Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obv. razl., 73/95 – odl. US, 6/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – sklep US, 28/01 – odl. US, 87/01 – Zsam-1, 16/02 – sklep US in 51/02) je Občinski svet občine Črnomelj na 32. redni seji dne 9. 7. 2002 sprejel

 

 

S P R E M E M B E     I N     D O P O L N I T V E

 

 

statuta Občine Črnomelj

 

 

1. člen

 

 

V statutu Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 87/99 in 13/01) se spremeni drugi odstavek 14. člena tako, da se po novem glasi: “Občinski svet šteje štiriindvajset članov, od tega enega predstavnika romske skupnosti.”

 

 

2. člen

 

 

V 15. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi: “Občinski svet se voli po proporcionalnem sistemu, predstavnik romske skupnosti pa po večinskem sistemu.”

 

 

    Dosedanji drugi odstavek postane tretji.

 

 

3. člen

 

 

Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 015-02-2/99

 

 

Črnomelj, dne 9. julija 2002.

 

 

Župan

 

 

Občine Črnomelj

 

 

Andrej Fabjan l. r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor