Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

MESTNA OBČINA KRANJ

ŽUPAN

 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 14

Številka:  900-51/2009-1-(41/04)

 

Datum:    9.9.2009

 

 

 

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

 

 

ZADEVA: VABILO

 

 

 

Na podlagi 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 33/2007) in 73. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 41/2007 in 47/2007-popr.) ter v skladu s 36. členom Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj

 

sklicujem 29. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 23. 9. 2009 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1

 

z naslednjim okvirnim DNEVNIM  REDOM :

1.        

Potrditev zapisnika 28. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 8.7..2009 ter poročila o izvršitvi sklepov (zapisnik)

2.        

Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta

3.        

Kadrovske zadeve

4.        

Premoženjske zadeve (gradivo a, b)

5.        

Občinski program varnosti Mestne občine Kranj - predlog

6.        

Predlog povišanja cen komunalnih storitev ravnanja z odpadki

7.

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen vzgojno – varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj (gradivo)

8.

Odločitev o izbiri javno-zasebnega partnerstva v obliki koncesije gradnje za izvedbo projekta »Izgradnja telovadnice pri PŠ Žabnica«

9.

Predlogi za podelitev priznanj Mestne občine Kranj za leto 2009

10.

Poročilo o realizaciji proračuna Mestne občine Kranj v obdobju januar – junij 2009 (gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)

11.

Poročilo o delu Nadzornega odbora Mestne občine Kranj za leto 2008

12.

Poročilo NO o skladnosti pogodb o najemu parkirnih prostorov

13.

Odgovor NO glede nezdružljivosti funkcije člana Sveta KS s funkcijo člana NO

 

Končni dnevni red bo posredovan sedem dni pred sejo sveta.

Prosim predsednike delovnih teles sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj ter do seje Sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi  z navedenimi gradivi.

Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno opravičite na tel. 2373-113 ali 2373-119.

 

                                                                                         Damijan Perne, dr.med.spec.psih.

 

                                                                                                       Ž U P A N

 

PRILOGE:

 

- Gradivo (za 10. točko ste ga že prejeli)

 

MESTNA OBČINA KRANJ

ŽUPAN

 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 14

Številka:  900-51/2009-2-(41/04)

 

Datum:    16.9.2009

 

 

 

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

 

 

ZADEVA: VABILO

 

 

 

V prilogi vam pošiljamo dodatno gradivo za 29. sejo Sveta  Mestne občine Kranj , ki bo v sredo, dne 23. 9. 2009 ob 16.00 uri v sejni dvorani št. 16 stavbe Mestne občine Kranj

 

Končni predlagani  DNEVNI  RED je naslednji :

1.        

Potrditev zapisnika 28. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 8.7..2009 ter poročila o izvršitvi sklepov (zapisnik NO, sklepi)

2.        

Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta (gradivo a, b, c, d, e, f, g,)

3.        

Kadrovske zadeve (gradivo)

4.        

Premoženjske zadeve (gradivo)

5.        

Občinski program varnosti Mestne občine Kranj - predlog (gradivo; priloga 1, 2, 3)

6.        

Predlog novih cen odlaganja komunalnih odpadkov (gradivo)

7.

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen vzgojno – varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj

8.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture (gradivo)

9.

Odločitev o izbiri javno-zasebnega partnerstva v obliki koncesije gradnje za izvedbo projekta »Izgradnja telovadnice pri PŠ Žabnica« (gradivo)

10.

Predlogi za podelitev priznanj Mestne občine Kranj za leto 2009 (gradivo)

11.

Poročilo o realizaciji proračuna Mestne občine Kranj v obdobju januar – junij 2009 (gradivo)

12.

Poročilo o delu Nadzornega odbora Mestne občine Kranj za leto 2008 (gradivo) (zapisnik 30. seje NO)

13.

Poročilo NO o skladnosti pogodb o najemu parkirnih prostorov (gradivo)

14.

Odgovor NO glede nezdružljivosti funkcije člana Sveta KS s funkcijo člana NO

 

 (obvestilo o izvajanju del - Globus)

 

S spoštovanjem.

 

                                                                                         Damijan Perne, dr.med.spec.psih.

 

                                                                                                       Ž U P A N

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor