Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-A, 108/09 – ZVO-1C, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C), tretjega odstavka 21. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt-A (Uradni list RS, št. 108/09) in 16. člena Statuta Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/07) je Občinski svet Občine Videm na korespondenčni seji dne,  07.12.2011, sprejel

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PROSTORSKIH SESTAVIN DOLGOROČNEGA IN SREDNJEROČNEGA DRUŽBENEGA PLANA ZA OBMOČJE OBČINE VIDEM – SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 2009

1. člen

(uvodna določba)

Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Videm.

Prostorske sestavine dolgoročnega plana za območje Občine Videm so opredeljene v:

- Dolgoročnem planu občine Ptuj za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 11/86, 20/88, 2/90, 12/93, 16/94),

- Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Ptuj za obdobje 1986 - 2000 za območje Občine Videm, dopolnjenega v letu 1996 (Uradni list RS, št. 57/97),

- Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje občine Videm (Uradni list RS, št. 87/03),

- Uredbi o državnem lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Slivnica – Draženci (Uradni list RS, št. 73/05),

- Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje občine Videm – spremembe in dopolnitve 2007 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/09),

- Uredba o državnem prostorskem načrtu za odsek avtoceste Draženci–mednarodni mejni prehod Gruškovje (Uradni list Republike Slovenije, št. 75/10);

(v nadaljnjem besedilu: dolgoročni plan).

Prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Videm so opredeljene v:

- Družbenem planu občine Ptuj za obdobje 1986 - 1990 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 25/86, 28/86, 12/87, 28/90 – prečiščeno besedilo, 32/90 – popravek, 25/91, 12/93, 16/94),

- Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana občine Ptuj za obdobje 1986 - 1990 za območje Občine Videm, dopolnjenega v letu 1996 (Uradni list RS, št. 57/97),

- Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje občine Videm (Uradni list RS, št. 87/03),

- Uredbi o državnem lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Slivnica – Draženci (Uradni list RS, št. 73/05),

- Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje občine Videm – spremembe in dopolnitve 2007 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/09),

- Uredba o državnem prostorskem načrtu za odsek avtoceste Draženci–mednarodni mejni prehod Gruškovje (Uradni list Republike Slovenije, št. 75/10);

(v nadaljnjem besedilu: srednjeročni plan).

2. člen

(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)

Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana se nanašajo na spremembe kart v merilu 1 : 25000 (karta 1: zasnova primarne rabe prostora, karta 5: zasnova naselij, karta 7: zasnova energetskega omrežja).

3. člen

(spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana)

Spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana se nanašajo na spremembe tekstualnega dela in spremembe kart v merilu 1 : 5000 (listi Ptuj-30, Ptuj-48, Ormož-31).

Spremembe namenske rabe prostora se nanašajo na:

- širitev območja stavbnih zemljišč na območje najboljših kmetijskih zemljišč za potrebe dograditve gasilskega doma v naselju Tržec, in sicer za pridobitev garaž za gasilska vozila,

- spremembo namenske rabe prostora iz območja stavbnih zemljišč v območje najboljših kmetijskih v velikosti 14.467 m2. Namesto prvotno predvidene lokacije za igrišče v Tržcu se igrišče predvidi vzhodno od prvotno predvidene lokacije. Na območju obstoječega igrišča v Tržcu pa se namesto dvonamenske rabe za šport, rekreacijo in kmetijstvo določi območje zelenih površin za šport in rekreacijo,

- določitev območja energetske infrastrukture v naselju Dolena za potrebe postavitve sončne elektrarne.

V točki 5.1.18, to je območje Občine Videm, se v prvem odstavku spremeni tabela ureditvenih območij tako:

- za triintrideseto vrsto tabele se vstavi nova vrsta, ki se glasi: »E1  Dolena  0,40  sončna elektrarna  PUP«,

- petintrideseta vrsta se spremeni in se glasi: »R1  Tržec – staro igrišče, objekt športnega društva  0,87  območja za šport, rekreacija na prostem  PUP«,

- za petintrideseto vrsto se vstavi nova vrsta, ki se glasi: »R1/1  Tržec – novo igrišče  0,89  šport, rekreacija  PUP«.

Obrazložitev kratic za zadnji stolpec tabele (to je za prostorski izvedbeni akt):

PUP      prostorski ureditveni pogoji.

Vsebina grafičnih prikazov kartografske dokumentacije je prikazana na digitalnih katastrskih načrtih.

Karte so sestavni del tega odloka.

4. člen

(prostorski izvedbeni pogoji za spremembe in dopolnitve)

Prostorski izvedbeni pogoji za posege v enotah urejanja P18-R1 (območje obstoječega igrišča v Tržcu), P18-R1/1 (območje novega igrišča v Tržcu), P18-E1 (območje energetske infrastrukture v naselju Dolena) in na območju stavbnega zemljišča gasilskega doma v naselju Tržec

Prostorski izvedbeni pogoji so določeni v Odloku o spremembah in dopolnitvah izvedbenega prostorskega akta: Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 35/07) in spodaj navedenih prostorskih izvedbenih pogojih za posamezno enoto urejanja prostora.

Prostorski izvedbeni pogoji za enoto urejanja prostora P18-R1/1 Tržec - novo igrišče

Projekt za enoto urejanja prostora P18-R1/1 Tržec - novo igrišče se izvede na podlagi prostorsko izvedbenih pogojev iz tega člena, Strokovnih podlag za območje P18-R1/1 Tržec - novo igrišče (junij 2011) in na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah izvedbenega prostorskega akta: Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 35/07).

1.      POVRŠINA, MEJA OBMOČJA

Območje leži južno od potoka Polskava in meri 0,89 ha, parc. štev. 144/4, 145/7 k.o. Jurovci.

Enota urejanja P18-R1/1 meji na:

- severu na lokalno pot ob vodotoku Polskava (upoštevan 5-metrski varovalni pas),

- vzhodu in zahodu na območje kmetijskih zemljišč,

- jugu na območje kmetijskih zemljišč v bližini naselja.

2.      NAMENSKA RABA

Območje ZS-P18-R1/1 je namenjeno gradnji nogometnega igrišča za šport in rekreacijo.

3.      USMERITVE ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTONSKO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE

Urbanistično arhitektonsko in krajinsko oblikovanje mora biti v skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorsko izvedbenega akta: Prostorsko ureditveni pogoji za območje Občine Videm.

Nogometno igrišče bo dimenzij 100 x 60 m in bo namenjeno izključno igranju nogometa.

Območje mora biti obdano z zaščitno ograjo (v višini 2 m oziroma 5 m za golom) ter zasajeno z avtohtono vegetacijo. Na južni strani območja se uredijo površine namenjene gledalcem.

Drugi klubski prostori niso predvideni, saj se bodo uporabljali obstoječi prostori ob starem igrišču (območje P18-R1).

4.      GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA IN GRAJENO JAVNO DOBRO

4.1     Pogoji glede oskrbe s pitno vodo:

Na območju ni potrebe po zagotovitvi pitne vode, saj se klubski prostori uporabljajo na lokaciji starega (obstoječega) igrišča.

4.2     Pogoji glede zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih voda:

Na območju ni potrebe po odvajanju odpadnih (fekalije) voda. Meteorne vode se ponikajo.

4.3     Pogoji glede prometnih površin:

Prometna povezava območja poteka po javni poti in lokalni cesti. Lokalna cesta se naveže na regionalno cesto Majšperk-Videm (R3-690).

4.4.    Električna energija:

Ob igrišču bo potekala javna razsvetljava. Igrišče ne bo razsvetljeno za namene igranja v večernem času.

5.      CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE, OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH DOBRIN

Na območju ni zavarovanih in varovanih območij kulturne in naravne dediščine.

6.      VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

Ukrepi za varstvo pred požarom, naravnimi in drugimi nesrečami morajo biti v celoti upoštevani.

7.      VAROVANJE ZDRAVJA

Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo pogoji glede varovanja zdravja ljudi.

Pri načrtovanju zunanje razsvetljave je potrebno upoštevati tudi njen morebitni moteči vpliv na okolico zunaj območja.

Prostorski izvedbeni pogoji za enoto urejanja prostora P18-E1 Območje energetske infrastrukture v naselju Dolena

Projekt za enoto urejanja prostora P18-E1 Območje energetske infrastrukture v naselju Dolena se izvede na podlagi prostorsko izvedbenih pogojev iz tega člena, Strokovnih podlag za območje energetske infrastrukture v Doleni (julij 2011) in na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah izvedbenega prostorskega akta: Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 35/07).

1.      POVRŠINA, MEJA OBMOČJA

Enota urejanja prostora P18-E1 se nahaja ob razpršeni poselitvi v Doleni.

Površina enote urejanja prostora P18-E1 meri 0,40 ha.

Območje P18-E1 meji:

- na severu na druga kmetijska zemljišča in stavbna zemljišča,

- na vzhodu in jugu na druga kmetijska zemljišča,

- na zahodu na druga kmetijska zemljišča.

Meja območja P18-E1:

Izhodišče je na severozahodu območja P18-E1, v severozahodnem vogalu parcele 993 k.o. Dolena (v stičišču parcel 990/2, 992, 993, vse k.o. Dolena). Od izhodiščne točke poteka meja proti vzhodu po severnem robu parcele 993. Nato se meja obrne proti jugu in poteka po vzhodnem robu parcele 993 do stičišča s parcelo 994 in se nadaljuje po južnem robu parcele št. 993 do njenega jugozahodnega vogala. Nato se meja obrne v smeri proti severu in teče po zahodnem robu parcele 993 do izhodiščne točke. Vse parcele se nahajajo v katastrski občini Dolena.

2.      NAMENSKA RABA

Območje P18-E1 je namenjeno izgradnji sončne elektrarne.

3.      USMERITVE ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTONSKO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE

Fotonapetostni moduli za sončno elektrarno bodo postavljeni na južnem pobočju, v vrstah (na terasah) v smeri vzhod – zahod. Predvidena je postavitev modulov v štirih vrstah pod kotom 35°. V posameznih vrstah je od 5 do 8 modulov, skupaj cca. 24 modulov. Moduli so dvignjeni nad teren do 1,8 m, postavljeni so na nosilno konstrukcijo. Za nosilno konstrukcijo niso potrebni betonski temelji. Kovinska konstrukcija bo z jeklenimi vijačnimi temeljnimi elementi uvijačena v podlago.

Zaradi konfiguracije terena postavitve modulov in njegove okolice, izvedba sončne elektrarne v smislu vizualne degradacije krajine ne vpliva na kvaliteto krajine. Območje zaradi reliefa, gozda in travniških sadovnjakov tudi ne bo vidno iz prometnic, ki potekajo na območju in v okolici.

4.      GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA IN GRAJENO JAVNO DOBRO

4.1     Pogoji glede oskrbe s pitno vodo:

V primeru potreb sončne elektrarne po priključitvi na vodovodno omrežje je možna priključitev iz obstoječe vodovodnega cevovoda PE DN 110, ki poteka ob cesti.

4.2     Pogoji glede zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih voda:

Zaradi dejavnosti sončne elektrarne ne bodo nastajale odpadne vode.

4.3     Pogoji glede prometnih površin:

Prometna povezava območja poteka po javni poti in lokalni cesti. Lokalna cesta se naveže na regionalno cesto Majšperk-Videm (R3-690).

4.4     Pogoji glede načina oskrbe z energijo:

Občina je sprejela Energetsko zasnovo Občine Videm, ki jo je leta 2003 izdelalo podjetje ApE - Agencija za prestrukturiranje energetike, d.o.o., Ljubljana.

4.4.1  Električna energija:

Proizvedena električna energija bo namenjena za oddajanje v javno distribucijsko omrežje. Izvedeno bo merilno mesto za merjenje oddane električne energije v omrežje. Povezava med merilnim mestom in priključkom na omrežje elektro distribucije bo izvedena s kablom.

4.5     Drugi pogoji:

Telekom Slovenije bo gradil sodobno širokopasovno telekomunikacijsko omrežje in temu je potrebno prilagoditi projektno dokumentacijo telekomunikacijskih priključkov posameznih objektov. Ustrezno je potrebno izvesti tudi projektno dokumentacijo notranjih instalacij posameznih objektov. Za vsako posamezno zazidalno območje se pripravi projektna dokumentacija kjer se upošteva, da se do posameznih objektov v zazidavi zgradi ustrezna kabelska kanalizacija. Obstoječe TK instalacije, ki bodo tangirane na območju izgradnje je potrebno zaščititi na podlagi projektne rešitve.

V projektni dokumentaciji bodo podani poteki vseh obstoječih in predvidenih komunalnih vodov (elektrika, voda, telefon, drugo). Za vse vode bo potrebno določiti najustreznejša mesta priključkov, usklajena z zahtevami pristojnih distributerjev.

5.      CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE, OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH DOBRIN

Na območju ni zavarovanih in varovanih območij kulturne dediščine.

Območje se nahaja v ekološko pomembnem območju Boč – Haloze – Donačka gora (koda 41600) in v posebnem varstvenem območju (območje Natura 2000) SI3000118  SCI Boč – Haloze – Donačka gora ter območju pričakovanih naravnih vrednot Haloze.

Na predmetnem območju se naj med in pod paneli ohranja travnik, ki se naj kosi enkrat letno v mesecu avgustu.

Morebitne stavbe morajo biti odmaknjene vsaj 10 m, ostali objekti in ureditve, ki so v nivoju zemljišča, pa morajo biti odmaknjeni od meje gozda na parceli št. 882/1 in 882/2, obe k. o. Dolena, vsaj 1 m. Investitor oziroma lastnik zemljišča mora tudi po izvedbi posega omogočiti gospodarjenje z gozdom in dostop do sosednjih gozdnih zemljišč pod enakimi pogoji, kot doslej.

6.      VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

Ukrepi za varstvo pred požarom, naravnimi in drugimi nesrečami morajo biti v celoti upoštevani.

Območje predvidenega projekta leži na južnem pobočju vzpetine, zato ni nevarnosti visoke podtalnice. Z izgradnjo sončne elektrarne ni nevarnosti za erozijo ali plazovitost terena, saj je pobočje opuščen vinograd. Geološka stabilnost terena oziroma primernost izvedbe predvidenega posega se bo preverila v projektu.

Haloze, kjer leži obravnavano območje, spada v potresno območje 7. stopnje MSK. Potresno ogroženost je potrebno upoštevati pri gradnji objektov (karta maksimalnih intenzitet potresov – http://www. arso.gov.si).

Pri izvedbi projekta je potrebno upoštevati naravne omejitve in temu primerno predvideti ustrezne tehnične rešitve gradnje in ustrezne tehnične ukrepe pri možnem razlitju nevarnih snovi.

Na območju ni večje požarne ogroženosti. Za zagotavljanje požarne varnosti objektov morajo biti urejeni dovozi za intervencijska vozila ter dostopi za reševalce in evakuacijo. Zagotoviti je potrebno varstvo pred požarom v skladu z 22. in 23. členom Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11). Upoštevati je potrebno pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07) s poudarkom na 3, 5, 6 in 7 členu. Upoštevati je potrebno odmike stavb od mej in med objekti na podlagi 3. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07).

7.      VAROVANJE ZDRAVJA

Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo pogoji glede varovanja zdravja ljudi.

Pri načrtovanju zunanje razsvetljave je potrebno upoštevati tudi njen morebitni moteči vpliv na okolico zunaj območja.

8.      OMILITVENI UKREPI

Na območju za energetsko infrastrukturo v Doleni se mora med in pod paneli ohranja travnik, ki se naj kosi 1x letno v avgustu.

Morebitne stavbe morajo biti odmaknjene vsaj 10 m, ostali objekti in ureditve, ki so v nivoju zemljišča, pa morajo biti odmaknjeni od meje gozda na parceli št. 882/1 in 882/2, obe k. o. Dolena, vsaj 1 m.

5. člen

(spremembe površin)

Površine najboljših kmetijskih zemljišč se povečajo za 0,53 ha. Površine drugih kmetijskih zemljišč se zmanjšajo za 0,40 ha.

6. člen

(sklep o ugotovitvi usklajenosti)

Pridobljen je sklep ministra za okolje in prostor št. 35016-56/2009/51 z dne 17. 11. 2011 o ugotovitvi usklajenosti sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Videm.

7. člen

(pričetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka: 35-3218-07/2011

Datum: 07.12.2011

Občina Videm

Župan Friderik Bračič

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor