Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07, 105/08) je Občinski svet Občine Semič na 26. redni seji dne 1. 7. 2010 sprejel

O D L O K

o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje v Občini Semič

1. člen

S tem odlokom se določajo način in pogoji plakatiranja na plakatnih mestih v lasti Občine Semič v času volilne kampanje.

2. člen

Brezplačno lepljenje in nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili je dovoljeno na obstoječih plakatnih mestih, ki so v lasti občine. Na navedenih plakatnih mestih Občina Semič enakopravno in na celovitem območju Občine Semič zagotavlja vsem organizatorjem volilne kampanje objavo volilno propagandnih sporočil. Objekti, s pomočjo katerih se izvaja volilna kampanja so:

- oglasne table (3), locirane pri Vrtcu Sonček v Semiču, pri Hotelu Smuk v Semiču in pri Gasilskem domu v Semiču.

Vsakemu organizatorju volilne kampanje se zagotavlja brezplačno plakatno mesto za največ en plakat v velikosti B2 (500 mm x 707 mm) na vsakem od zgoraj navedenih mest.

Organizatorjem volilne kampanje so proti plačilu v znesku 54,00 € (v ceno je vključen DDV) na voljo tudi dodatna plakatna mesta. Objekti, s pomočjo katerih se, proti plačilu, sme izvajati volilna kampanja so:

- oglasne table (6), locirane na Vajdovi ulici v Semiču (pri podjetju Iskra kondenzatorji, d.d.), na Štrekljevcu (pri trgovini), na Kolodvorski cesti v Semiču (železniška postaja), na Črešnjevcu (pri gasilskem domu), v Stranski vasi (pri gasilskem domu) in v Rožnem Dolu (pri izstopu ceste Rožni Dol na cesto Gaber-Laze).

Vsakemu organizatorju volilne kampanje se zagotavlja plakatno mesto za največ en plakat v velikosti B2 (500 mm x 707 mm) na vsakem od zgoraj navedenih mest.

3. člen

Plakatiranje zunaj plakatnih mest, navedenih v 2. členu tega odloka, je organizatorjem volilne kampanje dovoljeno le s soglasjem lastnika oziroma upravljavca reklamnih tabel, stavb, drugih objektov in zemljišč.

4. člen

Plakate na plakatna mesta namešča pooblaščena oseba Občine Semič in skrbi za red, zato organizatorji volilne kampanje sami ne smejo nameščati plakatov.

Plakate, ki bodo nameščeni v nasprotju z določili teh pogojev, bo odstranila pooblaščena oseba Občine Semič na stroške organizatorja. Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate in druge oglaševalske vsebine s plakatnih mest.

5. člen

Vloge z volilnim propagandnim materialom je potrebno najprej 60 dni pred dnem glasovanja dostaviti na Občino Semič, ki izda dovoljenje za plakatiranje. Pooblaščeni izvajalec bo namestil dostavljeni material v skladu z določbami Zakona o volilni in referendumski kampanji.

6. člen

Za vsa vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom, vključno s sankcioniranjem kršitev tega odloka, se smiselno uporabljajo določbe Zakona o volilni in referendumski kampanji.

7. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 040-04/2010-4

Semič, dne 2. julija 2010

Župan

Občine Semič

Ivan Bukovec l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor