Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Občina Trnovska vas objavlja na podlagi Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih in drugih dejavnosti, ki ne sodijo v zakonsko obvezo, predstavljajo in zagotavljajo pa specifične socialne potrebe občanov, društev, interesnih in stanovskih dejavnosti občanov, njihovih združenj in zvez v Občini Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 3/08, 3/11 in 3/13) in v skladu z Odlokom o proračunu Občine Trnovska vas, za leto 2017 (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 2/17) in Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07-ZIPRS0809, 61/08, 99/09-ZIPRS1011 in 3/13)

 

JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE HUMANITARNIH IN DRUGIH DEJAVNOSTI V OBČINI TRNOVSKA VAS ZA LETO 2017

 

POGOJI IN KRITERIJI

Predmet tega razpisa je sofinanciranje neprofitne in prostovoljne dejavnosti organizacij, društev in združenj ter zvez na področju humanitarnih dejavnosti in drugih dejavnosti, ki ne sodijo v zakonsko obvezo, predstavljajo in zagotavljajo pa specifične socialne potrebe občanov, njihovih združenj in zvez (v nadaljevanju izvajalcev).

 

VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje po tem razpisu znaša skupaj 4.307,68 EUR.

 

POGOJI IN MERILA ZA PRIJAVO

Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

- da imajo sedež v Občini Trnovska vas,

- da imajo urejeno evidenco o članstvu,

- da so registrirani po Zakonu o društvih,

- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti,

-  da vsako leto občini redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in plan aktivnosti za prihodnje leto.

Vloge morajo vsebovati:

-  izpolnjeni obrazec (Razpisna dokumentacija),

-  dokazila o izpolnjevanju pogojev ter druge zahtevane priloge, navedene v razpisni dokumentaciji.

UPRAVIČENCI IN PROGRAMI, KI SE SOFINANCIRAJO

Upravičenci:

-  neprofitni in prostovoljni izvajalci na področju humanitarnih dejavnosti za izvajanje njihovih rednih letnih programov, kot so Rdeči križ, Karitas, In­validske organizacije, ipd.

-  Prostovoljno gasilsko društvo za izvajanje programov, razen investicij in in­vesticijskega vzdrževanja v objekte in nakup gasilske opreme, kar se zagotavlja v skladu s pogodbo o opravljanju javne službe, in zagotavljanje požarne varnosti v Občini Trnovska vas v skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,

-  Turistično društvo, društvo upokojencev, društvo kmetic, za izvajanje nji­hovih letnih programov,

-  ostali neprofitni izvajalci (razen društev, ki delujejo na športnem in kul­turnem področju) za sofinanciranje letnih programov.

Programi:

1.Izobraževanje,

2.Socialni programi,

3.Samostojna izvedba dogodka v občinskem merilu,

4.Samostojna izvedba dogodka v medobčinskem merilu,

5.Sodelovanje pri izvedbi občinskega dogodka,

6.Sodelovanje pri izvedbi medobčinskega dogodka,

7.Organizacija društvene aktivnosti,

8. Število članov s plačano članarino.

PROGRAMI BODO IZBRANI V SKLADU Z MERILI ZA PODROČJE HUMANITARNIH IN DRUGIH DEJAVNOSTI, KI SO PRILOGA PRAVILNIKA.

ROK IZVEDBE: sofinancirajo se programi, ki so se ali se bodo izvajali v letu 2017.

ROK IN NAČIN PRIJAVE

Zainteresirani izvajalci vlogo oddajo v pisni obliki na predpisanih obrazcih, osebno ali po pošti, najkasneje do 16. 6. 2017, do 12.00 ure, v zaprti ovojnici s pripisom:

»NE ODPIRAJ - ZA SOFINANCIRANJE DRUŠTEV«, na naslov: Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas. Vloge, poslane po pošti, morajo na občino prispeti do navedenega roka.

 

OBRAVNAVA VLOG IN ROK, V KATEREM BODO IZVAJALCI OBVEŠČENI O IZIDU JAVNEGA RAZPISA

Pravočasno prispele in popolne prijave bodo vrednotene v skladu s Pravil­nikom za vrednotenje programov organizacij in društev na področju human­itarnih in drugih dejavnosti, ki ne sodijo v zakonsko obvezo, predstavljajo in zagotavljajo pa specifične socialne potrebe občanov, društev, interesnih in stanovskih dejavnosti občanov, njihovih združenj in zvez v Občini Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 3/08, 3/11 in 3/13) in sicer v skladu z merili, ki so priloga pravilnika. Pripravljen predlog razdelitve sredstev komisija predloži županu, na podlagi predloga pa občinska uprava izda sklepe o izboru prejemnikov sredstev v roku 45 dni od dneva, ki je določen za odd­ajo prijav na javni razpis. Predlagatelji se lahko na izbor pritožijo županu občine v roku 8 dni od prejema sklepa.

Nepravočasne vloge in vloge, ki ne ustrezajo razpisnim pogojem, izvajalec s sklepom zavrže.

Vlagatelje, katerih vloge so nepopolne, komisija pisno pozove k dopolnitvi vloge. V kolikor izvajalec vloge v določenem roku ne dopolni, se le-ta s skle­pom zavrže.

Odpiranje prijav ni javno.

SKLENITEV POGODBE:

V roku 8 dni od pravnomočnosti sklepov o dodelitvi sredstev župan z izbra­nimi izvajalci sklene pogodbe, ki med drugim opredeljujejo realizacijo pro­gramov in način nadzora nad porabo sredstev. Finančna sredstva se nakazuje upravičencem direktno.

Izvajalci programov morajo po opravljenih nalogah oziroma v časovnih ob­dobjih, ki so določeni s pogodbo, predložiti dokazila o izpolnjevanju ob­veznosti. Če izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti, določenih s pogodbo, v celoti, se jim za ta del programa ne nakažejo finančna sredstva. Če izvajalec do roka, določenega v pogodbi, ne predloži poročila, se šteje, da programov ni izvajal in je dolžan vsa sredstva, prejeta iz proračuna vrniti skupaj z za­konitimi zamudnimi obrestmi.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na Občini Trnovska vas v času uradnih ur v sprejemni pisarni ali pa si jo v elektronski obliki pridobijo na spletni strani Občine Trnovska vas.

 

DODATNE INFORMACIJE:

Dodatne informacije v času trajanja razpisa dobite osebno ali na telefonski številki 02 757 95 10 pri Klavdiji Arnuga.

 

Datum: 17. 5. 2017

Številka: 011 1/2017-1JR

 

OBČINA TRNOVSKA VAS

Župan Alojz, BENKO

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor