Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 98/06) je Občinski svet Občine Benedikt na 13. seji dne 12. 5. 2008 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Benedikt

1. člen

V 1. členu Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Benedikt (Uradni list RS, št. 41/05) se na koncu doda besedilo, ki se glasi: »Spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Benedikt je izdelal URBIS d.o.o. Maribor, pod številko 2007/PUP-129, v novembru 2007.«

2. člen

V drugem členu se na koncu doda besedilo, ki se glasi: »Spremembe in dopolnitve PUP vsebujejo besedilo, kartografski del ter obvezne priloge.«

3. člen

V 6. členu (ureditveno območje naselja) v poglavju »Mešana namenska raba površin« se prva alineja črta in nadomesti z novo, ki se glasi:

»– gradnje novih objektov, rekonstrukcije in nadomestne gradnje objektov, namenjenih prvenstveno stanovanjski gradnji, trgovinam in dejavnosti drobne nemoteče obrti (šiviljstvo, frizerstvo, kozmetika, čevljarstvo …) ter gradnja novih objektov, rekonstrukcije in nadomestne gradnje objektov za potrebe komunale, energetike, prometa in zvez.«

4. člen

V 17. členu se na koncu prvega odstavka doda besedilo, ki se glasi: »Etažnost več stanovanjskih objektov in objektov, namenjenih različnim dejavnostim, je lahko večja ob upoštevanju pogojev iz 14. člena odloka.«

5. člen

V 17. členu se v tabeli spremenijo vrednosti mešane namenske rabe površin:

namenska raba                        FIZ              SIZ

                                                    (v m3/m2)

-------------------------------------------------------------

mešana namenska raba površin         1,2                /

6. člen

V 33. členu se na koncu črtata pika in zaklepaj ter se doda besedilo, ki se glasi: », 35/04, 26/06, 92/06)«.

7. člen

V 36. členu se v četrtem odstavku črta besedilo v oklepaju in doda novo, ki se glasi: »v skladu z veljavno zakonodajo«.

8. člen

V 41. členu se črtajo besede »Pravilnika o higieni živil (Uradni list RS, št. 60/02)« in se nadomestijo z besedilom, ki se glasi: »veljavne zakonodaje«

9. člen

V 43. členu se črta celotno besedilo in nadomesti z novim, ki se glasi: »Vse posege v prostor je treba izvesti tako, da ravni hrupa ne presegajo stopenj, določenih v veljavni zakonodaji.«

10. člen

V 50. členu se na koncu doda besedilo, ki se glasi: »Z dnem uveljavitve tega Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Benedikt preneha veljati Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Benedikt (Uradni list RS, št. 41/05) za območje, ki ga obravnavajo spremembe in dopolnitve.«

11. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 35053-001/2007-20

Benedikt, dne 13. maja 2008

Župan

Občine Benedikt

Milan Gumzar l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor