Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 3

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in spr.), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02 in spr.), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spr.),13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in spr.), 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07 in spr.) 97. člena Poslovnika o delu občinskega sveta občine Jesenice (Uradni list RS, št. 46/08) in 13. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/2007),  sta Občinski svet Občine Jesenice na 35. redni seji dne 27/3/2014 in Občinski svet Občine Kranjska Gora na 32. redni seji dne 26/3/2014 sprejela

 

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda GORNJESAVSKI MUZEJ JESENICE- UPB1

 

1. člen

V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice - UPB1 (Ur. list RS št. 29/2011 – v nadaljevanju Odlok) se besedilo prvega odstavka 35. člena črta in se nadomesti z novim besedilom tako, da  se glasi:

»Javni zavod upravlja z:

1.         Muzejskim kompleksom Stara Sava, kamor spadajo:

a.    Ruardova graščina na Jesenicah, kjer je sedež javnega zavoda in železarska ter paleontološka in etnološka zbirka, ki stoji na zemljišču s parc. št. 902/4 k.o. Jesenice;

b.    del poslovnih prostorov v skupni izmeri 238 m2, kar predstavlja 20% celotnega objekta v objektu Kasarna, ki stoji na delu zemljišča s parc. št. 910/2 k.o. Jesenice, in sicer:

·       prostori arhivskega skladišča,

·       prostori fototeke,

·       prostori stalne etnološke razstave

c.     Kolpern, ki stoji na zemljišču s parc. št. 910/22 k.o. Jesenice;

č.     Cerkev Marijinega vnebovzetja, ki stoji na zemljišču s parc. št. 915 k.o. Jesenice;

d.    Mlin, ki stoji na zemljišču s parc. št. 906/2 k.o. Jesenice;

e.    Pudlovka, ki stoji na delu zemljišča s parc. št. 910/2 k.o. Jesenice ;

f.     Plavž, ki stoji na delu zemljišča s parc. št. 910/2 k.o. Jesenice;

g.    Delavnica Plastika, ki stoji na delu zemljišča s parc. 910/31 k.o. Jesenice;

h.    Rake, ki predstavljajo del zemljišč s parc. št. 908/2 in del zemljišča s parc. št. 910/2 obe k.o. Jesenice;

i.     Zunanje površine območja Stara Sava, ki jih sestavljajo Trg 1, Trg 2 in Trg 3, in sicer:

·       Trg 1 - zemljišča s parc. št. 902/3, 1458/5, 908/1, del 908/2, 902/108, del

·       902/109, 902/111, 902/113 in  del 914/0  vse k.o. Jesenice;

·       Trg 2 – del zemljišča s parc. št. 910/2 k.o. Jesenice;

·       Trg 3 – del zemljišča s parc. št. 910/31 k.o. Jesenice.

2.         Kosovo graščino na Jesenicah, kjer so razstavni prostori muzeja in zbirka novejše zgodovine (lastnik: Občina Jesenice), ki stoji na zemljišču s parc. št. 504 k.o. Jesenice;

3.         Liznjekovo domačijo v Kranjski Gori, kjer so razstavni prostori in etnološka zbirka (lastnik: Občina Kranjska Gora), ki stoji na zemljišču s parc. št. 56 k.o. Kranjska Gora;

4.         Objektom in zbirko Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani (lastnik: Občina Kranjska Gora), ki stoji na zemljišču s parc. št. 1347/1 k.o. Dovje;

5.         Kajžnkovo hišo v Ratečah, kjer je etnološka zbirka (lastnik: Občina Kranjska Gora), ki stoji na zemljišču s parc. št.  86/1 k.o. Rateče«.

 

2. člen

Vsi ostali členi Odloka ostanejo nespremenjeni.

 

3. člen

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice - UPB1, začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 007-14/2013

Jesenice, dne 27/3/2014

 

 

Občina Jesenice

 

Tomž Tom Mencinger, župan

 

Številka:032-4/2014-2

Kranjska Gora, dne 26/3/2014

 

 

Občina Kranjska Gora

 

Jure Žerjav, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor