Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 32/93, 1/96) zakona o varstvu pred požarom, (Ur. l. RS, št. 71/93) in zakona o gozdovih (Ur. l. RS 30/93), 21., 29. in 62. člena zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 57/94, 14/95) in 7. člena statuta občine Cerklje (Uradni vestnik Gorenjske št. 7/95, 19/96), je občinski svet občine Cerklje na Gorenjskem na svoji 21. seji dne 16. 12. 1996 sprejel

 

ODLOK

o varstvu gozdov pred požari

 

I. TEMELJNE DOLOČBE

1. člen

 

S tem odlokom se ureja varstvo gozdov pred požari na območju občine Cerklje in določajo ukrepi, ki jih morajo vse osebe javnega in zasebnega prava ter vse fizične osebe (v nadaljevanju: uporabniki) izvajati zaradi varstva gozdov pred požari in način njihovega izvajanja.

2. člen

 

Ukrepe za varstvo gozdov pred požari je potrebno izvajati v vseh gozdovih in na zemljiščih, na katerih rastejo skupine gozdnega drevja na površini manjši od  5 arov, drevoredih, parkih in plantažah gozdnega drevja, ki se po zakonu o gozdovih ne štejejo za gozd.

 

3. člen

 

Požarno ogroženi so vsi gozdovi na območju občine Cerklje, ne glede na to, v čigavi lastnini so in kdo z njimi gospodari.

 

II. VARSTVO GOZDOV PRED POŽARI

4. člen

 

Uporabniki so dolžni paziti, da s svojim ravnanjem ne povzročijo nevarnosti za nastanek požara v gozdu in njegovi bližini, zato je v gozdu oziroma v njegovi bližini (v gozdnem pasu, ki sega 50 m od roba gozda) prepovedano odmetavanje gorečih vžigalic, cigaretnih ogorkov, odlaganje smeti in drugih materialov, ki imajo lastnost, da se sami vnamejo, oziroma lahko povzroče požar.

5. člen

 

Kurjenje na prostem, uporaba odprtega ognja ter ravnanje z  vnetljivimi snovmi v nasprotju s predpisi, je v gozdu in prigozdnem pasu (50m od roba gozda) prepovedano, razen v primerih, določenih v tem odloku.

6. člen

 

(1) Lastniki oziroma osebe, ki gospodarijo z gozdovi v svojem aktu določijo mesta v gozdu, kjer je organizatorjem turističnega taborjenja, tabornikom in uporabnikom piknik prostorov dovoljena uporaba odprtega ognja.

 

(2) V tem primeru mora akt lastnika ali organizacije, ki gospodari z gozdom vsebovati tudi način ureditve, vzdrževanje uporabe, kot tudi višino in način pobiranja uporabnin za tovrstne prostore.

7. člen

 

(1) Kurjenje, oziroma uporaba odprtega ognja je v gozdu oziroma pasu, ki obsega površino 50m od roba gozda, brez predhodnega dovoljenja, dovoljena samo:

 

- pooblaščenim delavcem v pravni osebi, ki gospodari z gozdom (v nadaljevanju: gozdni delavci) in lastnikom gozda, če zanetijo ogenj, da pogrejejo sebe, oziroma hrano in v primerih, ko le-ti sežigajo veje in ostanke drevja v gozdnogojitvene namene;

 

- organizacijam, društvom in polnoletnim osebam, na za to posebej označenih in urejenih prostorih (piknik prostori, prostori za turistično taborjenje), ki jih določijo in vzdržujejo organizacije, ki gospodarijo z gozdom ali lastnikom gozda.

 

(2) Posebej označeni prostori, kjer je dovoljena uporaba odprtega ognja morajo biti obvezno opremljeni z ustreznimi opozorilnimi znaki.

8. člen

 

Gozdni delavci, lastniki gozdov, organizacije, društva in polnoletne osebe, ki jim je dovoljeno kurjenje oziroma uporaba odprtega ognja v skladu z določbami 7. člena tega odloka, so dolžni sami ukreniti vse potrebno za preprečitev možnosti nastanka požara.

 

9. člen

 

(1) Prostori, na katerih je dovoljena uporaba odprtega ognja, morajo biti označeni, urejeni in dovolj oddaljeni od zaraslih površin tako, da ni možen nastanek požara.

 

(2) Tla okrog kurišč morajo biti očiščena trave, dračja in plevela.

 

(3) Postavljalci oziroma urejevalci takih prostorov so dolžni le-te tudi vzdrževati.

 

10. člen

 

(1) Kurjenje kresov, tabornih ognjev ter prirejanje ognjemetov in izstreljevanje raket, je v gozdu in prigozdnem pasu (50m od roba gozda) dovoljeno samo po predhodnem dovoljenju pristojnega požarnega inšpektorata in občinske uprave občine Cerklje. 

 

(2) Izvajalci dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena morajo najmanj petnajst dni pred pričetkom izvajanja dejavnosti, o tem obvestiti najbližjo gasilsko enoto.

 

11. člen

 

(1) V bližini gozda, oziroma pasu, ki je od roba gozda oddaljen manj kot 50m je prepovedano vsako požiganje ledin in odpadkov pri čiščenju travnikov, pašnikov, njiv, sadovnjakov in vinogradov.

 

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena je v bližini gozda, oziroma pasu, ki je od roba gozda oddaljen manj kot 50m dovoljeno požiganje ledin in odpadkov pri čiščenju travnikov, pašnikov, njiv, sadovnjakov in vinogradov, če za to v bližini ni drugega primernega prostora, vendar le s predhodnem dovoljenjem pristojnega požarnega inšpektorata in občinske uprave občine Cerklje. 

 

(3) Izvajalci dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena morajo najmanj petnajst dni pred pričetkom izvajanja dejavnosti, o tem obvestiti najbližjo gasilsko enoto.

 

12. člen

 

Ob suši, vetrovnem vremenu, oziroma ob povečani nevarnosti za nastanek požara v gozdu in prigozdnem pasu ni nikomur dovoljeno kuriti ognja, niti pod pogoji, navedenimi v 7., 10., in 11. členu tega odloka.

13. člen

 

Obstoj in prenehanje povečane nevarnosti za nastanek požara ugotavlja pristojni inšpektorat.

14. člen

 

Prepoved kurjenja v gozdovih in prigozdnem pasu, kot tudi preklic prepovedi, se razglasi preko javnih občil in na krajevno običajni način.

15. člen

 

Prepovedano je vsako odstranjevanje, prestavljanje, zakrivanje ali poškodovanje protipožarnih naprav, zidov, znakov, ki preprečujejo širjenje oziroma opozarjajo na nevarnost požara.

16. člen

 

Za izvajanje določb tega odloka ter nadzorstvo nad izvajanjem določil tega odloka zanj skrbijo pristojni inšpektorati in komunalno-redarstvena služba občine Cerklje.

 

III. KAZENSKE DOLOČBE

17. člen

 

(1) Z denarno kaznijo od 15.000 do 40.000 tolarjev se za prekršek kaznuje pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik oziroma fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost kot poklic, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:

 

- če v gozdu oziroma prigozdnem pasu odlaga smeti oziroma materiale, ki imajo lastnost, da se sami vnamejo oziroma lahko povzroče požar v gozdu in njegovi bližini (4. člen);

 

- če dovolijo uporabo kurilnih naprav oziroma te naprave uporabljajo izven za to določenih in urejenih prostorov (7. člena);

 

- če prostorov, na katerih je dovoljeno kurjenje odprtega ognja, ne označijo, uredijo ali vzdržujejo primerno, oziroma, če jih locirajo na kraju, kjer je zaradi bližine zaraslih površin možen nastanek požara (9. člen);

 

- če organizirajo kurjenje kresov, tabornih ognjev, prirede ognjemet ali izstreljevanje raket v gozdu, oziroma v njegovi bližini brez predhodnega dovoljenja požarnega inšpektorja in obvestila najbližje gasilske enote (10. člen).

 

(2) Z denarno kaznijo od 2.500 do 5.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

 

18. člen

 

Z denarno kaznijo od 2.000 do 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik:

 

- če v gozdu oziroma prigozdnem pasu odlaga smeti ali materiale, ki imajo lastnost, da se sami vnamejo, oziroma lahko povzroče požar v gozdu ali njegovi bližini (4. člen);

 

- če ob kurjenju odprtega ognja na za to označenih prostorih ne spoštujejo protipožarnih ukrepov oziroma določil predpisanih z akti organizacije, ki z gozdovi gospodari ali lastnika gozda (6. člen);

 

- če uporablja kurilne naprave izven za to določenih oziroma urejenih prostorov (2. alineja 7. člena);

 

- če kuri kres, taborni ogenj ali izstreljuje rakete brez predhodnega dovoljenja požarnega inšpektorja in obvestila najbližje gasilne enote (10.člen).

 

- če v bližini gozda oziroma prigozdnem pasu (50m od roba gozda) požigajo ledine ali odpadke pri čiščenju travnikov, pašnikov, njiv, sadovnjakov in vinogradov (11. člen).

 

- če v času prepovedi kurjenja netijo ogenj v gozdu ali prigozdnem pasu (14. člen);

 

- če odstranijo, prestavijo, zakrijejo ali poškodujejo protipožarne naprave ali zidove oziroma znake, ki preprečujejo širjenje oziroma opozarjajo na nevarnost požara (15. člen);

 

19. člen

 

Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske.

Datum: 23. 12. 1996

Številka: 1642/96

Predsednik občinskega sveta

MIHA ZEVNIK 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor