Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Občinski svet Občine Kungota je na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12 in 109/12) in 17. člena Statuta Občine Kungota ( Ur. list RS, št. 12/04, 18/07, MUV, št. 13/08) na svoji 15. seji dne 14. junija 2017, sprejel

 

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem

lokacijskem načrtu za del ureditvenega naselja za Gradiško

III

 

1. člen

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za del ureditvenega naselja za Gradiško III (Uradni list RS, št. 74/06, MUV št. 2/13 in 8/14 – obv. razl.), ki ga je izdelal ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., pod številko naloge: 17014.

 

2. člen

(1) Spremembe in dopolnitve odloka se nanašajo na spremembo dela prostorske ureditve na gradbeni parceli, ki jo predstavlja zemljišče s parc. št. 345/5 (del) in 341/3 (del), obe k.o. Gradiška, kjer se lokacija načrtovane stavbe spremeni tako, da se lahko na južnem delu zemljišča umesti dodatna enostanovanjska hiša.

(2) Spremembe in dopolnitve odloka vsebujejo poleg tega odloka tudi grafični del in obvezne priloge, ki so na vpogled v prostorih Občine Kungota.

 

3. člen

V 6. členu se v prvi alineji prvega odstavka število »77« nadomesti s številom »78«.

 

4. člen

V 7. členu se v prvem stavku točke »Enostanovanjske stavbe v ravnini« število »32« nadomesti s številom »33«, v drugem stavku pa število »13« s številom »14«.

 

5. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

 

Šifra: 3505-01/2017

Datum: 15. junij 2017

 

Župan Občina Kungota

Igor Stropnik, s.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor