Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 3

Na podlagi 27. in 34. člena Zakona o urejanju prostora (Ur.l. RS, št. 110/02 in 08/03 – popravek) ter 7. in 13. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Ur. vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 1/99, 1/01, 3/02 in 4/03) je župan Občine Cerklje na Gorenjskem dne 07. 12. 2005 sprejel

 

PROGRAM  PRIPRAVE

SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM

 

1. člen

 

I.         OCENA STANJA, RAZLOGI IN PRAVNA PODLAGA ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV

 

(1.1.)   S tem programom priprave se oceni stanje, razlogi in ugotovi pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Cerklje na Gorenjskem (v nadaljevanju spremembe in dopolnitve PUP), nadalje predmet in programska izhodišča, območje sprememb in dopolnitev PUP, nosilce urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja, seznam potrebnih strokovnih podlag, navedbo in način pridobitve geodetskih podlag, roke za pripravo sprememb in dopolnitev ter obveznosti v zvezi s financiranjem.

 

(1.2.)   S prostorskimi ureditvenimi pogoji Občine Cerklje na Gorenjskem (Ur. vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/04), ki so bili sprejeti dne 24. 08. 2004, so določeni pogoji za poseganje v prostor (npr. podrobnejša namenska raba, vrsta posegov, oblikovanje, itd.).

Ker je glede na interes po oživitvi Cerkelj potrebno zagotoviti optimalne možnosti razvoja osrednjega dela občinskega središča se bo s spremembami in dopolnitvami odloka opredelilo del površin kot večnamensko središče, tako, da bo v okviru osnovne namenske rabe možna kvalitetnejša opredelitev podrobnejših namenskih rab.

 

(1.3.)   Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev PUP je v veljavni zakonodaji v Zakonu o urejanju prostora – ZUreP-1 (Ur.l. RS, št. 110/02 in 08/03-popravek), sprejetem planskem aktu Občine Cerklje na Gorenjskem, dopolnitev 2002 in 2003 (Ur. vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 06/02, popravek št. 03/03 in št. 03/04) ter sprejetemu Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Cerklje na Gorenjskem (Ur. vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 03/04). Spremembe in dopolnitve PUP se v skladu s 34. členom ZUreP-1 vodijo po skrajšanem postopku, ker ne ovirajo osnovne namenske rabe in ne ogrožajo naravnih vrednot, zavarovanih območij in biotske raznovrstnosti ter kulturne dediščine.

Skladno določilom 40. člena ZVO je občina obvestila Ministrstvo za okolje RS (MOP) o nameri priprave spremembe in dopolnitve odloka o PUP. V kolikor bo z odločbo MOP naložilo občini izvedbo postopka celovite presoje vplivov na okolje bo okoljsko poročilo izdelano do javne razgrnitve spremembe in dopolnitve PUP.

 

II.        PREDMET IN PROGRAMSKA IZHODIŠČA SPREMEMB IN DOPOLNITEV PUP

 

2. člen

(2.1.)   Predmet sprememb in dopolnitev PUP je določiti okvirna napotila, osnovne usmeritve za urejanje teoretičnih situacij v območju z oznako CRCE2D1, ki pa jih bo potrebno vsakokrat v konkretnih razmerah prilagajati konkretnim danostim, ki bodo omogočale kakovostne rešitve v konkretnem prostoru.

 

III.      OBMOČJE SPREMEMB IN DOPOLNITEV

 

3. člen

(3.1.)   Območje sprememb in dopolnitev se nanaša na območje z oznako CRCE2D1.

 

IV.       NOSILCI UREJANJA PROSTORA

 

4. člen

(4.1.)   Nosilci urejanja prostora, ki dajo smernice in mnenja k spremembam in dopolnitvami PUP so:

-        Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Uprava RS za varstvo narave, izpostava Ljubljana

-        Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,

-        Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za vodno območje Donave, Ljubljana

-        Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Kranj

-        Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Izpostava Ljubljana

-        Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Enota Kranj

-        Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste

-        Ministrstvo za promet, Uprava RS za zračno plovbo

-        Elektro Ljubljana, p.o., PE Elektro Ljubljana okolica

-        Aerodrom Ljubljana, Brnik – aerodrom

-        Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj

-        Zavod za varstvo narave, OE Kranj

-        Zavod za varovanje kulturne dediščine, OE Kranj

-        Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo električne energije, PE Kranj

-        Telekom Slovenije p.o., PE Kranj

-        Javno podjetje Komunala Kranj, p.o.

-        Občina Cerklje, Urad župana, Cerklje

 

(4.2.)   V kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v prvem odstavku tega člena, se njihove smernice pridobijo v postopku.

 

Navedeni nosilci urejanja prostora morajo na vlogo pripravljavca v 15. dneh po prejemu podati smernice za pripravo sprememb in dopolnitev PUP. V primeru molka nosilca urejanja prostora, se šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo potrebno upoštevati.

 

Na dopolnjen predlog sprememb in dopolnitev PUP pa morajo nosilci urejanja prostora v 15 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo mnenja, sicer se šteje, da je mnenje dano.

 

V.         STROKOVNE IN GEODETSKE PODLAGE

 

5. člen

(5.1.)   Spremembe in dopolnitve PUP se izdelajo na podlagi že izdelanih strokovnih podlag. Dodatne posebne strokovne podlage se ne izdelajo.

 

(5.2.         Za geodetske podlage bo uporabljen digitalni katastrski načrt.

 

VI.       ROKI ZA PRIPRAVO

6. člen

 (6.1.)  S tem programom priprave se določajo naslednji okvirni roki priprave in sprejemanja:

 

-        pridobitev smernic – december 2005,

-        izdelava predloga – december 2005,

-        javna razgrnitev in javna obravnava – januar 2006,

-        potrditev stališč do pripomb – januar 2006,

-        izdelava dopolnjenega predloga in pridobitev mnenj – februar 2006,

-        druga obravnava in sprejem na Občinskem svetu – marec 2006.

 

VII.      OBVEZNOSTI V ZVEZI S FINANCIRANJEM

 

7. člen

(7.1.)   Finančna sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev PUP se zagotovijo v proračunu

           Občine Cerklje na Gorenjskem.

 

VIII.    DOLOČITEV OBJAVE

8. člen

(8.1.)   Ta program priprave začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem.

 

Številka: 03251-01/2005-27

Cerklje na Gorenjskem, dne 07. 12. 2005

Občina Cerklje na Gorenjskem

FRANC ČEBULJ, župan, l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor