Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 98. Člena Zakona o javnih financah (Uradni  list RS, št. 11/11ZJF-UPB) ter 102. člena Statuta Občine Žetale (Uradno glasilo slov. občin št. 8/10) je občinski svet Občine Žetale na 9. redni seji, dne  26.03.2012   sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN

PRORAČUNA OBČINE ŽETALE ZA LETO 2011

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna občine Žetale za leto 2011.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Žetale za leto 2011 sestavljajo splošni del in posebni del.

V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov,  računu finančnih terjatev in naložb  ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz  predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Žetale za leto 2011. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2011 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen

Zaključni račun splošnega dela proračuna je izkazan v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

(v EUR) 

I.     SKUPAJ PRIHODKI(70+71+72+73+74)

2.192.166

II.   SKUPAJ ODHODKI(40+41+42+43)

2.074.215

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

117.951

B. RAČUN FIANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

IV. PREJETA VRAČILA  DANIH POSOJIL IN PRODAJA

 

     KAPITALSKIH  DELEŽEV(750+751+752)

 

V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH

 

     DELEŽEV (440+441+442)

 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA

 

     IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

 

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

VII. ZADOLŽEVANJE(500)

 

VIII. ODPLAČILO DOLGA(550)

85.484

IX. POVEČANJE(ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH

 

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

32.467

X. NETO ZADOLŽEVANJE(VII.-VIII.)

-85.484

XI. NETO FINANCIRANJE(VI.+VII.-VIII.-IX=-III.)

-117.951 

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  DNE

 

31.12.2011 (del 9009  Splošni sklad za drugo)

47.941 

 

 

 

4. člen

Zaključni račun  proračun občine Žetale  za leto 2011 se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka: 032-0009/2012-5

Datum:26.03.2012

 

 

Občina Žetale

 

Župan Anton BUTOLEN l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor