Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 64. člena Statuta Občine Gorje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/17) je župan Občine Gorje dne 14. 12. 2018 sprejel

 

SKLEP

O ZAČASNEM FINANCIRANJU

OBČINE GORJE V OBDOBJU JANUAR – MAREC 2019

 

1.  Splošna določba

 

1. člen

(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Gorje (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2019 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).

 

2. člen

(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih  izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Gorje za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/17, 18/18 in 47/18; v nadaljevanju: odlok o proračunu).

 

2.  Višina in struktura začasnega financiranja

 

3. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in  izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkonto

Proračun
januar - marec 2019

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)

596.253

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

594.890

70

DAVČNI PRIHODKI

521.316

 

700

Davki na dohodek in dobiček

475.371

 

703

Davki na premoženje

34.772

 

704

Domači davki na blago in storitve

8.906

 

706

Drugi davki

2.268

71

NEDAVČNI PRIHODKI

73.574

 

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

34.386

 

711

Takse in pristojbine

752

 

712

Globe in druge denarne kazni

350

 

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

0

 

714

Drugi nedavčni prihodki

38.086

72

KAPITALSKI PRIHODKI

731

 

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0

 

721

Prihodki od prodaje zalog

0

 

722

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

731

73

PREJETE DONACIJE

0

 

730

Prejete donacije iz domačih virov

0

 

731

Prejete donacije iz tujine

0

74

TRANSFERNI PRIHODKI

632

 

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

632

 

741

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

0

78

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

0

 

787

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

0

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

472.620

40

TEKOČI ODHODKI

222.379

 

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

33.393

 

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

5.253

 

402

Izdatki za blago in storitve

183.244

 

403

Plačila domačih obresti

0

 

409

Rezerve

488

41

TEKOČI TRANSFERI

199.058

 

410

Subvencije

0

 

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

153.565

 

412

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

2.890

 

413

Drugi tekoči domači transferi

42.603

 

414

Tekoči transferi v tujino

0

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

40.000

 

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

40.000

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

11.184

 

431

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

6.706

 

432

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

4.478

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

123.633

 

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkonto

Proračun
januar - marec 2019

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN

0

 

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

 

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

 

750

Prejeta vračila danih posojil

0

 

751

Prodaja kapitalskih deležev

0

 

752

Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE

0

 

KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

 

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

 

440

Dana posojila

0

 

441

Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

0

 

442

Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

 

443

Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah

0

   

javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

 

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE

0

 

KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

 

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkonto

Proračun
januar - marec 2019

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

 

500

Domače zadolževanje

0

VIII.

ODPLAČILO DOLGA (550)

0

55

ODPLAČILO DOLGA

0

 

550

Odplačilo domačega dolga

0

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

123.633

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

0

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)

-123.633

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. 2018

400.000

 

9009

Splošni sklad za drugo

400.000

 

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

 

4. člen

(posebni del proračuna)

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.

 

3.  Izvrševanje začasnega financiranja

 

5. člen

(uporaba predpisov)

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.

 

6. člen

(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

 

4.  Končna določba

 

7. člen

(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. januarja 2019 dalje.

 

Številka: 410-0001/2018-32

Datum: 14. 12. 2018

 

 

Občina Gorje

 

Peter Torkar, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor