Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi tretjega odstavka 98. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11–UPB4, 14/13-popr., 110/11-ZDIU12, 46/13-ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13-ZIPRS1415, 38/14-ZIPRS1415-A, 14/15-ZIPRS1415-D, 55/15-ZFisP in 96/15-ZIPR1617, 80/16-ZIPRS1718 in 71/17-ZIPRS1819) in 16. člena Statuta Občine Trnovska vas  (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 4/17) je Občinski svet Občine Trnovska vas na 30. redni seji, dne 15. 5. 2018, sprejel

 

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE TRNOVSKA VAS

ZA LETO 2017

 

1. člen

 

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Trnovska vas  za leto 2017.

 

2. člen

 

Zaključni račun proračuna Občine Trnovska vas za leto 2017 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Trnovska vas za leto 2017. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2017 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

 

 

A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

 

 

 

Konto

Naziv

Znesek v EUR

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)

1.086.327,13

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

994.972,73

70

DAVČNI PRIHODKI

933.466,66

700

Davki na dohodek in dobiček

850.996,00

703

Davki na premoženje

64.662,19

704

Domači davki na blago in storitve

16.518,05

706

Drugi davki

1.290,42

71

NEDAVČNI PRIHODKI

61.506,07

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

33.203,65

711

Takse in pristojbine

1.590,00

712

Globe in druge denarne kazni

3.362,56

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

0,00

714

Drugi nedavčni prihodki

23.349,86

72

KAPITALSKI PRIHODKI

3.206,20

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0,00

721

Prihodki od prodaje zalog

0,00

722

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

3.206,20

73

PREJETE DONACIJE

0,00

730

Prejete donacije iz domačih virov

0,00

731

Prejete donacije iz tujine

0,00

732

Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč

0,00

74

TRANSFERNI PRIHODKI

88.148,20

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

88.148,20

741

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

0,00

78

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

0,00

 

 

 

 

 

 

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

1.013.737,27

40

TEKOČI ODHODKI

378.669,17

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

112.148,06

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

16.729,28

402

Izdatki za blago in storitve

239.324,50

403

Plačila domačih obresti

4.330,43

409

Rezerve

6.136,90

41

TEKOČI TRANSFERI

409.410,87

410

Subvencije

0,00

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

299.189,40

412

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

19.760,12

413

Drugi tekoči domači transferi

90.461,35

414

Tekoči transferi v tujino

0,00

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

221.834,98

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

221.834,98

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

3.822,25

431

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

2.500,00

432

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

1.322,25

 

 

 

III.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ  (I. – II.)

72.589,86

 

 

 

 

B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

 

 

 

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0,00

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

750

Prejeta vračila danih posojil

0,00

751

Prodaja kapitalskih deležev

0,00

752

Kupnine iz naslova privatizacije

0,00

 

 

 

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

0,00

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

440

Dana posojila

0,00

441

Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

0,00

0442

Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0,00

443

Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

0,00

 

 

 

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

0,00

 

 

 

 

C.   RAČUN FINANCIRANJA

 

 

 

 

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

49.934,00

50

ZADOLŽEVANJE

49.934,00

500

Domače zadolževanje

49.934,00

 

 

 

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

50.000,00

55

ODPLAČILA DOLGA

50.000,00

550

Odplačila domačega dolga

50.000,00

 

 

 

 

 

 

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

72.523,86

 

 

 

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-66,00

 

 

 

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.+VIII.-IX.)

-72.589,86

 

 

 

 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. 2016

 

9009

  Splošni sklad za drugo

14.012,32

 

 

3. člen

 

Splošni del zaključnega računa proračuna Občine Trnovska vas za leto 2017 se objavi v Uradnem vestniku občine Trnovska vas, posebni del in načrt razvojnih programov pa na spletni strani Občine Trnovska vas.

 

 

 

Številka: 410 8/2018                                                                                    Župan občine Trnovska vas

Trnovska vas, dne 15. 5. 2018                                                                 Alojz BENKO l. r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor