Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 in 14/07) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 46/01) je Občinski svet Občine Komen na 19. redni seji dne 17. 9. 2008 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o rebalansu proračuna Občine Komen za leto 2008

 

 

1. člen

 

 

V Odloku o proračunu Občine Komen za leto 2008 (Uradni list RS, št. 33/08) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:

 

 

»2. člen (sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 

 

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

 

 

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

 

 

-----------------------------------------------------------

 

 

A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                    v EUR

 

 

-----------------------------------------------------------

 

 

Skupina/Podskupina                     Proračun    Rebalans

 

 

kontov/Konto/Podkonto                      2008        2008

 

 

-----------------------------------------------------------

 

 

I.   SKUPAJ PRIHODKI                  5.595.239   8.218.611

 

 

     (70+71+72+73+74+78)

 

 

     TEKOČI PRIHODKI (70+71)          2.783.280   3.330.471

 

 

70   DAVČNI PRIHODKI                  2.163.553   2.710.744

 

 

     700 Davki na dohodek in dobiček  1.853.529   1.853.529

 

 

     703 Davki na premoženje            199.310     199.310

 

 

     704 Domači davki na blago in       110.714     657.905

 

 

     storitve

 

 

     706 Drugi davki                          0           0

 

 

71   NEDAVČNI PRIHODKI                  619.727     619.727

 

 

     710 Udeležba na dobičku in         522.096     522.096

 

 

     dohodki od premoženja

 

 

     711 Takse in pristojbine             6.500       6.500

 

 

     712 Globe in druge denarne           1.500       1.500

 

 

     kazni

 

 

     713 Prihodki od prodaje blaga       89.631      89.631

 

 

     in storitev

 

 

     714 Drugi nedavčni prihodki              0           0

 

 

72   KAPITALSKI PRIHODKI              1.011.000   1.083.100

 

 

     720 Prihodki od prodaje            111.000     111.000

 

 

     osnovnih sredstev

 

 

     721 Prihodki od prodaje zalog            0           0

 

 

     722 Prihodki od prodaje            900.000     972.100

 

 

     zemljišč in neopredmetenih

 

 

     dolgoročnih sredstev

 

 

73   PREJETE DONACIJE                    14.900      11.400

 

 

     730 Prejete donacije iz domačih     11.400       7.400

 

 

     virov

 

 

     731 Prejete donacija iz tujine       3.500       4.000

 

 

74   TRANSFERNI PRIHODKI              1.786.059   3.793.640

 

 

     740 Transferni prihodki iz       1.392.135   3.399.716

 

 

     drugih javnofinančnih

 

 

     institucij

 

 

     741 Prejeta sredstva iz            393.924     393.924

 

 

     državnega proračuna iz sredstev

 

 

     proračuna Evropske unije

 

 

II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)  5.873.877   8.492.266

 

 

40   TEKOČI ODHODKI                   1.149.541   1.236.116

 

 

     400 Plače in drugi izdatki         230.770     231.337

 

 

     zaposlenim

 

 

     401 Prispevki delodajalcev za       34.477      34.477

 

 

     socialno varnost

 

 

     402 Izdatki za blago in            856.630     919.038

 

 

     storitve

 

 

     403 Plačila domačih obresti         10.664      34.264

 

 

     409 Rezerve                         17.000      17.000

 

 

41   TEKOČI TRANSFERI                 1.235.133   1.250.462

 

 

     410 Subvencije                      65.497      66.697

 

 

     411 Transferi posameznikom in      577.738     575.538

 

 

     gospodinjstvom

 

 

     412 Transferi neprofitnim          208.946     208.946

 

 

     organizacijam in ustanovam

 

 

     413 Drugi tekoči domači            382.952     399.281

 

 

     transferi

 

 

     414 Tekoči transferi v tujino            0           0

 

 

42   INVESTICIJSKI ODHODKI            3.179.189   5.695.674

 

 

     420 Nakup in gradnja osnovnih    3.179.189   5.695.674

 

 

     sredstev

 

 

43   INVESTICIJSKI TRANSFERI            310.014     310.014

 

 

     431 Investicijski transferi        279.550     279.550

 

 

     pravnim in fizičnim osebam, ki

 

 

     niso proračunski uporabniki

 

 

     432 Investicijski transferi         30.464      30.464

 

 

     proračunskim uporabnikom

 

 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK(I-II)

 

 

     (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)        –278.638    –273.655

 

 

-----------------------------------------------------------

 

 

B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN

 

 

     NALOŽB

 

 

-----------------------------------------------------------

 

 

IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            0           0

 

 

     IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

 

 

     (750751752)

 

 

75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            0           0

 

 

     750 Prejeta vračila danih                0           0

 

 

     posojil

 

 

     751 Prodaja kapitalskih deležev          0           0

 

 

     752 Kupnine iz naslova                   0           0

 

 

     privatizacije

 

 

V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE               0           0

 

 

     KAPITALSKIH DELEŽEV

 

 

     (440+441+442+443)

 

 

44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE               0           0

 

 

     KAPITALSKIH DELEŽEV

 

 

     440 Dana posojila                        0           0

 

 

     441 Povečanje kapitalskih                0           0

 

 

     deležev in naložb

 

 

     442 Poraba sredstev kupnin iz            0           0

 

 

     naslova privatizacije

 

 

     443 Povečanje namenskega                 0           0

 

 

     premoženja v javnih skladih in

 

 

     drugih osebah javnega prava, ki

 

 

     imajo premoženje v svoji lasti

 

 

VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN           0           0

 

 

     SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

 

 

     (IV.-V.)

 

 

-----------------------------------------------------------

 

 

B.   RAČUN FINANCIRANJA

 

 

-----------------------------------------------------------

 

 

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)             310.000     310.000

 

 

50   ZADOLŽEVANJE                       310.000     310.000

 

 

     500 Domače zadolževanje            310.000     310.000

 

 

VIII.ODPLAČILO DOLGA (550+551)           35.052      35.052

 

 

55   ODPLAČILA DOLGA                     35.052      35.052

 

 

     550 Odplačilo domačega dolga        35.052      35.052

 

 

IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV     –3.690       1.293

 

 

     NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-

 

 

     VIII.)

 

 

X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     274.948     274.948

 

 

XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X-IX.)      278.638     273.655

 

 

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA        6.963       6.963

 

 

     DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA

 

 

     9009 Splošni sklad za drugo          6.963       6.963

 

 

     T5

 

 

-----------------------------------------------------------

 

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

 

 

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Komen.

 

 

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

 

 

2. člen

 

 

(uveljavitev odloka)

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

Št. 410-08/2008-3

 

 

Komen, dne 17. septembra 2008

 

 

 

 

 

Župan

 

 

Občine Komen

 

 

Uroš Slamič l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor