Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 105. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list, SRS, št. 1/79, 11/81, 17/86 in Uradni list, SRS, št. 9/90 in 5/91) in 33. člena Statuta občine Pesnica (Medobčinski uradni vestnik, št. 10/95) je Občinski svet občine Pesnica na 11. seji dne 3. novembra 1995 sprejel

 

 

ODLOK

 

 

o uvedbi agromelioracij trajnih nasadov v občini Pesnica v letu 1995

 

 

1. člen

 

 

S tem odlokom se uvede agromelioracijski postopek za izvajanje agromelioracijskih del na kmetijskih zemljiščih iz območja občine Pesnica na predlog Kmetijskega zavoda Maribor.

 

 

2. člen

 

 

Agromelioracijska območja iz 1. člena tega odloka obsegajo 15,80 ha kmetijskih zemljišč in sicer po katastrskih občinah in parcelnih številkah:

 

 

K.O. Sp. Hlapje

parcelne št. 281/3 del, 281/1 del, 284/1 del, 331/4

 

 

K.O. Zg. Jakobski Dol

parcelne št. 420/2 del, 306 del, 281/1 del, 618/1 del, 619/1,747/4, 752, 758,221/1,223/1, 370, 367, 366 del, 368 del, 384 del, 397 del, 775/1

 

 

K.O. Zg. Hlapje

parcelne št. 219/1 del, 220/1 del

 

 

K.O. Počenik

parcelne št. 326/1 del, 326/2

 

 

K.O. Sp. Jakobski Dol

parcelne št. 433, 432, 431

 

 

K.O. Flekušek

parcelne št. 223/1

 

 

K.O. Ročica

parcelne št. 240/2, 240/1

 

 

K.O. Pernica

parcelne št. 45

 

 

K.O. Dragučova

parcelne št. 311 del, 310/2 del

 

 

K.O. Polički Vrh

parcelne št. 154, 150/1 del, 149/1 del

 

 

K.O. Vosek

parcelne št. 59 del, 63 del, 65/1 del

 

 

K.O. Gačnik

parcelne št. 634/1, 594/1/3

 

 

K.O. Sp. Dobrenje

parcelne št. 803 (2 KO)

 

 

3. člen

 

 

Zemljišča na agromelioracijskih območjih so z družbenim planom občine Pesnica (Medobčinski uradni vestnik, št. 1/87) trajno namenjena za kmetijsko proizvodnjo. Agromelioracija trajnih nasadov je v skladu z dolgoročnim planom občine Pesnica (Medobčinski uradni vestnik, št. 4/68, 6/88) za obdobje 1986—2000.

 

 

4. člen

 

 

Agromelioracijska dela na območju občine Pesnica se bodo izvajala na podlagi investicijskih programov, ki jih je izdelala strokovno svetovalna služba Kmetijskega zavoda Maribor. Investitor agromelioracijskih del bo Kmetijski zavod Maribor.

 

 

5. člen

 

 

Lastniki in uporabniki zemljišč na agromelioracijskih območjih so dolžni opraviti vsa dela v rokih kot je predvideno v investicijskem programu.

 

 

6. člen

 

 

Agromelioracijska dela bodo financirana iz naslednjih sredstev:

 

 

? s sredstvi po zakonu o finančnih intervencijah v kmetijstvu

? udeležbo lastnikov in uporabnikov zemljišč.

 

 

7. člen

 

 

Lastniki zemljišč in agromelioracijskih območij so dolžni redno vzdrževati objekte in naprave na svojih zemljiščih tako, da so uporabni do konca predvidene amortizacijske dobe.

 

 

8. člen

 

 

Ta odlok začne veljati z dnem sprejema na občinskem svetu občine pesnica in se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije.

 

 

 

 

 

Številka: 008-11/95-1

Predsednik občinskega sveta občine Pesnica

 

 

Datum: 6. novembra 1995

Ivan Šabeder s.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor