, izvajanje pogrebnih svečanosti, izvajanje pogrebne dežurne službe in druga dela, ki so posebej dogovorjena z upravljalci pokopališč.

8.člen

Urejanje pokopališč je dejavnost, ki obsega vzdrževanje pokopališč, razdelitev na posamezne zvrsti grobov, prekope grobov in opustitev pokopališč, zajema pa predvsem naslednja dela:

-        čiščenje in odstranjevanje odpadkov in snega,

-        košnja zelenic,

-        vzdrževanje poti,

-        manjša vzdrževalna dela na objektih in napravah,

-        vodenje katastra pokopališč.

9.člen

Urejanje pokopališč ter pokopališka dejavnost se financirajo iz naslednjih virov:

-        najemnine za grobove,

-        takse za vzdrževanje pokopališč,

-        namenska sredstva občine,

-        drugih virov.

Najemnine grobnih prostorov posameznega pokopališča morajo praviloma pokriti stroške primernega urejanja in vzdrževanja pokopališča in stroške za redno vzdrževanje in obnovo prostorov, naprav in inventarja za pogrebno dejavnost.Občina iz lastnih virov zagotavlja osnovno usposobitev pokopališč (razširitev pokopališč, zgraditev infrastrukture in drugi posegi), če se to ne more zagotoviti iz najemnin in drugih virov.

Upravljalec pokopališča lahko predlaga uvedbo posebnega prispevka za financiranje večjih del in investicij posameznega pokopališča. O uvedbi, višini in zavezancih plačila prispevka odloči Občinski svet.

III. Pokopališke storitve

10.člen

Za vsa pokopališča na območju Občine Kanal ob Soči, ki imajo na pokopališčih urejene mrliške vežice, se umrli praviloma čuva v mrliški veži. Pokojni mora biti prepeljan v mrliško vežico, vsaj dve uri pred pogrebom.  Izjemne primere odobri občina. V krajih, kjer na pokopališčih ni mrliške vežice, se umrli čuvajo do dneva pokopa doma.

Prevoz umrlega s kraja smrti na kraj, kjer se čuva, je dovoljen samo s posebej prirejenimi vozili oziroma na drug krajevno običajen način.

Prenos na pokopališče je dovoljen potem, ko mrliška ogledna služba ugotovi in potrdi smrt.

11.člen

Pokop umrlega se opravi na pokopališču v skladu s krajevnimi običaji. O pogrebni svečanosti je upravljalec dolžan obvestiti javnost z obvestilom na oglasni deski  ali na krajevno običajen način.

Način pokopa in pogrebne svečanosti je treba opraviti v skladu z voljo umrlega. Če umrli ni izrazil svoje volje, odloči o tem oseba, ki je stalno živela z njim ali druga z zakonom določena oseba oziroma za zadeve socialnega skrbstva pristojni organ občine, v kateri je oseba umrla ali bila najdena.

12.člen

Pokop odredi mrliški oglednik po ugotovljeni smrti in določi okvirni čas pokopa. Praviloma mora preteči od trenutka smrti do pokopa oziroma upepelitve najmanj 36 ur. Točen čas pokopa določi upravljalec v dogovoru s svojci umrlega in predstavnikom verske skupnosti, če gre za verski pogreb.

Po ugotovljeni smrti se pokop prijavi upravljalcu, s katerim se dogovori o vseh pokopaliških in pogrebnih svečanosti.

13.člen

Umrli se položi v krsto in se pokoplje v grob za klasičen pokop, v vrstni grob ali grobišče.

Upepeljeni ostanki umrlega se shranijo v žaro in pokopljejo v grob za klasičen pokop ali v žarni grob.

Pokop zunaj pokopališča je dovoljen samo v izjemnih primerih na podlagi za notranje zadeve pristojnega upravnega organa, po predhodnem soglasju za zadeve zdravstvenega varstva pristojnega organa, kjer se pokop opravi in v skladu z zakonom.

14.člen

Stroške pokopa morajo poravnati dediči umrlega oziroma oseba, ki je naročila pokop.

V primeru, ko poravna stroške pokopa občina, ima le-ta pravico do povračila pogrebnih stroškov iz zapuščine umrlega.

15.člen

Pokopi so možni vsak dan.

Uporabo mrliške vežice določi upravljalec v pravilniku o pokopališkem redu. V času, ko je mrliška vežica zaprta, se vanjo lahko vstopi le na podlagi predhodnega dovoljenja upravljalca.

 

III. Pogrebne svečanosti

16.člen

Pogrebna svečanost je sestavni del pogreba, t.j. obreda pokopavanja in ima javni in pietetni  značaj. Ob pokopu umrlih na območju Občine Kanal ob Soči se organizirajo javne pogrebne svečanosti na krajevno običajen način in kot ga predpisuje ta odlok.

Če se opravi pogreb na željo umrlega ali najbližjih sorodnikov v ožjem družinskem krogu, se javna pogrebna svečanost ne organizira.

17.člen

Pogrebna svečanost se opravi na pokopališču, kjer bo pokop. O pogrebni svečanosti je upravljalec pokopališča dolžan obvestiti javnost z obvestilom na oglasni deski pokopališča ali na krajevno običajen način.

18.člen

Del verskega obreda s prisotnostjo krste z umrlim ali žare z upepeljenimi ostanki umrlega se na njegovo željo ali željo sorodnikov opravi v cerkvi.

19.člen

Na pokopališčih potekajo pogrebne svečanosti na naslednji način: pri cerkvene pogrebu se najprej opravi verski obred, nato sledi prenos pokojnika z mrliškega odra do groba. Ko pride pogrebni sprevod do groba, se krsta ali žara s pokojnikom položi v grob.  Ob grobu se zvrstijo svojci, predstavnik verske skupnosti, če je navzoč, nosilci zastav in praporov, oblikovanj in vencev, govorniki in drugi udeleženci pogrebne slovesnosti. Ob odprtem grobu se nato opravi del verskega obreda, če gre za cerkveni pogrebni obred. Temi sledni poslovni govor predstavnika vasi, če te poslovitve ni bilo na začetku pogrebne svečanosti in  drugi govori. Obred se zaključi na krajevno običajen način,  tako da se udeleženci pogreba poslovijo od pokojnika z mimohodom.

Če sodelujejo pri pogrebu pevci in godba, so le-ti v dogovoru z izvajalcem pogrebnih svečanosti vključijo v pogrebno svečanost.

20.člen

Pogrebni sprevod se odvija od mrliške vežice, če te ni, pa s pokojnikovega doma, ali z določenega mesta pred vhodom na pokopališče.

21.člen

Razpored v sprevodu je praviloma naslednji: pri cerkvenem pogrebu je na čelu sprevoda državna zastava, nato pa križ, za njim pa prapori. Pri civilnem pogrebu je na čelu sprevoda državna zastava, nato prapori, ešaloni (gasilci, lovci, vojska, itd.), godba oz. pevci, oblikovanja, priznanja, krsta, svojci, ostali. Pri cerkvene pogrebnem obredu gre duhovnik pred krsto ali žaro s pokojnikov v cerkev ali do groba.

Razpored v sprevodu se lahko izvede na krajevno običajen način.

22.člen

Za vojaške enote, društva in organizacije, ki sodelujejo pri pogrebnih svečanostih, veljajo njihova pravila za potek pogreba, vendar v skladu s poprejšnjo voljo umrlega.

Če pri pogrebni svečanosti sodeluje strelska enota, ki izstreli častno salvo kot zadnji pozdrav pokojniku, mora biti zagotovljena popolna varnost  udeležencev pogreba, za kar je odgovoren vodja enote.

Častna salva se izstreli pred zaključkom pogrebne svečanosti.

23.člen

Če se umrli upepeli, se javna pogrebna svečanost lahko opravi pred ali po upepelitvi pokojnika. Pri tem se smiselno uporabljajo določbe tega odloka.

24.člen

Izvajalec pogrebne svečanosti je lahko fizična ali pravna oseba, ki ima dovoljenja za opravljanje te dejavnosti.

25.člen

Izvajalec pogrebne svečanosti mora o javnem pogrebu na krajevno običajen način objaviti kraj in čas pogreba.

26.člen

O izvajalcih, načinu izvedbe, ceni in načinu plačila pogrebne svečanosti se dogovorita naročnik pogreba in izvajalec pogrebne svečanosti.

27.člen

Če se del pogrebne svečanosti izvaja na javnih prometnih površinah, mora izvajalec pogrebne svečanosti o tem obvestiti pristojno policijsko postajo.

28.člen

Izvajalec pogrebnih svečanosti začne zasipati grob, ko se udeleženci pogrebne svečanosti razidejo. Po opravljenem obredu je dolžan upravljalec grob začasno urediti.

IV. Urejanje pokopališč

29.člen

Pokopališče se zgradi ali obstoječe razširi na območju, ki je določeno s prostorskim planom občine.

Za pokopališče je lahko določeno zemljišče, ki ni močvirnato in kjer podtalne vode ne vlivajo na studence, vodnjake, ipd..

Vsako pokopališče mora biti ograjeno z zidom, žično ograjo in živo mejo, imeti mora shrambo za orodje, vodovodni priključek in urejen prostor za odlaganje smeti.

Pokopališče mora biti praviloma odmaknjeno od drugih objektov.

30.člen

Pokopališče se ureja z ureditvenim načrtom, ki je sestavni del pravilnika o pokopališkem redu. Ureditveni načrt je sestavljen iz situacije pokopališča z vrisanimi grobnimi polji, objekti in komunalnimi priključki v merilu 1:500 in situacije grobnih polj z vrisanimi oštevilčenimi grobovi, potmi in zelenicami v merilu 1:100.

31.člen

Vsako pokopališče mora imeti pokopališki kataster z načrtom pokopališča, knjigo pokopov s podatki umrlih, evidenco grobov in pokopanih oseb v posameznem grobu, datum pokopa, oznako groba ter sezname najemnikov grobov.

Za izdelavo pokopališkega katastra mora poskrbeti upravljalec.

 

32.člen

Na pokopališčih so lahko naslednje vrste grobov:

-        klasični grobovi

(enojni grobovi, družinski grobovi, otroški grobovi),

-        grobnice,

-        vrstni grobovi,

-        grobišča,

-        žarni grobovi,

-        prostor za anonimne pokope,

Razdalja med grobovi in pokopališkimi potmi se določi z pokopališkim načrtom.

33.člen

Površino, mesto in obliko različnih vrst grobov določa načrt pokopališča za posamezno območje.

Za pokop v klasične grobove se uporablja krsta ali žara. Gradnja novih grobnic ni dovoljena.

34.člen

Vrstni grobovi so razporejeni drug ob drugem in so oblikovani ter urejeni po enotnih kriterijih. V vrstne grobove se umrli pokopavajo po vrstnem redu.

Površina vrstnih grobov se po 25 letih od zadnjega pokopa lahko preuredi za ponovno uporabo.

35.člen

Grobišča so lahko: kostnice, prostori za skupen pokop ob morebitnih naravnih in drugih nesrečah, v vojni in v izjemnih razmerah ter skupna grobišča.

V skupna grobišča se prenesejo posmrtni ostanki iz klasičnih in žarnih grobov, za katere ni podaljšana najemna doba, in iz vrstnih grobov po preteku določene dobe.

36.člen

Žare s pepelom umrlih se shranjujejo v žarnih grobovih in grobnicah.. V enem grobu je lahko shranjenih tudi več žar, v skladu z načrtom ureditve pokopališča.

37.člen

V območju pokopališča so lahko oddelki za anonimne pokope. Na teh oddelkih mora biti urejen skupen prostor za polaganje cvetja in prižiganje sveč.

38.člen

Pri izdelavi načrtov ureditve pokopališča ter urejanja grobov je potrebno upoštevati naslednje mere:

Globina klasičnih grobov je najmanj 1,8 m  in se lahko poglobi do 2,5 m, če to dopuščajo geološki pogoji, širina enojnega groba je do 1,0 m, dolžina do 2,2 m. Širina dvojnega groba je do 2,0 m, dolžina pa do 2,2m.

Otroški grob je za polovico manjši od enojnega groba.

Globina žarnega groba je najmanj 0,7 m, širina do 1,0 m, dolžina pa do 1,2 m. Žarni grob se sme poglobiti za 0,3 m.

Globina vrstnih grobov je najmanj 1,8 m, širina do 1,0 m,  dolžina pa do 2,2 m. Poglobitev vrstnih grobov ni dovoljena.

Poti med vrstami grobov morajo biti široke najmanj 0,5 m. Spomeniki in druga znamenja ne smejo segati izven meje določenega grobnega prostora, v višino smejo segati z podstavkom vred največ 1,5m.

Navedene mere se upošteva, kjer je to smiselno možno (novourejena pokopališča,…)

Na starih delih pokopališča se morajo grobovi prilagajati obstoječemu stanju, lahko pa upravljalec pokopališča  na osnovi načrta razdelitve izdela tudi drugačen, bolj racionalec način razdelitve.

39.člen

Nagrobniki se postavljajo na betonski temelj, ki ne sme biti viden iznad površine zemlje. Nagrobniki se postavljajo na sredino groba, nad glavo pokojnega, s čelo stranjo proti stezi, ki je med vrstami grobov.

Oddaljenost prednje strani nagrobnika do steze mora biti za vse nagrobnike v vrsti enaka.

Nagrobniki, ograje, sadike in druga znamenja ne smejo segati preko meje določenega grobnega prostora. Višina spomenikov in nagrobnikov lahko sega skupaj z podstavkom največ do višine 1,5 m, širina pa mora biti primerna  velikosti grobnega prostora. To določilo ne velja za spomenike, ki so bili postavljeni pred veljavnostjo tega odloka.

Postavljanje nagrobnikov in sajenje okrasnega grmičevja mora biti v skladu z načrtom ureditve pokopališča in soglasjem upravljalca pokopališča.

40.člen

Prekop groba in pokop umrlega na isto mesto v grobu, kjer je bil kdo pokopan, se sme opraviti po preteku mirovalne dobe, ki znaša 10 let. Če je grobna jama predhodno poglobljena, je ponoven pokop možen tudi pred potekom 10 let.

41.člen

Ob ustanovitvi novih ali razširitvi pokopališč odloča na predlog upravljalca v skladu s prostorsko dokumentacijo odloči svet Občine Kanal ob Soči.

Preden sprejme občinski svet sklep o opustitvi pokopališča, morata dati svoje mnenje pristojni organ sanitarne inšpekcije in pristojni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine.

V. Najemna razmerja za grobove

42.člen

Upravljalec oddaja prostor za grobove v najem z najemno pogodbo, ki mora biti sklenjena v pismeni obliki ter v skladu s tem odlokom.

Najemna pogodba mora vsebovati:

-        osebe najemnega razmerja,

-        čas najema oziroma uporabe groba, ki mora znašati najmanj 10 let, odvisno od mirovalne dobe,

-        vrsto, zaporedno številko in velikost groba,

-        pravice in obveznosti najemodajalca in najemojemalca,

-        višino, način in rok plačila najemnine,

-        možnost podaljšanja najemne pogodbe,

-        razlog za predčasno prekinitev pogodbe,

-        obveznosti najemojemalca glede urejanja grobov oziroma prostora za grob,

-        ukrepe za primer neizpolnjevanja določb pogodbe.

43.člen

Prostor za grob se daje v najem najmanj za deset let, nakar se lahko po poteku mirovalne dobe pogodba podaljša.

Najmanj dva meseca pred potekom najemne pogodbe mora upravljalec pisno opozoriti najemnika o prenehanju pogodbe in ga opozoriti na posledice, če pogodbe ne odobri.

Če pogodbeni stranki najemne pogodbe ne podaljšata, je najemnik dolžan odstraniti opremo groba v 15 dneh po preteku oziroma razveljavitvi najemne pogodbe.

Če tega ne stori, stori to upravljalec na najemnikove stroške, grob oziroma prostor za grob pa odda drugemu v najem.

V času od odstranitve opreme z groba do poteka mirovalne dobe in ponovne oddaje grobnega prostora drugemu najemniku, skrbi za minimalno vzdrževanje opuščenega groba upravljalec pokopališča, na svoje stroške.

44.člen

Po razveljavitvi najemne pogodbe se smatra grobni prostor kot opuščen grob do konca mirovalne dobe, na kar se prekoplje in odda drugemu najemniku.

45.člen

Najemnina za grobni prostor se plačuje letno.

Ob prijavi pokopa oz. sklenitvi najemne pogodbe se dodeli grobni prostor. Na izrecno željo najemnika se dodeli še dodatni grobni prostor, za katerega se plača ekonomska cena v enkratnem znesku.

Ekonomska cena je enaka stroškom za pridobitev novega grobnega prostora.

46.člen

Najemniki grobov so dolžni grobove redno vzdrževati.

Če je grob tako zanemarjen, da kvari videz sosednjih grobov in pokopališča kot celote, se smatra, da je zapuščen. Upravljalec je dolžan v takem primeru najemnika opozoriti  ter določiti rok za ureditev groba, kateri ne sme biti daljši od dveh mesecev. Po preteku tega roka odda upravljalec pokopališča tak grob v uporabo drugemu najemniku po preteku mirovalne dobe.

Če najemnik v času mirovalne dobe groba ne vzdržuje v skladu z običaji, vzdržujejo grob upravljalci pokopališča na stroške najemnika.

47.člen

Kdor ne želi več uporabljati prostora za grob, mora to naznaniti upravljalcu pokopališča v roku 6 mesecev pred iztekom najemne pogodbe.

V takem primeru lahko najemnik odpelje vzidane nagrobnike, vendar le s poprejšnjim soglasjem upravljalca.

48.člen

Upravljalec daje na podlagi načrta ureditve pokopališča soglasje k postavitvam, odstranitvam ali spremembam nagrobnikov, robnikov ali spremembam arhitektonske zasnove grobnih prostorov, pri čemur je dolžan zagotoviti zavarovanje ambientalne in arhitektonske celovitosti pokopališča ter umetniškega in kulturnozgodovinskega pomena posameznih grobov.

Če najemnik postavi ali odstrani nagrobnik, robnike ali spremeni arhitektonsko zasnovo grobnega prostora v nasprotju s soglasjem upravljalca, mora upravljalec obvestiti najemnika, da je dolžan odpraviti te nepravilnosti v v roku 8 dni.

Če najemnik teh nepravilnosti ne odpravi, opravi to upravljalec na stroške najemnika.

49.člen

Upravljalec razveljavi sklenjeno pogodbo v naslednjih primerih:

-        če najemnik grobnega prostora po predhodnem pismenem opozorilu ne poravna najemnine za preteklo leto,

-        če najemnik ne vzdržuje groba kljub posebnemu pisnemu opozorilu,

-        ob opustitvi pokopališča,

-        kadar tako zahteva načrt razdelitve pokopališča.

50.člen

Pokopališke storitve in pristojbine se zaračunavajo po ceniku, ki ga določi upravljalec  na podlagi uredbe o načinu oblikovanja cen pogrebnih storitev. Občinski svet mora ta cenik potrditi in lahko določi najvišjo raven storitev in pristojbin za pokopališke storitve.

Cene pokopaliških storitev sestavljajo postavke, ki zagotavljajo  pokritje stroškov pokopa ter enostavno reprodukcijo na objektih in napravah, vezanih na to dejavnost.

Cene pogrebnih storitev morajo biti tržno primerljive in ne smejo presegati stroškov izvajanja dejavnosti.

Najemnine za grobove morajo pokriti stroške rednega vzdrževanja pokopališča in objektov ter posebne investicijske posege.

Višino najemnin za grobove ter ceno storitev določa občinski svet na  predlog upravljalca.

Cene storitev, ki ne sodijo v gospodarsko javno službo se določajo prosto

VI. Vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališčih

51.člen

Pokopališke poti, zgradbe, ograje, žive meje in druge komunalne naprave mora vzdrževati upravljalec pokopališča. Za cerkvene objekte v sklopu pokopališča skrbi cerkev sama.

Za vzdrževanje in red na pokopališču je odgovoren upravljalec. Za red in vzdrževanje grobov so odgovorni najemniki grobov.

52.člen

Upravljalec je dolžan:

-        opravljati ali organizirati pogrebne storitve, ki obsegajo: prevoz, ureditev umrlega, upepelitev pokojnega in pogrebe s pokopi,

-        določati mesto, dan in uro pokopa v sporazumu z naročnikom,

-        voditi evidenco umrlih, ki so pokopani na pokopališču, evidenco najemnikov grobov in evidenco o upepelitvi s posebnimi podatki,

-        voditi kataster pokopališča,

-        oddajati prostore za grobove in voditi evidenco sklenjenih pogodb,

-        predlagati pristojbine za grobove, pogrebe in druge pokopališke storitve v potrditev občinskemu svetu Občine Kanal ob Soči,

-        vzdrževati pokopališke objekte,

-        skrbeti za red in čistočo in določati mesta za odlaganje odpadkov,

-        organizirati čuvajsko službo če je potrebna,

-        dajati soglasja k načrtom za ureditev grobov in za postavitev nagrobnih spomenikov,

-        opravljati pogrebne svečanosti v smislu določil tega odloka,

-        določiti enotno obeležje do postavitve nagrobnika oziroma če ta ni postavljen,

-        opravljati druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi.

53.člen

Na pokopališčih in v njihovi neposredni bližini mora vladati mir, obiskovalci pokopališč pa so se dolžni obnašati kraju primerno.

V območju pokopališča je zlasti prepovedano:

-        voziti z motornimi vozili, dvokolesi in drugimi vozili, razen z invalidskimi in otroškimi vozički,

-        voditi na pokopališče pse in druge živali,

-        trgati in jemati cvetje na tujih grobovih, oziroma javnih nasadih,

-        kuriti ogenj,

-        vpiti, kričati, se glasno smejati in razgrajati in se tudi sicer nedostojno vesti,

-        odlagati smeti in odpadke izven mest, ki so za to določena,

-        hoditi po grobovih,

-        onesnaževati pokopališko vežo in druge prostore,

-        poškodovati grobove, spomenike, nasade, naprave in druge predmete, ki so na pokopališkem prostoru.

Zidarska, kamnoseška, kovinostrugarska,  in druga dela, ki so namenjena urejanju pokopališč in s tem povezanimi prevozi, se lahko opravljajo le z dovoljenjem upravljalca.

54.člen

Upravljalec je dolžan zagotoviti redno tekoče in investicijsko  vzdrževanje vseh skupnih objektov in naprav na območju pokopališča ter komunalnih objektov in naprav in tehničnih ureditev, kot so:

-        odlagališče smeti in odpadkov,

-        ograje in poti na območju pokopališča,

-        zadrževalniki vode za zalivanje,

-        osvetlitev pokopališča,

-        ozvočenje na območju pokopališča.

VII. Kazenske določbe

55.člen

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje koncesionar, če opusti predpisana ravnanja iz 52. in 54. člena tega odloka.

56.člen

Z denarno kaznijo od 2.500 SIT do 10.000 SIT se kaznuje posameznika, ki stori prekršek s tem da:

-        odlaga smeti in odpadke izven mesta, ki so za to določena,

-        onesnažuje pokopališko vežo in druge objekte na pokopališču,

-        poškoduje nasade, naprave in druge predmete, ki so na pokopališkem prostoru,

-        uredi grob v nasprotju z določili tega odloka,

-        vozi z motornimi vozili ali dvokolesi po pokopališču,

-        vodi na pokopališče pse in druge živali,

-        kuri ogenj na pokopališču,

-        vpije, se glasno smeji ali razgraja na pokopališču.

 

VIII. Prehodne in končne določbe

57.člen

Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravljajo pooblaščene osebe za izvajanje lokalnega nadzora ter pristojne inšpekcijske službe.

58.člen

Upravljalec uskladi svoje poslovanje s tem odlokom v roku enega leta od podpisa koncesijske pogodbe.

59.člen

Z dnem uveljavitve tega odloka, za območje Občine Kanal ob Soči preneha veljati Odlok o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih v Občini Nova Gorica (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin 5/88).

60.člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Primorskih novicah.

Številka: 032-08/98-07

Datum 31.3.1998                                                                                 

Župan

BOŽIDAR RUSTJA, 1.r.

Predsednik občinskega sveta

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor