Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

OBČINA PREVALJE

Trg 2a

PREVALJE

 

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2006, 19/2006-popr., 34/2008)  in 22. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2006, 1/2008)

 

S K L I C U J E M

 

23. redno sejo Občinskega sveta Občine Prevalje

v četrtek, 17. decembra 2009, ob 17.00 uri,

v sejni sobi Občine Prevalje

z naslednjim predlogom

 

DNEVNEGA REDA:

 

1. Ugotovitev sklepčnosti

2. Potrditev dnevnega reda 23. redne seje

3. Pregled in potrditev zapisnika 22. redne seje (zapisnik)

4. Predlog proračuna Občine Prevalje za leto 2010 – v skladu z 2. odstavkom 89. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Prevalje  (gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Franja Goloba Prevalje – skrajšani postopek (gradivo)

6. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta Brančurnikov dol - območje trgovskih dejavnosti – skrajšani postopek (gradivo)

7. Predlog Sklepa o določitvi cen programov v Osnovni šoli Franja Goloba Prevalje, Enoti Vrtec Prevalje (gradivo)

8. Pogodba o prenosu infrastrukture ter najemu infrastrukture in izvajanju gospodarskih javnih služb v Občini Prevalje (gradivo)

9. Stanovanjski program Občine Prevalje za obdobje 2010 - 2014 (gradivo)

10. DIIP – izgradnja neprofitnih stanovanj (gradivo)

11. Program varčevanja električne energije na področju javne razsvetljave v Občini Prevalje (gradivo) (slika 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

12. Izdaja soglasja k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu« (gradivo)

13. Občinski program varnosti (gradivo)

14. Premoženjsko pravne zadeve

a) Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun občinskih taks v Občini Prevalje za leto 2010 (gradivo)

b) Predlog sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Prevalje (gradivo)

c) Predlog sklepa o povprečni gradbeni ceni in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Prevalje

d) Predlog sklepa o vrednosti točke za izračun davka od premoženja v Občini Prevalje

e) Predlog vrednosti najemnin

f) Ukinitev javnega dobra parc.št. 559/0 k.o. Stražišče (gradivo)

g) Odškodnina za vodovod Kresnik (gradivo 1, 2, 3, 4, 5)

15. Predlogi komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (gradivo)

16. Pobude in vprašanja (gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

17. Razno

 

 

OBČINA PREVALJE

ŽUPAN

dr. MATIC TASIČ, l.r

 

 

 

 

 

 

Vabljeni:

 

Člani občinskega sveta

- Mira HANCMAN, ravnateljica OŠ Franja Goloba Prevalje, k tč. 5 in 7

- Sanja GODEC, Biro Godec s.p., Javornik 63, 2390 Ravne na Koroškem,  k tč. 6

- Maksimiljan BREZNIK, Storitve in svetovanje d.n.o., Šmartno pri Slovenj Gradcu 19a, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu, k tč. 11

- Sonja TIRŠEK, direktorica CSD Ravne na Koroškem, k tč. 12

- Srečko LAMPRET, Pohorska cesta 110, 2367 Vuzenica, k tč. 13

- novinarji

 

V vednost:

- predsedniki svetov KS

- Nadzorni odbor

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor