Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

Na podlagi 96., 97., in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08 in 49/09) in Statuta občine Kungota (Uradni list. RS, št. 12/04 , 18/07 in MUV št. 13/08) je občinski svet občine Kungota na svoji 22. redni seji dne 19. maja 2010 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o zaključnem računu proračuna občine Kungota za leto 2009

 

 

1. člen

 

 

Potrdi se zaključni račun proračuna občine Kungota za leto 2009.

 

 

2. člen

 

 

Doseženi prihodki in odhodki, dosežena izvršitev proračuna finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja po zaključnem računu znašajo:

 

 

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

 

 

Konto

Besedilo

REALIZACIJA

2009

1

2

3 EUR

A.

BILANCA PRIHODKOV

IN ODHODKOV

 

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

4.311.957

 

70

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)

2.892.606

 

 

700 DAVKI NA DOHODEK IN

DOBIČEK

2.562.330

 

 

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

199.607

 

 

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN

STORITVE

130.669

 

 

71

NEDAVČNI PRIHODKI

(710+711+712+713+714)

373.589

 

 

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN

DOHODKU OD PREMOŽENJA

56.113

 

 

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

1.981

 

 

712 DENARNE KAZNI

1.650

 

 

713 PRIHODKI OD PRODAJE

BLAGA IN STORITEV

0

 

 

 

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

313.845

 

72

KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)

75.260

 

 

720 PRODAJA OSNOVNIH

SREDSTEV- SKUPAJ

 

 

 

722 PRODAJA STAVBNIH

ZEMLJIŠČ

75.260

 

73

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH

VIROV

815

 

 

731 PREJETE DONACIJE IZ

DOMAČIH VIROV

815

 

74

TRANSFRNI PRIHODKI- SKUPAJ

969.687

 

 

740

TRANSFERNI PRIHODKI

814.777

 

 

741 PREJETA SREDSTVA IZ

DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ

SREDSTEV UE

154.910

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

4.184.678

 

40

TEKOČI ODHODKI

1.380.619

 

 

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI

ZAPOSLENIM

293.952

 

 

401 PRIS.DELODA.ZA SOCIAL.

VARNOST

44.993

 

 

402 IZDATKI ZA BLAGO IN

STORITVE

1.033.127

 

 

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

6.047

 

 

409 REZERVE

2.500

 

41

TEKOČI TRANSFERJI

1.217.343

 

 

410 SUBVENCIJE

2.952

 

 

411 TRANSFERJI POSAMEZNIKOM

IN GOSP.

403.390

 

 

 

412 TRANS.NEPRO.ORGA.IN

POSAMEZNIKOM

62.664

 

 

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI

TRANSFERJI

748.337

 

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

1.586.716

 

 

420 NAKUP IN GRADNJA

OSNOVNIH SREDSTEV

1.586.716

 

 

43

INVESTICIJSKI TRANSFERJI

0

 

 

431 INVE.TRANS.PRAVNIM IN

FIZIČ.OSEBAM

0

 

 

 

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI

PRORAČUNSKIM

UPORABNIKOM.

0

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ )

127.279

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV

IN NALOŽB

 

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

 

 

75

PREJETA VRAČILA DANIH

POSOJIL

0

 

 

750 Prejeta vračila danih posojil

0

 

 

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

 

 

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE

KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

0

 

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE

KAPITALSKIH DELEŽEV

0

 

 

440 Dana posojila

0

 

 

441 Povečanje kapitalskih deležev in

naložb

0

 

 

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova

privatizacije

0

 

 

 

 

C.

RAČUN FINANCIRANJA

 

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0

 

50

ZADOLŽEVANJE

0

 

 

500 Domače zadolževanje

0

VIII.

ODPLAČILO DOLGA (550)

17.933

 

55

ODPLAČILO DOLGA

17.933

 

 

550 Odplačilo domačega dolga

17.933

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA

RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

109.346

X.

NETO ODPLAČILO DOLGA

- 17.933

XI.

 

NETO FINANCIRANJE

(VI.+VII.-VIII.-IX.)

- 127.279

 

 

 

3. člen

 

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije.

 

 

Številka: 410-03/2010

 

 

Datum: 19. maj 2010

 

 

Župan občine Kungota

 

 

Igor Stropnik, s. r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor