Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Številka: 9000-2/2019-1

Datum: 18.3. 2019

 

 

VABILO

 

Na podlagi 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Oplotnica

 

sklicujem

 

3. redno sejo Občinskega sveta Občine Oplotnica, ki bo v četrtek,

28. marca 2019, ob 17. uri

v sejni sobi Občine Oplotnica, Goriška cesta 4, Oplotnica.

 

 

PREDLAGANI DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti

2. Potrditev zapisnika 2. redne seje (zapisnik)

3. Določitev dnevnega reda 3. redne seje

4. Odgovori na vprašanja in pobude (gradivo)

5. Odlok o proračunu občine Oplotnica za leto 2019 — sprejem proračuna (gradivo)

6. Obravnava predloga Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče — I. obravnava (gradivo)

7. Zaključni račun proračuna Občine Oplotnica za leto 2017 — I. in II. obravnava (gradivo)

- Poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna Občine Oplotnica za leto 2017

- Poročilo o opravljenem nadzoru zavoda Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica

8. Uskladitev meja občine z mejami parcel Občine Slovenska Bistrica (gradivo)

9. Uskladitev meja občine z mejami parcel Občine Slovenske Konjice (gradivo)

10. Sprejem sklepa o potrditvi izvajalca gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na vodovodnem sistemu Božje — Koritno — Kovaški vrh — Brezje pri Oplotnici (gradivo)

11. Vprašanja in pobude

12. Informacije

 

 

 

Občina Oplotnica

 

Matjaž Orter, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor