Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
 
Na podlagi 20. in 22. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) in 18. člena statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 27/95, 47/96) je Občinski svet občine Majšperk na seji dne 10. 9. 1998 sprejel
 
O D L O K
 
 
o določitvi volilnih enot za volitve članov v občinski svet in za volitve župana Občine Majšperk
 
 
1. člen
 
Za volitve članov v Občinski svet občine Majšperk se določita dve volilni enoti, v katerih se voli skupno štirinajst članov sveta.
 
 
1. volilna enota obsega območje Krajevne skupnosti Majšperk z naselji:
 
 
– Breg, Jelovice, Koritno, Lešje, Majšperk, Medvedce, Naraplje, Planjsko, Preša, Sestrže, Sitež, Skrblje, Spodnja Sveča in Stanečka vas.
 
 
V volilni enoti se voli osem članov občinskega sveta.
 
 
2. volilna enota obsega območje Krajevne skupnosti Ptujska Gora in območje Krajevne skupnosti Stoperce z naselji:
 
 
– Bolečka vas, Doklece, Dol pri Stopercah, Grdina, Janški vrh, Kupčinji vrh, Podlože, Ptujska Gora, Slape, Stogovce, Stoperce in Zgornja Sveča.
 
 
V volilni enoti se voli šest članov občinskega sveta.
 
2. člen
 
Za volitve župana je volilna enota območje celotne Občine Majšperk.
 
3. člen
 
Ta odlok začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o določitvi volilnih enot v Občini Majšperk (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 20/94).
 
 
Št. 006-07-0001/98
Majšperk, dne 10. septembra 1998.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Majšperk
mag. Darinka Fakin l. r.
 
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor