Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99, 70/00, 100/00, 51/02 in 87/02), 29. člena Zakona o javnih financah ( Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 79/01 in 30/02) ter 129. člena Statuta Občine Dobrovnik (Uradni list RS, št. 34/99, 23/01, 50/01 in 49/02) je Občinski svet občine Dobrovnik na 5. redni seji z dne 20.03.2003 sprejel
ODLOK
 
O PRORAČUNU OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2003
1.člen
 
S tem odlokom se za proračun Občine Dobrovnik (v nadaljevanju: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2.člen
 
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
 
 
A.BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
 
v tisočih tolarjih
 

 
KONSOLIDIRAN IZKAZ PRORAČUNA OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2003
 
 
Skupina, Pod-skupina kontov
Naziv konta
 
Predlog proračuna
2003
 
 
1
 
2
 
3
 
 
I.
S K U P A J P R I H O D K I
(70+71+72+73+74)
663.781
 
 
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
 
120.945
 
70
 
DAVČNI PRIHODKI
(700+701+702+703+704+705+706)
73.735
 
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
41.584
 
 
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
6.506
 
 
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
25.645
 
 
71
 
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
47.210
 
710
 
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI
 
4.312
 
 
711
 
TAKSE IN PRISTOJBINE
 
1.200
 
 
712
 
DENARNE KAZNI
 
23
 
 
713
 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
125
 
 
 
714
 
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
 
41.550
 
 
72
 
KAPITALSKI PRIHODKI
 
0
 
720
 
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
0
 
 
 
722
 
PRIH. OD PRODAJE ZEM. IN NEMATER. PREMOŽ.
0
 
 
 
73
 
PREJETE DONACIJE
 
2.008
 
730
 
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
 
2.008
 
 
731
 
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
 
0
 
 
74
 
TRANSFERNI PRIHODKI
 
540.828
 
740
 
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
 
540.828
 
 
 
 
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
 
 
 
 
 
 
Skupina, Pod-skupina kontov
Naziv konta
 
Predlog proračuna
2003
 
 
1
 
2
 
3
 
II.
S K U P A J O D H O D K I
(40+41+42+43)
733.781
 
40
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+404+409)
96.886
 
400
 
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
 
34.744
 
 
401
 
PRISP. DELODAJALCEV ZA SOC. VARNOST
 
5.058
 
 
402
 
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
 
55.534
 
 
403
 
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
 
550
 
 
409
 
REZERVE
 
1.000
 
 
41
 
TEKOČI TRANSFERI
 
132.549
 
410
 
SUBVENCIJE
 
6.500
 
 
411
 
TRNSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
4.580
 
412
 
TRANSF.NEPROFIT.USTANOVANM IN ORGANIZACIJAM
25.599
 
413
 
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
 
97.370
 
 
42
 
INVESTICIJSKI ODHODKI
 
496.191
 
420
 
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
496.191
 
43
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
 
1.655
 
430
 
INVESTICIJSKI TRANSFER
 
1.655
 
 
44
 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
 
5.000
 
441
 
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN
NALOŽB
 
5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
 
-70.000
 
 
 
(PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)
 
 
 
 
 
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
 
 
 
 
 
 
 
 
Skupina, Pod-skupina kontov
Naziv konta
 
Predlog proračuna
2003
 
 
1
 
2
 
3
 
 
B.
 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 
0
 
 
 
 
 
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751)
0
 
750
 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
 
0
 
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
 
0
 
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441)
5.000
 
440
 
DANA POSOJILA
 
0
 
441
 
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB
 
5.000
 
 
 
 
 
 
 
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)
 
-5.000
 
 
VII.
SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.+IV.) - (II.+V.)
 
-75.000
 
 
 
 
 
 
 
Skupina, Pod-skupina kontov
Naziv konta
 
Predlog proračuna
2003
 
 
1
 
2
 
3
 
 
C.
RAČUN FINANCIRANJA
 
 
 
 
 
 
 
 
50
VII.
ZADOLŽEVANJE
(550+551)
75.000
 
500
 
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
 
75.000
 
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA
(550+551)
0
 
550
 
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
 
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX.
NETO ZADOLŽEVANJE
(VII-VIII. )
 
75.000
 
 
X.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNU
(III+ VI+ IX)
0

 
Splošni in posebni del občinskega proračuna sestavljeni po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov so priloga k temu odloku.
3.člen
 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43.člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
 
 
1. prihodki požarne takse po 59.členu zakona o varstvu pred požarom (Ur.list RS, št. 71/93)
 
 
2. prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti: samoprispevek in drugi prihodki
 
4. člen
Od prejemkov občinskega proračuna se izloči do 1,5 % v proračunsko rezervo, o uporabi proračunske rezerve občine za namene v skladu z 49. členom zakona o javnih financah do 200.000 SIT za posamezne namene odloča župan in o uporabi obvešča občinski svet.
5. člen
 
V proračunu se do 0,5 % prejemkov zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
6.člen
 
Sredstva občinskega proračuna razporejamo med letom praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlih obveznosti, če s posebnim aktom ni določeno drugače.
 
7.člen
Skupni obseg prevzetih obveznostih neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
 
Skupni obseg prevzetih obveznostih neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere (skupini kontov 40 in 41) ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
 
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
8.člen
Župan lahko dolžniku do višine 10.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
9.člen
 
Uporabniki občinskega proračuna ne smejo prevzemati obveznosti, ki bi presegale s proračunom določena sredstva, oziroma morajo prilagoditi obseg dejavnosti razpoložljivim sredstvom.
 
 
Uporabniki proračunskih smejo sredstva, ki so jim zagotovljena s proračunom, uporabiti za namene, za katere so jim bila dana v skladu s predpisi.
 
 
Poraba namenskih sredstev, ki je vezana na namenske prihodke se lahko izvršuje samo v višini realiziranih prihodkov.
 
 
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
 
10.člen
Župan mora začasno zmanjšati znesek sredstev, ki so v proračuna razporejena za posamezne namene, ali začasno zadržati uporabo teh sredstev, če prihodki med letom ne pritekajo v predvideni višini, vendar največ za 45 dni in o tem takoj obvestiti Občinski svet občine Dobrovnik.
11.člen
Župan sme v okviru skupnega obsega proračunskih sredstev na predlog neposrednega proračunskega uporabnika, spreminjati namen sredstev, ki so v proračunu razporejena za posamezne dejavnosti, do višine 20 % če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena.
 
12.člen
 
Če se med izvajanjem ukrepov iz 10.in 11.člena odloka o proračunu, proračun ne more uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.
 
13.člen
 
O začasni uporabi likvidnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti iz zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna, odloča župan, ki mora ob tem ravnati kot dober gospodar.
 
14.člen
 
Zadolževanje občine je možno na način in v skladu z določbami 85., 86. in 88. člena zakona o javnih financah ter v okvirih, ki so določeni v splošnem delu proračuna.
 
15.člen
 
Vsi uporabniki proračunskih sredstev so dolžni Občinskemu svetu občine Dobrovnik predložiti finančne načrte za leto 2003 ne glede na to ali so v celoti ali delno financirani iz proračuna ter zaključne računa skladno z zakonodajo.
 
16.člen
 
Nadzorni odbor občine Dobrovnik opravlja nadzor nad finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov, glede na namen, obseg in dinamiko uporabe sredstev, uporabniki sredstev proračunskih sredstev pa so dolžni predložiti vse zahtevane podatke.
 
17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Občinskem glasilu Brazde, uporablja pa se od 01.01.2003.
 

Številka: 03201-8/03
Datum: 20.03.2003
ŽUPAN OBČINE DOBROVNIK
DOBRONAK KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
Marjan Kardinar, univ.dipl.inž.agr., l.r.
 

 

 

A Helyi Önkormányzati Törvény (SzK Hiv. Lap 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99, 70/00, 100/00, 51/02 in 87/02) 29. cikkelye, a Közpénzelési Törvény (SzK Hiv. Lap 79/99, 124/00 79/01 in 30/02) 29. cikkelye, valamint Dobronak Község Statútumának (SzK Hiv. Lap 34/99, 23/01, 50/01 in 49/02) 129. cikkelye alapján Dobronak Község Községi Tanácsának 2003. 03. 20-ai, 5. rendszeres ülésén elfogadásra került az alábbi:

 

 

SZABÁLYRENDELET

 

 

DOBRONAK KÖZSÉG 2003-AS ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

 

 

1.cikkely

 

 

Dobronak Község Költségvetésével (a továbbiakban: költségvetés) kapcsolatosan a jelen Szabályrendelet meghatározza a költségvetés összegét, a költségvetés megvalósítását, valamint az eladósodás méreteit, továbbá a községi és a községi színtű közszféra kezességvállalását.

 

 

2.cikkely

 

 

A költségvetés általános részének számla-alcsoport szintjén az alábbi összegek kerülnek meghatározásra:

 

 

A. MÉRLEGEGYENLEG

 

 

ezer tollárban

 

 

 

     DOBRONAK KÖZSÉG 2003-AS ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KONSZOLIDÁLT KIMUTATÁSA

2003

Számlacsoport - alcsoport

Számla megnevezése

 

2003-as évi költségvetési javaslat

1

 

2

 

3

 

I.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

(70+71+72+73+74)

663.781

 

 

BEVÉTELEK (70+71)

 

120.945

70

 

ADÓBEVÉTELEK

(700+701+702+703+704+705+706)

73.735

700

 

JÖVEDELEM ÉS NYERESÉGADÓ

 

41.584

703

 

VAGYONADÓ

 

6.506

704

 

ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI HAZAI ADÓ

 

25.645

71

 

NEM ADÓJELLEGŰ BEVÉTELEK

(710+711+712+713+714)

47.210

710

 

NYERESÉGRÉSZESEDÉS ÉS JÖVEDELMEK

 

4.312

711

 

ILLETÉKEK

 

1.200

712

 

PÉNZÜGYI BÍRSÁGOK

 

23

713

 

ÁRU- ÉS SZOLGÁLTATÁS ÉRTÉKESÍTÉSI BEVÉTELEI

125

714

 

EGYÉB NEM ADÓJELLEGŰ BEVÉTELEK

 

41.550

72

 

TŐKEBEVÉTELEK

 

0

720

 

ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

0

722

 

FÖLD ÉS IMMATERIÁLIS JAVAK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

0

73

 

KAPOTT DONÁCIÓK 

 

2.008

730

 

HAZAI  FORRÁSOKBÓL KAPOTT DONÁCIÓK

 

2.008

731

 

KÜLFÖLDRŐL KAPOTT DONÁCIÓK

 

0

74

 

ÁTVEZETÉSI BEVÉTELEK

 

540.828

740

 

EGYÉB KÖZPÉNZELÉSI INTÉZMÉNYEKTŐL KAPOTT ÁTVEZETÉSEK

 

540.828

 

Számlacsoport,  alcsoport

 

Számla megnevezése

 

 

2003-as költségvetési javaslat

1

 

2

 

3

 

II.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

(40+41+42+43)

733.781

40

 

KIADÁSOK

(400+401+402+403+404+409)

96.886

400

 

BÉRKÖLTSÉGEK

 

34.744

401

 

MUNKÁLTATÓ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKA

 

5.058

402

 

ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGEK

 

55.534

403

 

FIZETETT HAZAI KAMATOK

 

550

409

 

CÉLTARTALÉKOK

 

1.000

41

 

FOLYAMATBAN LÉVŐ ÁTVEZETÉSEK

 

132.549

410

 

SZUBVENCIÓK

 

6.500

411

 

ÁTVEZETÉSEK EGYÉNEKNEK ÉS HÁZTARTÁSOKNAK

4.580

412

 

ÁTVEZETÉSEK NON-PROFIT INTÉZMÉNYEKNEK ÉS SZERVEZETEKNEK

25.599

413

 

EGYÉB HAZAI ÁTVEZETÉSEK

 

97.370

42

 

BERUHÁZÁSOK

 

496.191

420

 

ESZKÖZÖK ÉPÍTÉSE ÉS VÁSÁRLÁSA

496.191

43

 

BERUHÁZÁSI ÁTVEZETÉSEK

 

1.655

430

 

BERUHÁZÁSI ÁTVEZETÉSEK

 

1.655

44

 

ADOTT HITELEK ÉS TŐKERÉSZESEDÉSEK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE

 

5.000

441

 

TŐKERÉSZESEDÉSEK ÉS BERUHÁZÁSOK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE

 

5.000

 

 

 

 

 

 

III.

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET

 

-70.000

 

 

(HIÁNY)  (I. – II.)

 

 

 

 

(BEVÉTELEK ÖSSZESEN MÍNUSZ KIADÁSOK ÖSSZESEN)

 

 

 

 

 

 

Számlacsoport-  alcsoport

 

Számla megnevezése

 

 

2003-as költségvetési javaslat

1

 

2

 

3

B.

 

PÉNZÜGYI KÖVETELÉSEK ÉS BERUHÁZÁSOK

 

0

 

 

 

 

 

75

IV.

ADOTT HITELEK BEVÉTELEI ÉS TŐKERÉSZESEDÉS ELADÁSA 

(750+751)

0

750

 

ADOTT HITELEK BEVÉTELEI

 

0

751

 

TŐKERÉSZESEDÉSEK ELADÁSA

 

0

44

V.

ADOTT HITELEK ÉS TŐKERÉSZESEDÉS ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE

(440+441)

5.000

440

 

ADOTT HITELEK

 

0

441

 

TŐKERÉSZESEDÉS ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE

 

5.000

 

 

 

 

 

 

VI.

KAPOTT MÍNUSZ ADOTT HITELEK ÉS TŐKERÉSZESEDÉS ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE (IV.-V.)

 

-5.000

 

VII.

ÖSSZES TÖBBLET (HIÁNY) (I.+IV.) - (II.+V.)

 

-75.000

 

 

 

 

 

Számlacsoport,  alcsoport

 

Számla megnevezése

 

 

2003-as költségvetési javaslat

1

 

2

 

3

 

 

 

 

 

C.

PÉNZÜGYI MŰVELETEK

 

 

 

 

 

 

 

50

VII.

ELADÓSODÁS                                              

(550+551)

75.000

500

 

BELFÖLDI ELADÓSODÁS

 

75.000

55

VIII.

ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS                                

(550+551)

0

550

 

BELFÖLDI ADÓSSÁG TÖRLESZTÉSE

 

0

 

 

 

 

 

 

IX.

NETTÓ ELADÓSODÁS  

(VII-VIII. )

 

75.000

 

X.

ESZKÖZÖK NÖVEKEDÉSE (CSÖKKENÉSE) A SZÁMLÁKON

(III+ VI+ IX)

 

0

 

 

 

A számla-alcsoportokon bemutatott közpénzelési bevételek és kiadások gazdasági besorolása alapján elkészített általános és külön része a jelen Szabályrendelet részét képezik.

 

 

3.cikkely

 

 

A Közpénzelési Törvény 43. cikkelye első bekezdésének első mondatában meghatározott költségvetési célbevételek mellett a költségvetés bevételeit képezik még:

 

 

A Tűzvédelmi Törvény (SzK Hiv. Lap 71/93) 59. cikkelye értelmében a tűzvédelmi illetékek

 

 

a helyi közösségek egyéb bevételei: helyi járulékok és egyéb bevételek

 

 

4. cikkely

 

 

A községi költségvetés bevételeiből 1,5 % céltartalék különítendő el, továbbá a céltartalékok 200.000 SIT összegig történő felhasználásáról a Közpénzelési Törvény 49. cikkelye értelmében a polgármester dönthet, és erről tájékoztatja a Községi Tanácsot.

 

 

5. cikkely

 

 

A költségvetési bevételek 0,5 %-át általános költségvetési céltartalékként el kell különíteni. A költségvetési céltartalékokat olyan esetekben lehet felhasználni, ha év közben kiderült, hogy bizonyos célokra, lévén, hogy a költségvetés idejében nem voltak ismeretesek, nem biztosított a szükséges keret. Az általános költségvetési céltartalék felhasználásáról a polgármester dönt.

 

 

6.cikkely

 

 

Ha külön rendelet nem rendelkezik másképp, a községi költségvetés forrásait az elért bevételek és az esedékes kötelezettségek függvényében a fogyasztók között egyenletesen kell elosztani.

 

 

7.cikkely

 

 

A közvetlen felhasználó által felvett, az elkövetkező években kiegyenlítésre esedékes beruházási kiadások, illetve átvezetések mérete nem haladhatja meg a közvetlen fogyasztó elfogadott pénzügyi tervébe foglalt felhasználási jog 70 százalékát.

 

 

A közvetlen felhasználó által felvett, az elkövetkező években kiegyenlítésre esedékes, áru- és szolgáltatási kiadások, illetve folyamatban lévő átvezetések (40. és 41. számlacsoport) nem haladhatják meg a közvetlen fogyasztó elfogadott pénzügyi tervében foglalt felhasználási jog 25 százalékát.

 

 

Jelen cikkely első és második bekezdésének korlátozásai nem vonatkoznak a bérleti szerződésekkel vállalt kötelezettségekre.

 

 

8.cikkely

 

 

Abban az esetben, ha a behajtási költségek a követeléshez viszonyítva aránytalanul magasak lennének, a polgármesternek jogában áll egészében vagy részben elengedni a 10.000 SIT alatti tartózást.

 

 

9.cikkely

 

 

A községi költségvetési fogyasztók nem vállalhatnak olyan kötelezettségeket, amelyek túllépnék a költségvetésben meghatározott kereteket, illetve a rendelkezésre álló forrásokhoz kell igazítaniuk tevékenységüket.

 

 

A költségvetési fogyasztók a költségvetéssel számukra biztosított kereteket az előírásokkal meghatározott célokra fordíthatják.

 

 

Azon céleszközök használata, amelyek összege a célbevételekhez fűződik, csak a teljesített bevételek összegéig engedélyezett.

 

 

A költségvetés megvalósításáért a polgármester felelős.

 

 

10.cikkely

 

 

A polgármester csökkentheti, illetve ideiglenesen, legtöbb 45 napig visszatarthatja az egyes költségvetési kifizetéseket, ha év közben nem a tervezett ütemben érkeznek a költségvetési bevételek. Erről azonnal tájékoztatja Dobronak Község Községi Tanácsát.

 

 

11.cikkely

 

 

A közvetlen költségvetési fogyasztó javaslatára a polgármester 20 százalékig módosíthatja a költségvetésben az egyes tevékenységek támogatására elkülönített források felhasználási célját, ha ezzel lényegesen nem sérül azon feladatok megvalósítására, amelyekre ezeket a forrásokat biztosították.

 

 

12.cikkely

 

 

Ha a Költségvetési Szabályrendelet 10. és 11. cikkelyében meghatározott intézkedések megvalósítása során költségvetési egyensúlyzavar következik be, a polgármester köteles pótköltségvetés elfogadását javasolni.

 

 

13.cikkely

 

 

A folyóeszközök ideiglenes felhasználásáról, ezek reális értékének, és a költségvetés fizetésképességének  megőrzése érdekében, jó gazdaként a polgármester dönt.

 

 

14.cikkely

 

 

A Község eladósodása a Közpénzelési Törvény 85., 86. és 88. cikkelye szerint és értelmében, valamint a költségvetés általános részében meghatározottak alapján történik.

 

 

15.cikkely

 

 

A költségvetési fogyasztók, tekintet nélkül arra, hogy egészében, vagy részben részesülnek költségvetési támogatásban, az előírások értelmében kötelesek Dobronak Község Községi Tanácsának beterjeszteni a 2003-as évi pénzügyi tervüket és zárszámadásukat.

 

 

16.cikkely

 

 

Dobronak Község Felügyelő Bizottsága végzi az ellenőrzést a költségvetési fogyasztók pénzügyi, anyagi és számviteli gazdálkodása – a források felhasználása, kerete és dinamikája felett, a költségvetési fogyasztók pedig kötelesek rendelkezésére bocsátani az összes szükséges adatok.

 

 

17. cikkely

 

 

Jelen Szabályrendelet a Barázdák lapban való közzététel másnapján lép hatályba, és 2003. 01.01-től alkalmazandó.

 

 

Szám: 03201-8/03

 

 

Dátum: 2003. 03. 20.

 

 

ŽUPAN OBČINE DOBROVNIK

 

 

DOBRONAK KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

 

 

Marjan Kardinar, egy. okl. agrármérnök, s.k.

 

 

 

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor