Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06-UPB1, 45/08, 57/08-ZLDUVCP, 69/08-ZCestV, 42/09 in 109/09) in 16. člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 5/07) ter v skladu z Odlokom o gospodarskih javnih službah na območju Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Tednika, št. 1/99) in Odlokom o dejavnostih in pogojih za opravljanje gospodarskih javnih služb s koncesijo (Uradni vestnik Tednika, št. 3/99) je Občinski svet Občine Trnovska vas na svoji 32. seji, dne 25. 5. 2010, sprejel naslednji

 

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah

 

1. člen

V 12. členu Odloka o občinskih cestah (Uradni vestnik Tednika, št. 11/99) se doda nova tretja alineja, ki glasi:

»- naloge nadzora nad stanjem in prometno ureditvijo občinskih cest;«

 

Dosedanje tretja do deseta alineja postanejo četrta do enajsta alineja.

 

2. člen

Črta se tretji odstavek 24. člena.

 

3. člen

Črta se zadnji odstavek 27. člena.

 

4. člen

Deseta točka drugega odstavka 39. člena se spremeni tako, da glasi:

»10. poškodovati, odstranjevati, prestavljati ali spreminjati prometno signalizacijo;«

 

5. člen

Šesta točka prvega odstavka 51. člena se spremeni tako, da glasi:

»6. odrediti ukrepe za zagotovitev polja preglednosti;«

 

6. člen

V prvem odstavku 52. člena se prvi stavek spremeni tako, da glasi:

»Z globo 835 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:«

 

Drugi odstavek se spremeni tako, da glasi:

»Z globo 160,00 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.«

 

7. člen

53. člen se spremeni tako, da glasi:

»Z globo 63,00 EUR se kaznuje posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega odstavka prejšnjega člena.«

 

8. člen

V prvem odstavku 54. člena se prvi stavek spremeni tako, da glasi:

»Z globo 835,00 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest:«

 

Drugi odstavek se spremeni tako, da glasi:

»Z globo 160,00 EUR se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.«

 

9. člen

55. člen se spremeni tako, da glasi:

»Z globo 835,00 EUR se kaznuje za prekršek investitor objektov in naprav v ali ob cestnem telesu občinske ceste, če o nameravanih delih ne obvesti občinske uprave ali če ji ne da na razpolago potrebnih podatkov in načrtov (tretji odstavek 22. člena).

Z globo 160,00 EUR se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba investitorja.«

 

10. člen

Črta se 59. člen.

 

11. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka se soglasje oziroma dovoljenje na podlagi 28., 29., 30., 31., 34., 35., 38., 45. in 46. člena tega odloka v primeru gradnje oziroma izvajanja del v varovalnem cestnem pasu in del, ki lahko vplivajo na varnost cestnega prometa, ter mnenje na podlagi 47. člena tega odloka za objekte in prostore za opravljanje dejavnosti, ki neposredno vplivajo na odvijanje prometa, štejejo za projektne pogoje in z njimi povezana soglasja k projektnim rešitvam po določbah zakona, ki ureja graditev objektov.

 

12. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trnovska vas.

 

 

Številka: 032 0/32-2/2010-1s

Datum: 25. 5. 2010

                                                                                                   Alojz BENKO,

                                                                                         župan Občine Trnovska vas

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor