Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA MESTNE OBČINE KRANJ

1. Osnovni podatki o katalogu

na vrh

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

4. Stroškovnik in cenik

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

na vrh

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Mestna občina Kranj

Naslov:

Slovenski trg 1

Pošta:

4000 Kranj

Telefon:

04 237 30 00

Fax:

04 237 31 06

E-pošta:

mok@kranj.si

Župan:

Matjaž Rakovec

Odgovorna uradna oseba:

Matjaž Rakovec, župan

Datum prve objave kataloga:

07.11.2004

Datum zadnje spremembe kataloga:

14.08.2019

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://www.kranj.si

Druge oblike kataloga:

-

Pravna podlaga:

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja /ZDIJZ/
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

Iskalnik po vsebini kataloga informacij javnega značaja:

povezava

na vrh

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organigram in podatki o organizaciji občine

Delovno področje občine:

pristojnosti slovenskih občin

Organi občine:

Župan Mestne občine Kranj

 

Mestni svet Mestne občine Kranj

 

Nadzorni odbor Mestne občine Kranj

 

Mestna uprava Mestne občine Kranj

 

Medobčinski inšpektorat Kranj

 

Občinska volilna komisija Mestne občine Kranj

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

povezava

Organigram:

povezava

 

2.b Seznam zavezancev po ZDIJZ iz pristojnosti občine

Javni zavodi:

Kranjski vrtci
Ulica Nikole Tesle 2, 4000 Kranj

 

Osnovna šola Franceta Prešerna
Kidričeva cesta 49, 4000 Kranj

 

Osnovna šola Simona Jenka Kranj
Ulica XXXI. divizije 7A, 4000 Kranj

 

Osnovna šola Stražišče Kranj
Šolska ulica 2, 4000 Kranj

 

Osnovna šola Staneta Žagarja Kranj
Cesta 1. maja, 4000 Kranj

 

Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj
Ulica Tončke Dežmana 1, 4000 Kranj

 

Osnovna šola Predoslje
predoslje 17A, 4000 Kranj

 

Osnovna šola Matije Čopa Kranj
Ulica Tuga Vidmarja 1, 4000 Kranj

 

Osnovna šola Orehek

Zasavska cesta 53a, 4000 Kranj

 

Osnovna šola Helene Puhar Kranj
Kidričeva cesta 51, 4000 Kranj

 

Glasbena šola Kranj
Poštna ulica 3, 4000 Kranj

 

Ljudska univerza Kranj
Cesta Staneta Žagarja 1, 4000 Kranj

 

Gorenjske lekarne
Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj

 

Osnovno zdravstvo Gorenjske
Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj

 

Gasilsko reševalna služba Kranj
Bleiweisova cesta 34, 4000 Kranj

 

Prešernovo gledališče Kranj
Glavni trg 6, 4000 Kranj

 

Mestna knjižnica Kranj

Gregorčičeva ulica 1, Kranj

 

Gorenjski muzej Kranj
Tomšičeva ulica 42, 4000 Kranj

 

Zavod za šport Kranj
Partizanska 37, 4000 Kranj

 

Zavod za turizem in kulturo Kranj
Glavni trg 2, 4000 Kranj

Javna podjetja:

Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o.
Ulica Mirka Vadnova 1, 400 Kranj

2.c Kontaktni podatki osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Katja Štruc s področja dela Kabineta župana
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj
tel. 04 237 31 12, faks 04 237 31 06
e-pošta:
katja.struc@kranj.si

 

Sašo Govekar s področja dela Urada za tehnične zadeve
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj
tel. 04 237 31 11, faks 04 237 31 06
e-pošta:
saso.govekar@kranj.si

 

Mateja Koprivec s področja dela Urada za splošne zadeve

Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04 237 31 90, faks 04 237 31 06

e-pošta: mateja.koprivec@kranj.si

 

Janez Ziherl s področja dela Urada za okolje in prostor
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj
tel. 04 237 32 50, faks 04 237 31 06
e-pošta: janez.ziherl@kranj.si

 

Tanja Hrovat s področja dela Projektne pisarne
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj
tel. 04 237 31 36, faks 04 237 31 06
e-pošta:
tanja.hrovat@kranj.si

 

Marko Čehovin s področja dela Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe
tel. 04 237 33 63, faks 04 237 31 06
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj
e-pošta:
marko.cehovin@kranj.si

 

Mirko Tavčar s področja dela Urada za finance
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj
tel. 04 237 31 71, faks 04 237 31 06
e-pošta:
mirko.tavcar@kranj.si

 

Nada Bogataj-Kržan s področja dela Urada za družbene dejavnosti
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj
tel. 04 237 31 60, faks 04 237 31 06
e-pošta: nada.bogataj-krzan@kranj.si

 

Marjana Eržen s področja dela Skupne službe notranje revizije Kranj
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj
tel. 04 237 31 24, faks 04 237 31 06
e-pošta: marjana.erzen@kranj.si

 

Bor Rozman s področja dela vseh notranje organizacijskih enot Mestne uprave

Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj
tel. 04 237 31 12, faks 04 237 10 06

e-pošta: bor.rozman@kranj.si

  Aleš Bizjan s področja dela Medobčinskega inšpektorata Kranj
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj
tel. 04 237 31 43, faks 04 237 31 06
e-pošta:
ales.bizjan@kranj.si
Seznam uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja: povezava

 

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja samoupravne lokalne skupnosti

Državni register:

povezava

Predpisi lokalne skupnosti:

register predpisov Mestne občine Kranj

Seznam neuradnih prečiščenih besedil predpisov lokalne skupnosti:

povezava

Predpisi lokalne skupnosti po letih:

1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Uradno glasilo Mestne občine Kranj:

Uradni list Republike Slovenije

Predpisi EU:

povezava

 

2.e Seznam predlogov predpisov

Predlogi predpisov lokalne skupnosti:

katalog predlogov predpisov Mestne občine Kranj

Predlogi predpisov lokalne skupnosti po letih:

2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Predlogi predpisov lokalne skupnosti v javni obravnavi:

povezava

 

2.f Seje občinskega sveta

Seje občinskega sveta:

povezava

Seje občinskega sveta po letih:

2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

 

2.g Seznam strateških in programskih dokumentov ter mnenj, poročil in analiz s področja dela občine po vsebinskih sklopih:

Seznam strateških dokumentov:

povezava

Seznam programov:

povezava

Seznam programov razvoja in strategij posameznih dejavnosti:

povezava

Seznam strategij razvoja posameznih (gospodarskih in negospodarskih) javnih služb:

povezava

Strategije, programi in načrti delovanja organov občine:

povezava

Stališča, mnenja in študije:

povezava

 

2.h Katalog upravnih postopkov in drugih storitev občine

Katalog upravnih postopkov, ki jih vodi občinska uprava:

povezava

Seznam uradnih oseb, pooblaščenih za vodenje in odločanje v upravnem postopku:

povezava

Storitve občine (vloge in obrazci):

povezava

Podatki o dostopnosti občinske uprave:

Uradne ure Mestne uprave Mestne občine Kranj:
- ponedeljek in torek od 8.00 do 15.00 ure.
- sreda od 8.00 do 17.00 ure.
- petek od 8.00 do 13.00 ure.

 

2.i Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila

Javno naročanje po ZJN3:

Portal javnih naročil

Drugi javni razpisi/naročila:

povezava

Razpisi delovnih mest:

povezava

Druge objave:

povezava

 

2.j Seznam evidenc s katerimi organ upravlja

1.

Ime evidence:

Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest
Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih

Kadrovska evidenca

Normativna podlaga:

Zakon o javnih uslužbencih /ZJU/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

2.

 

Ime evidence:

Evidence prekrškovnega organa

Normativna podlaga:

Zakon o občinskem redarstvu /ZORed/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

3.

 

Ime evidence:

Evidenca o upravnem postopku

Evidenca dokumentarnega gradiva

Evidenca dokumentov

Evidenca o sejnem gradivu

Evidenca sklepov

Normativna podlaga:

Zakon o splošnem upravnem postopku /ZUP/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

4.

 

Ime evidence:

Evidenca najemnih pogodb za poslovne stavbe in poslovne prostore

Normativna podlaga:

Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih /ZPSPP/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

5.

 

Ime evidence:

Evidenca o pravnomočnih odločbah o prekrških

Normativna podlaga:

Zakon o prekrških /ZP-1/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

6.

 

Ime evidence:

Centralna evidenca pravnih oseb in premoženja v lasti občin

Centralna evidenca finančnega premoženja občine

Evidenca o enotnem računovodskem sistemu poslovanja

Normativna podlaga:

Zakon o javnih financah /ZJF/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

7.

 

Ime evidence:

Evidenca nepremičnega premoženja v lasti občine in pravnih oseb javnega prava, katerih ustanoviteljica je občina

Normativna podlaga:

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti /ZSPDSLS-1/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

8.

 

Ime evidence:

Evidenca o občinskih cestah in objektih

Normativna podlaga:

Zakon o cestah /ZCes-1/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

9.

 

Ime evidence:

Register turističnih vodnikov turističnega območja

Normativna podlaga:

Zakon o spodbujanju razvoja turizma /ZSRT-1/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

10.

 

Ime evidence:

Evidenca o požarih in eksplozijah ter o nastali škodi

Evidenca o usposobljenosti zaposlenih za varstvo pred požarom

Evidenca o opremi, napravah in drugih sredstvih za varstvo pred požarom s katerimi razpolaga občina

Normativna podlaga:

Zakon  o varstvu pred požarom /ZVPoz/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

11.

 

Ime evidence:

Evidenca o pokojnikih, ki so pokopani na pokopališču

Kataster grobov

Evidenca najemnikov grobov

Normativna podlaga:

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

12.

 

Ime evidence:

Register občinskih stanovanj

Register upravnikov stavb in najemnih pogodb

Normativna podlaga:

Stanovanjski zakon /SZ-1/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

13.

 

Ime evidence:

Register o podeljenih koncesijah

Normativna podlaga:

Zakon o socialnem varstvu /ZSV/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

14.

 

Ime evidence:

Evidenca o zaposlenih delavcih

Evidenca o stroških dela

Evidenca o izrabi delovnega časa

Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu

Normativna podlaga:

Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti /ZEPDSV/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

15.

 

Ime evidence:

Evidenca vstopov in izstopov v prostore

Zbirka osebnih podatkov (videonadzor)

Normativna podlaga:

Zakon o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

16.

 

Ime evidence:

Kataster gospodarske infrastrukture

Normativna podlaga:

Zakon o geodetski dejavnosti /ZGeoD-1/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

17.

 

Ime evidence:

Evidenca oddanih javnih naročil

Normativna podlaga:

Zakon o javnem naročanju /ZJN-3/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

18.

 

Ime evidence:

Evidence o transakcijah javnih sredstev med občino in javnimi podjetji

Normativna podlaga:

Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti /ZPFOLERD-1/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

19.

 

Ime evidence:

Evidenca o podeljenih koncesijah na področju predšolske vzgoje

Katalog evidence pravnih poslov

Evidenca o upravičencih, ki uveljavljajo pravico do enkratnega denarnega prispevka za novorojence

Prednostna lista upravičencev na podlagi Javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj Mestne občine Kranj v najem

Evidenca odločb o subvencioniranju tržnih najemnin

Evidenca društev z odgovornimi osebami, ki kandidirajo na javni razpis za nevladne organizacije za mladinske dejavnosti, za upokojenska društva in za veteranske organizacije

Evidenca o osebah, ki so oproščene plačila storitve institucionalnega varstva delno ali v celoti

Normativna podlaga:

Zakon o lokalni samoupravi /ZLS/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

20.

 

Ime evidence:

Evidenca o podatkih za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Normativna podlaga:

Zakon o stavbnih zemljiščih /ZSZ/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

21.

 

Ime evidence:

Evidenca o poškodbah pri delu, poklicnih boleznih in nevarnih pojavih

Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih

Normativna podlaga:

Zakon o varnosti in zdravju pri delu /ZVZD-1/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

 

2.k Druge informacije javnega značaja

Novice o delovanju občine:

povezava

Letna poročila o dostopu do informacij javnega značaja:

2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

na vrh

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja:

-

Uradne ure organa za dostop do kataloga informacij javnega značaja:

- vsak delovnik v času uradnih ur

Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja:

- osebni dostop na sedežu občine
- dostop po elektronski poti

Dostop na podlagi zahteve:

Neformalna zahteva:

 

- ustna zahteva

 

- preko telefona

 

- po elektronski poti

Formalna zahteva:

- zahteva podana ustno na zapisnik

 

- pisna zahteva po pošti

 

- vložitev zahteve po elektronski pošti

 

Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov Mestne občine Kranj mok@kranj.si

Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami:

Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami. V primeru, da želijo do informacij dostopati po elektronski poti, jim na spletni strani občine nudimo možnost pretvorbe besedila v obliko, ki je bolj berljiva.

Delni dostop:

-

Obrazci s področja dostopa do informacij javnega značaja:

povezava

na vrh

4. STROŠKOVNIK IN CENIK

 

Cena za posredovanje informacij javnega značaja:

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (fotokopija, elektronski zapis), skladno s 16., 17. in 18. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/2016).

 

Za posredovanje informacij javnega značaja vam lahko zaračunamo le materialne stroške, kadar le-ti presegajo 20 eurov (z vključenim DDV).

 

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,

2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,

3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,

4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,

5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,

6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,

7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,                                     

8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,

9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,

10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,

11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,

12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Stroškovnik materialnih stroškov za ponovno uporabo informacij javnega značaja:

povezava

Drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja:

-

 

 

na vrh

5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

Seznam 10 najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja:

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor