Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 3

Na podlagi 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, Ur. list RS št. 33/2007,70/2008-ZVO-1B,108/2009,80/2010UPUDPP,106/2010popr.,43/2011-ZKZ-C, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012) in 16.člena Statuta občine Kranjska Gora (Ur. list RS, št. 55/2007, 122/2008, 45/2010, 36/2012) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na svoji redni 23. seji dne 27.03.2013 sprejel

ODLOK

O (7) SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH

ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH

ZA OBČINO KRANJSKA GORA

I.  Splošne določbe

1.  člen

(1) S tem odlokom se sprejmejo (7) spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora, uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 46/09, katerih strokovna gradiva je izdelal Urbi d.o.o., Oblikovanje prostora, Ljubljana v letu 2011.

(2) Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev obravnavajo:

·      skupne določbe

·      v posebnih določbah:

o  ureditev gostišča Mojmir v Ratečah na zemljiščih s parc. št. 658/3 in 657/2 k.o. Rateče in je v ureditvenem območju R SK 1/1, ureditvena enota »v«,

o  ureditev gostinskega objekta brez nastanitvenih kapacitet na smučišču Kr. Gora, ki stoji na zemljišču s parc.št. 398/4, 398/5 k.o. Podkoren in je v ureditvenem območju KG H (območje za turistične objekte) znotraj območja KG R3 (območje za rekreacijo - smučišče)

o  ureditev gostišča Lipa v Kranjski Gori na zemljišču s parc. št. 902 k.o. Kranjska Gora in je v ureditvenem območju KG SK 3/1, ureditvena enota »v«, 

o  ureditev termalnega kopališča v Kranjski Gori na zemljiščih s parc. št. 484/3, 482/2, 481/2, 480/4, 891/24, 891/17, 853/8, 891/16, k.o. Kranjska Gora, ki so v ureditvenem območju KG SK 3/2, ureditvena enota »h«,

o  urejanje v območju Kranjska Gora – Casino (KG H6)

o  gradnjo na zemljišču s parc.št. 239/1, k.o. Kr. Gora

o  ureditev campa v območju KG SK 8/1 (na zemljiščih s parc.št. 239/5, 242/2, 243, 244/5, 244/7, k.o. Kr. Gora)

·      v posebnih določbah za sanacijo izvedenih objektov na:

o  zemljišču s parc.št. 1/9, k.o. Rateče

o  zemljišču s parc.št. 121, k.o. Rateče

o  zemljišču s parc.št. 26/1, 26/2, 26/4 k.o. Podkoren

o  zemljišču s parc.št. 90, 91, k.o. Podkoren

o  zemljišču s parc.št. 803/46, 803/67 k.o. Kr. Gora

o  zemljišču s parc.št. 251/2, k.o. Gozd

o  zemljišču s parc.št. 1398/3,1394, k.o. Dovje.

2.  člen

Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev vsebujejo:

·      besedilo odloka z grafičnimi prikazi:

list 1: Lokacija Podkoren, parceli 26/1 in 26/2, k.o. Podkoren, merilo 1:400

list 2: Lokacija Podkoren, parcela št.  26/4, k.o. Podkoren, merilo 1:400

list 3: Lokacija Gozd Martuljek, parcela št. 251/2, k.o. Gozd, varianta 1, merilo 1:200

list 4: Lokacija Gozd Martuljek, parcela št. 251/2, k.o. Gozd, varianta 2, merilo 1:200

list 5: Lokacija Mojstrana, parcela št. 1394, k.o. Dovje, merilo 1:200

list 6: Višina strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu - 1, merilo 1:20

list 7: Višina strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu - 2, merilo 1:20

list 8: Višina strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu - 3, merilo 1:20

·      obrazložitev prostorskega akta,

·      smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora.

II.  Spremembe in dopolnitve odloka

3.  člen

Dopolni se 6. člen s točkami 13 in 14, kot sledi:

»(13) Pojem »nadomestna gradnja« je določen v ZGO- ju in pomeni odstranitev obstoječega in gradnjo novega objekta. Obstoječi objekt se odstrani in na mestu poprej odstranjenega objekta se postavi nov objekt, ki je po velikosti in namembnosti enak odstranjenemu.

(14) V PUP se uporablja tudi izraz »novogradnja kot nadomestitev obstoječega objekta«, kar ni enako »nadomestna gradnja«. Nadomestitev je odstranitev objekta in novogradnja na isti lokaciji, vendar lahko z drugačnimi gabariti in namembnostjo.«

4.  člen

V tabeli 8. člena se v vrstici Kranjska Gora - železniška postaja, KG SK3/2 črta oznaka ureditvene enote “h” in doda oznaka ureditvene enote “x”.

5.  člen

Besedilo določb 8.b člena se črta in nadomesti z novimi določbami v treh točkah, kot sledi:

“1.) Za obstoječe objekte z namembnostjo, ki ni v skladu s PUP, je dopustna nadaljnja raba objekta, v skladu s pridobljenim dovoljenjem in v okviru veljavnih okoljskih predpisov (hrup, varstvo okolja...).

Dopustna je sprememba namembnosti v okviru dopustnih dejavnosti, ki jih določa PUP, za obseg novih ali povečanih dejavnosti (kapacitet) je potrebno zagotoviti parkirišča v okviru določb PUP.

2.) Za obstoječe objekte, ki presegajo merila za urbanistično in arhitekturno oblikovanje po PUP (npr. nima funkcionalnega zemljišča ali nima zadostnih odmikov od parcelne meje, nima zadostne velikosti zemljiške/gradbene parcele…) je dopustna nadaljnja raba objekta, v skladu s pridobljenim dovoljenjem in raba v okviru dopustnih dejavnosti.

Dopustna je sprememba namembnosti v okviru dopustnih dejavnosti, ki jih določa PUP, za obseg novih ali povečanih dejavnosti (kapacitet) je potrebno zagotoviti parkirišča v okviru določb PUP. Za te objekte je dopustna izraba ureditev do 4 stanovanj.

Dopustne vrste posegov so:

·      rekonstrukcija ob pogojih za arhitekturno oblikovanje za novogradnje,

·      dozidave in nadzidave niso dopustne,

·      podkletitev v gabaritu obstoječega tlorisa,

·      nadomestna gradnja na enakem mestu in v enakih gabaritih,

·      nadomestitev objekta – v enakih ali manjših gabaritih. 

3.) Za obstoječe objekte, ki presegajo merila za urbanistično in arhitekturno oblikovanje po PUP (t.j. obstoječ objekt ima manjše odmike od predpisanih, ima pa zadostno velikost zemljiške/gradbene parcele, velikost parcele omogoča dozidave ali tudi novogradnje) je dopustna nadaljnja raba objekta, v skladu s pridobljenim dovoljenjem in raba v okviru dopustnih dejavnosti.

Dopustna je sprememba namembnosti v okviru dopustnih dejavnosti, ki jih določa PUP, za obseg novih ali povečanih dejavnosti (kapacitet) je potrebno zagotoviti parkirišča v okviru določb PUP.

Dopustne vrste posegov so:

·      rekonstrukcija ob pogojih za arhitekturno oblikovanje za novogradnje,

·      dozidave, nadzidave so dopustne pod pogoji za novogradnje objektov,

·      dopustna je podkletitev objekta,

·      izjemoma so v območju etnološke dediščine ali spomenika dopustne dozidave, nadzidave in podkletitev z manjšimi odmiki od dopustnih za novogradnje, vendar le s soglasjem soseda,

·      nadomestna gradnja na enakem mestu in v enakih gabaritih,

·      nadomestitev objekta – v enakih ali manjših gabaritih; v večjih gabaritih pa v skladu z zgornjimi alinejami.”

6.  člen

V 9. členu se spremeni in dopolni besedilo:

·      v točkah 1b do 18b, 21b, 22b, 23 in 24 se črta besedilo: »ureditve infrastrukture (prometno, komunalno in energetsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za zveze)« in nadomesti z naslednjim besedilom: »ureditve infrastrukture, to je gradnja gradbeno inženirskih objektov prometnega omrežja, komunalnega, energetskega in telekomunikacijskega omrežja«,

·      v točkah 19b in 20b se črta besedilo: »izjemoma ureditve infrastrukture (prometno omrežje in naprave, komunalno in energetsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za zveze) za potrebe kmetijstva, gozdarstva in planinstva le na manjših površinah, kadar drugačne ureditve niso možne« in nadomesti z naslednjim besedilom: »ureditve infrastrukture, to je gradnja gradbeno inženirskih objektov prometnega omrežja, komunalnega, energetskega in telekomunikacijskega omrežja.«

·      v tč. (1b) se črta besedilo 5.alineje

·      v tč. (2b) se črta besedilo 5.alineje

·      v tč. (3) se besedilo na koncu naslova dopolni tako, da se v celoti glasi: »(3) Območja za turistične objekte (H) v ureditvenih enotah za hotele (h) in svojstveno oblikovanje (x).«

Enaka zamenjava besedila, kot je navedena v prvi alineji tega člena, velja tudi za 75.a člen v tč. 2 in 76. člen v točkah 2, 3, 4 in 5.

7.  člen

Črta se besedilo 10. člena in se ga nadomesti z naslednjim  besedilom:

“Na površinah primarne rabe: K1, K2, G, Gn, Gv, V, N postavljanje nezahtevnih objektov za oglaševanje ni dopustno, razen izjemoma v skladu z občinskim odlokom o oglaševanju.

Na vseh površinah stavbnih zemljišč pa se nezahtevne in enostavne objekte za oglaševanje postavlja le v skladu z občinskim odlokom o oglaševanju.”

8.  člen

V določbi 1.tč. 11. člena se na koncu povedi spremeni pika v vejico in doda naslednje besedilo: “in v območjih etnološkega spomenika in etnološke dediščine (es, ed), kjer se objekti lahko medsebojno stikajo in povezujejo.«

9.  člen

Besedilo 16.a člena se črta in nadomesti z novim besedilom: »Odmik objektov (zahtevnih in manj zahtevnih objektov) od gradbene parcele mora biti najmanj 4m. V primeru višjih objektov (nad 8m do kapi) mora biti odmik objekta od gradbene parcele 6m. Manjši odmik do 2,5m je dopusten v območjih ohranjanja značilne vaške zazidave (etnološki spomenik in etnološka dediščina). Postavitev na parcelno mejo je dopustna v območju etnološkega spomenika in dediščine samo v primeru rekonstrukcije, nadomestne gradnje obstoječega objekta ali novogradnje kot nadomestitve obstoječega objekta. Odmiki po tem PUP veljajo/se merijo od parcelne meje, gradbene parcele, regulacijske linije ali druge navedene meje do zunanjega roba fasade objekta v pritlični etaži.«

10.  člen

V skupnih določbah se doda nov 16.b člen glede odmikov nezahtevnih in enostavnih objektov z besedilom:

»(1) Odmiki (nezahtevnih in enostavnih) objektov za lastne potrebe

Odmiki nezahtevnih objektov za lastne potrebe (drvarnica do 12 m2, garaža do 30 m2, steklenjak, uta, bazen, enoetažna pritlična lopa do 15 m2, nepretočna greznica, pretočna greznica) in enostavnih objektov za lastne potrebe (nadstrešek, rezervoar, čistilna naprava, zajetje, vrtina, zbiralnik za kapnico, objekt do 4m2) morajo biti najmanj:

·      2m od meje zemljiške (gradbene) parcele oz. ob medsosedski meji s pisnim soglasjem soseda,

·      2m od regulacijske linije oz. meje javne prometne površine.

Nezahteven objekt za lastne potrebe - utrjena dovozna pot in enostaven objekt – utrjeno dvorišče je lahko urejeno do meje zemljiške (gradbene) parcele in do regulacijske linije oz. meje javne prometne površine.

(2) Odmiki ograj

Ograja do višine 2,2m je lahko postavljena do meje zemljiške (gradbene) parcele in do regulacijske linije oz. meje javne prometne površine pod naslednjimi pogoji:

·      ograja ob regulacijski liniji oz. ob javni cesti mora biti postavljena izven pregledne berme (polja preglednosti),

·      medsosedska ograja se lahko gradi ob meji, če se lastniki zemljišč o tem pisno sporazumejo.

(3) Odmiki podpornih zidov (škarp)

Gradnja podpornih zidov brežin za potrebe gradnje javne infrastrukture se lahko izvaja na meji zemljiške (gradbene) parcele. Podporni zidovi brežin za potrebe gradnje javne infrastrukture so lahko višji od 1,2 m. V primeru višjih podpornih zidov (nad 2,2 m) se priporoča izvedba v več terasah.

Gradnja podpornega zida za potrebe gradnje stavb, ki niso javne, na zemljiških (gradbenih) parcelah ob regulacijski liniji oz. ob javni prometni površini je dopustna do višine 1,2 m, če je zagotovljeno polje preglednosti (pregledna berma) in na tem delu ni planirana širitev ceste. Gradnja podpornega zida višine nad 1,2 m mora biti odmaknjena od regulacijske linije ali javne prometne površine dodatno za min. 60 cm.

Gradnja podpornega zida ob medsosedski meji je dopustna, če ni možna drugačna ureditev višinskih razlik na meji in se lastniki zemljišč o tem pisno sporazumejo. Prekomerni negativni vplivi iz višjeležečih zemljišč na nižjeležeče zemljišče morajo biti preprečeni. Podporni zidovi na medsosedski parcelni meji so lahko visoki do 1,2 m (enako kot medposestne ograje).

(4) Odmiki pomožnih in nezahtevnih objektov

Odmiki pomožnih infrastrukturnih objektov (bazna postaja, pomožni objekti za spremljanje stanja okolja, mala komunalna čistilna naprava, cestni silos, telekomunikacijske antene in oddajniki), odmiki pomožnih obrambnih objektov, pomožnih kmetijskih gozdarskih objektov, nezahtevnih začasnih objektov, enostavnih začasnih objektov (pokriti prostor (šotor), oder z nadstreškom, pokriti prireditveni prostor, cirkus, začasna tribuna), začasnih vadbenih športno rekreacijskih objektov (igrišča, športno strelišče, vzletišče), začasnih vadbenih objektov za obrambo, zaščito in reševanje, objekta telekomunikacijske opreme morajo biti najmanj:

·      2m od meje zemljiške (gradbene) parcele oz. ob medsosedski meji s pisnim soglasjem soseda,

·      2m od regulacijske linije oz. meje javne prometne površine.

(5) Drugi začasni vadbeni športno rekreacijski objekti (kolesarska steza, planinska pot, smučišče, sprehajalna pot, trimska steza), nezahtevna in enostavna spominska obeležja, urbana oprema so lahko postavljeni ob mejo zemljiške (gradbene) parcele, regulacijske linije oz. meje javne prometne površine s pisnim soglasjem soseda.«

11.  člen

Dopolni se 19.a člen z novim odstavkom:

»Pri rekonstrukciji, nadomestni gradnji objekta in pri nadomestitvi obstoječega objekta je dopustna gradnja kleti v okviru tlorisa (gabarita) stavbe.«

12.  člen

V 19.b členu se doda nova tč. (5) z naslednjim besedilom: »(5) Višina strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu je določena s skupno višino kolenčnega zida, kapne lege in strešne konstrukcije. Višino se meri na zunanji strani zunanjega zida (nosilne konstrukcije). Višino strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu se meri v vertikalni smeri od zgornje kote nosilne konstrukcije stropa zadnje polne etaže (od betonske plošče ali stropnika, brez tlaka) do zgornje linije nosilne konstrukcije strehe (kot npr. špirovca ali strešne plošče).

Navedene max. višine strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu se uporabijo kot merilo tudi v primerih, ko streha nima običajne izvedbe s kolenčnim zidom in kapno lego (kot npr. streha brez kapne lege ali masivna izvedba v betonu ali izvedba z večetažnimi prostori).«

13.  člen

Spremeni se 21. člen tako, da se dopolni 1.tč. in se glasi:

»(1) Za vzdrževalna dela, adaptacije, rekonstrukcije, dozidave in nadzidave veljajo enaki pogoji za oblikovanje objektov in izrabo gradbene parcele kot za novogradnje, razen če gre za obstoječi objekt za katerega velja 8.b člen.«

14.  člen

V 32.b členu se:

·      v tč. (2) v prvem stavku druge alineje črta besedilo »kolenčni zid je lahko visok največ 40cm« in nadomesti z novim besedilom: »višina strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu je lahko največ 80cm«

·      v tč. (2) v drugem stavku druge alineje (Za objekte, katerih širina je 8m ali manj) črta besedilo »višina kolenčnega zida pa je lahko do 120cm« in nadomesti z novim besedilom: »višina strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu je lahko največ 160cm«

·      v tč. (3) črta besedilo »kolenčni zid je lahko visok največ 40cm« in nadomesti z novim besedilom: »višina strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu je lahko največ 80cm.«

·      v tč. (6) doda besedilo: Širina napušča mora biti najmanj 60cm, merjeno vodoravno od zunanje strani fasade do linije kapa.«

(3) Za oblikovanje gospodarskih poslopij, obrtnih delavnic ter objektov terciarnih in kvartarnih dejavnosti velja:

·      tloris: podolgovat, z razmerjem stranic vsaj 1 : 1,5,

·      višina gospodarskih poslopij: največ P+1+M

·      višina  obrtnih delavnic ter objektov terciarnih in kvartarnih dejavnosti: največ P+1+M, kolenčni zid je lahko visok največ 40 cm.

(6) Napušči morajo biti bodisi tanke površine z vidnimi konstrukcijskimi elementi (legami) ali pa ometani z zaokrožitvijo med fasado in kapom (tradicionalna oblika napušča). Kap je lahko zaprt z opažem v vodoravni ravnini, vendar tako, da se ne povečuje debelina kapu.

15.  člen

V 33. členu se v tč. (1) črta besedilo »kolenčni zid ne sme biti višji od 100cm« in nadomesti z novim besedilom: »višina strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu je lahko največ 140cm«.

16.  člen

V 34.a členu se v drugi alineji črta besedilo »kolenčni zid je lahko visok do 40cm« in nadomesti z novim besedilom: »višina strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu je lahko največ 80cm«.

17.  člen

V 38. členu se drugi odstavek v tč (1) črta in nadomesti z novim stavkom: »Gradbena parcela za stanovanjski objekt ali za gostinski nastanitveni objekt meri lahko najmanj 450m2

V istem členu se črta besedilo prvega odstavka tč. (3)

18.  člen

V 50. členu se:

·      v tč. 1 dodata nov prvi in drugi stavek: »Objekti in območja varovana po predpisih s področja varstva kulturne dediščine (v nadaljevanju: objekti in območja kulturne dediščine) so kulturni spomeniki, vplivna območja kulturnih spomenikov, varstvena območja dediščine, registrirana kulturna dediščina ter vplivna območja dediščine. V primeru neskladja drugih določb tega odloka z merili in pogoji za varstvo kulturne dediščine v tem členu PUP se upoštevajo merila in pogoji za varstvo kulturne dediščine (tega člena).«

·      doda nova tč. 1a z besedilom: »(1a) Na objektih in območjih kulturne dediščine so dopustni posegi, ki prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju njene vrednosti ter dediščino varujejo in ohranjajo na mestu samem (in situ). Na objektih in območjih kulturne dediščine niso dopustni posegi, ki bi prizadel varovane vrednote objekta ali območja kulturne dediščine in prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot. Ti posegi so dozidave in nadzidave ter drugi posegi, ki bi bistveno spremenili zunanji izgled objekta, novogradnje objektov, rekonstrukcija objekta.«

·      v tč. 5 doda nov stavek: Območja kulturnih spomenikov in vplivnih območij kulturnih spomenikov so razvidna iz aktov o razglasitvi kulturnih spomenikov, varstvena območja dediščine so razvidna iz aktov o razglasitvi varstvenih območij dediščine, registrirana kulturna dediščina in vplivna območja dediščine so razvidna iz tabele in grafične priloge v navedenih Strokovnih zasnovah (ZVKDS, feb. 2008).

·      doda nova tč. 7 z besedilom: »(7) Za registrirano kulturno dediščino, ki ni kulturni spomenik in ni varstveno območje dediščine, velja, da posegi v prostor ali načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote, prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot, niso dopustni.    
Posege v prostor ali način izvajanja dejavnosti bo organ, pristojen za varstvo kulturne dediščine, presojal po naslednjih kriterijih:,

7.1 Za registrirano stavbno dediščino velja, da se ohranjajo vrednote kot so:

o   tlorisna in višinska zasnova (gabariti),

o   gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova,

o   oblikovanost zunanjščine (členitev objektov in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, barve fasad, fasadni detajli),

o   funkcionalna zasnova notranjščine in pripadajočega zunanjega prostora,

o   sestavine in pritikline,

o   stavbno pohištvo in notranja oprema,

o   komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico (pripadajoči odprti prostor z niveleto površin in lego, namembnostjo in oblikovanostjo pripadajočih objektov in površin),

o   pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih stavbah),

o   celovitost dediščine v prostoru in

o   zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.

7.2 Za registrirano naselbinsko dediščino velja, da se ohranjajo vrednote kot so:

o   naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov naselja),

o   odnosi med posameznimi stavbami in odnos med stavbami ter odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, značilne funkcionalne celote),

o   prostorsko pomembnejše naravne sestavine znotraj naselja ali njegovega dela (drevesa, vodotoki),

o   prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne značilnosti, poti),

o   naravne in druge meje rasti ter robovi naselja ali njegovega dela,

o   podoba naselja ali njegovega dela v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike strešin, kritina),

o   odnosi med naseljem ali med njegovim delom in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega),

o   stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, namembnost in kapaciteta objektov, ulične fasade),

o   oprema in uporaba javnih odprtih prostorov in

o   zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.

7.3 Za območja registrirane kulturne krajine velja, da se ohranjajo vrednote kot so:

o   krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba (naravne in grajene ali oblikovane sestavine),

o   značilna obstoječa parcelna struktura, velikost in oblika parcel ter členitve (živice, vodotoki z obrežno vegetacijo, osamela drevesa),

o   tradicionalna raba zemljišč (sonaravno gospodarjenje v kulturni krajini),

o   tipologija krajinskih sestavin in tradicionalnega stavbarstva (kozolci, znamenja, zidanice),

o   odnos med krajinsko zgradbo oziroma prostorsko podobo in stavbo oziroma naseljem,

o   avtentičnost lokacije pomembnih zgodovinskih dogodkov,

o   preoblikovanost reliefa in spremljajoči objekti, grajene strukture, gradiva in konstrukcije ter likovni elementi in

o   zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.

7.4 Za registrirano memorialno dediščino velja, da se ohranjajo vrednote kot so:

o   avtentičnost lokacije,

o   fizična pojavnost objekta in

o   vsebinski, simbolni in prostorski odnos med dediščino in okolico ter vedutami.

7.5 Za registrirana arheološka najdišča velja, da ni dopustno posegati v prostor na način, ki lahko poškoduje arheološke ostaline. Registrirana arheološka najdišča s kulturnimi plastmi, strukturami in premičnimi najdbami se varujejo pred posegi ali uporabo, ki bi lahko poškodovali arheološke ostaline ali spremenili njihov vsebinski in prostorski kontekst.

Posegi v posamezna najdišča na stavbnih zemljiščih so izjemoma dopustni ob izpolnitvi naslednjih pogojev:

o   če ni možno najti drugih rešitev ali

o   če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče možno sprostiti za gradnjo.

Posegi in dejavnosti v prostoru se morajo načrtovati in izvajati tako, da se arheološka najdišča ohranjajo.

7.6 V vplivnih območjih dediščine velja, da morajo biti posegi in dejavnosti prilagojeni celostnemu ohranjanju dediščine. Ohranja se prostorska integriteta, pričevalnost in dominantnost dediščine, zaradi katere je bilo vplivno območje določeno.

·      doda nova točka (8) z naslednjim besedilom: »(8) Pri spremembi namembnosti gospodarskih poslopij v druge dopustne dejavnosti (v skladu z določbami 9. člena) je potrebno v območjih etnološkega spomenika (oznaka: es) in etnološke dediščine (oznaka: ed) ohranjati značilne podolgovate stavbne volumne, njihova razmerja in orientacijo. Nadomestitev obstoječih gospodarskih poslopij z značilnimi podolgovatimi razmerji stavbnega volumna z enim manjšim ali več manjšimi objekti ni dopustna. Dopustna so odstopanja do 20% od obstoječega volumna.«

19.  člen

V posebnih določbah se v 52. členu doda nov drugi odstavek z naslednjim besedilom:

Za objekt na zemljišču s par. št. 657/2 in 658/3, k.o. Rateče se izjemoma določajo drugačna merila in pogoji, kot so določena v skupnih določbah odloka o PUP:

(1) Dopusti se indeks zazidanosti 0,59 in posledično manjši indeks zelenih površin. Določba 11. člena, tč. 2 v tem primeru ne velja.

(2) Dopusti se nadzidava obstoječega pritličnega dela objekta na parceli 658/3 k.o. Rateče. Določba 16.a člena, prvi stavek v tem primeru ne velja.

Nadzidava se dopusti v velikosti tlorisa obstoječega objekta (10,0m x 11,0m s toleranco do obstoječih dimenzij), višina nadzidanega dela 1N+M, višina slemena novega (nadzidanega) dela objekta je dopustno max do višine slemena obstoječe prečne strehe nad vhodom na severni strani obstoječega objekta.

(3) Na gradbeni parceli oz. zemljišču za gradnjo niso dopustne postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov. Določba 9. člena, tč. 1.b, 9 alineja (torej tudi ne 23. člen, tč. 4) v tem primeru ne velja.

20.  člen

V posebnih določbah se v 52. členu doda nov tretji odstavek z naslednjim besedilom:

Del parcele št. 658/1 k.o. Rateče, ki je s prost. planom Občine Kranjska Gora določen kot stavbno zemljišče, je funkcionalno namenjen izključno samo za potrebe Gostišča Mojmir. Gradnja ali ureditve na tem zemljišču za druge potrebe niso dopustne razen za gospodarsko javno infrastrukturo.

Del parcele št. 658/4 k.o. Rateče, ki je s prost. planom določen kot stavbno zemljišče, je funkcionalno namenjen samo za potrebe parkiranja Gostišča Mojmir.

21.  člen

V 62.a členu se v tč. (4) črta besedilo »kolenčni zid je lahko visok največ 40cm« in nadomesti z novim besedilom: »višina strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu je lahko največ 80cm«.

22.  člen

V posebnih določbah se določi nov 62.b člen z naslednjim besedilom:

»Za objekt na parc. št. 398/4 in 398/5 k.o. Podkoren se dopusti novogradnja objekta s pogoji za ureditveno enoto »v«, z etažami K+P+M, v primeru novogradnje kot nadomestitve obstoječega objekta pa se dopusti tudi kletna etaža.«

23.  člen

V posebnih določbah se določi nov 64.a člen z naslednjim besedilom:

»Na parceli št. 902 k.o. Kranjska Gora se izjemoma določajo drugačna merila in pogoji, kot so določena v skupnih določbah odloka o PUP:

(1) Dopusti se zazidana površina do 390m2. Določba 11. člen, tč. 1. PUP v tem primeru ne velja.

(2) Strehe na dozidanih delih stavbe imajo lahko, poleg določbe tč. 1, 19.b člena tudi enokapno strešino.

(3) Na gradbeni parceli ni dopustno postavljati nezahtevnih objektov za lastne potrebe razen greznice in pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov. Dopustni so enostavni objekti.

Določba 9. člena, tč. 1.b, 9 alineja PUP (torej tudi ne 23. člen, tč. 4.) v tem primeru ne velja.

(4) Odstopanja (tolerance) zunanjih dimenzij objekta so dopustna v primeru dodatne izolacije fasade, ki se lahko doda na zunanjo stran fasade do 15 cm in v primeru sončnih zbiralnikov na strehi, ki se lahko pritrdijo na ravnino strehe objekta.«

24.  člen

V posebnih določbah se v 68. členu določi nova točka (3) z naslednjim besedilom:

»(3) Na stavbnem zemljišču parc. št. 484/3, 482/2, 481/2, 480/4, 891/24, 891/17, 853/8, 891/16, vse k.o. Kranjska Gora (dosedanji dom Slovenskih železnic, oznaka objekta v PUP št. 7) se določijo naslednja merila in pogoji:

Ureditvena enota “h” se spremeni v ureditveno enoto “x” (kopališče).

(3a) dopustne so naslednje namembnosti oz. dejavnosti:

·      rekreacija (kopališče, welness, fitness...)

·      trgovina, storitve in kulturne dejavnosti kot dopolnilna dejavnost osnovni rekreacijski namembnosti, locirane so lahko v kleti ali pritličju objekta, vendar po površini ne smejo preseči 1/2 zazidane površine objekta v posamezni etaži,

·      zdravstvene dejavnosti in sicer brez bolnišničnih ali zdraviliških nastanitvenih kapacitet,

·      stanovanja (bivanje), gostinske nastanitvene dejavnosti in druge oblike nastanitve niso dopustne.

(3b) glede oblikovanja:

·      glede odmikov na tej lokaciji izjemoma veljajo naslednja merila:

o   odmik pritlične etaže (na nivoju Koroške ulice) je lahko na severni strani objekta do 4m od parcelne meje

o   odmik objekta pod niveleto Koroške ulice je na vzhodni in zahodni strani objekta lahko do 4m od parcelne meje

o   objekt pod niveleto Koroške ulice na severni strani lahko sega do parcelne meje

o   objekt pod niveleto Koroške ulice na južni strani objekta lahko sega do 1,5m od parcelne meje javne površine na celotni dolžini parcel 891/17 in 891/17, k.o. Kranjska Gora

o   ureditev klančine za dovoz v kletne etaže lahko sega do parcelne meje.

Določba 36. člena, tč. 3, PUP v tem primeru ne velja.

·      max. vertikalni gabarit objekta (kota slemena ali zg. roba venca) ne sme presegati vertikalnega gabarita (kote slemena) šole (Koroška ulica 12).

·      v prečnem prerezu objekt ne sme biti polne pravokotne oblike temveč mora biti najmanj zgornja polovica prečnega profila posneta, tako da se proti vrhu/slemenu objekta prečni profil zmanjšuje.«

·      Vodooskrbo bazenskega objekta mora investitor zagotoviti iz vrtine ali izvesti menjavo vode v bazenih v nočnem času z vsakokratnim soglasjem upravljalca vodooskrbe.«

25.  člen

V posebnih določbah se določi nov 68.c člen z naslednjim besedilom:

»V območju KG SK 5 se na parcelah 239/5, 242/2, 243, 244/5, 244/7, k.o. Kr. Gora dodatno (poleg skupnih določb) dopusti še ureditev campa. Za oblikovanje objektov veljajo določbe za ureditveno enoto »v«. Na obrobju površine za camp se zasadijo drevesa.

26.  člen

V posebnih določbah se določi nov 68.d člen z naslednjim besedilom:

»V območju KG SK 5 se za parcelo št. 239/1 k.o. Kranjska Gora izjemoma določajo drugačna merila in pogoji, kot so določena v skupnih določbah odloka o PUP:

(1) Dopusti se manjši odmik SZ vogala objekta od parcele št. 885/158 v širini 1,70m (merjeno od zunanjega roba fasade objekta v pritlični etaži). Določba 16.a člena PUP (prav tako 19.a člen, 2 alineja, prvi odstavek) v tem primeru ne velja.«

27.  člen

V 69.a členu se črta besedilo »kolenčni zid je lahko visok največ 130cm« in nadomesti z novim besedilom: »višina strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu je lahko največ 170cm.«

28.  člen

V 70. členu se v tč. (2) črta besedilo »kolenčni zid do 40cm« in nadomesti z novim besedilom: »višina strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu je lahko največ 80cm«.

29.  člen

V 70.a členu se spremeni in dopolni besedilo:

·      v točki (1) se črta besedilo »parkirišča (pm)« in nadomesti z novim besedilom »trgi in prometne površine (t)«

·      za vrstico (2) Ureditvena enota svojstveno oblikovanje (x) se doda nova vrstica z besedilom: »pogoji glede vrste posegov: za območje veljajo določbe točke (3b) 9. člena pri čemer velja, da se igralniška dejavnost uvršča v rekreacijske namene (v skladu s klasifikacijo dejavnosti)«.

 

30.  člen

V 72. členu se v tč. (2) črta besedilo »dopustna višina kolenčnega zidu do 140cm« in nadomesti z novim besedilom: »višina strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu je lahko največ 180cm«.

31.  člen

V posebnih določbah se v 76. členu:

·      v tč. (2) se:

o  v odstavku Dopustne dejavnosti doda nov stavek (zadnji stavek tega odstavka) z naslednjim besedilom: »Do postavitve apartmajskega naselja je dopustna raba površin za camping.«

o  v odstavku Dopustne vrste posegov doda nova druga alineja z naslednjim besedilom: »- za obstoječi sanitarni objekt campa na parceli 174/63 k.o. Gozd, so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcija, odstranitev in novogradnja«

o  v odstavku Pogoji glede izrabe območja in oblikovanja objektov besedilo »kolenčni zid višine do 140cm« nadomesti z novim besedilom: »višina strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu je lahko največ 180cm«

·      v tč. (4) se v odstavku Pogoji za oblikovanje objektov besedilo »kolenčni zid do 40cm« nadomesti z novim besedilom: »višina strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu je lahko največ 80cm«.

32.  člen

V 81. členu se v tč. (2) črta besedilo »kolenčni zid največ 100cm« in nadomesti z novim besedilom: »višina strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu je lahko največ 140cm«.

33.  člen

V 82. členu se v tč. (1) črta besedilo »kolenčni zid največ 100cm« in nadomesti z novim besedilom: »višina strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu je lahko največ 140cm«

34.  člen

V odloku se za 85. členom določi novo poglavje IV.a POSEBNI POGOJI ZA SANACIJO

35.  člen

V odloku se določi nov 85.a člen z naslednjim besedilom:

Dopušča se sanacija zgrajenega objekta na parceli št. 1/9, k.o. Rateče v obsegu in oblikovanju izvedenega objekta na dan 31.12.2011.

Za objekt na parceli št. 1/9, k.o. Rateče se izjemoma določajo drugačna merila in pogoji, kot so določena v skupnih določbah odloka o PUP:

(1) Izjemoma se dopustijo naslednji odmiki objekta od parcelne meje:

(3)  od parcele št. 1413 je odmik 2,40m

(4)  od parcele št. 1/1 je odmik 3,50m

(5)  enako velja tudi za kletno etažo,

(6)  dopusti se oporni zid v izvedenem stanju v dolžini 36,96m z max. višino 4,5m z lego ob parcelni meji.

Navedene dimenzije imajo toleranco do dejanske izmere na dan 31.12.2011. Določba 16.a člena (prav tako 38. člen, tč. 1 in 19.a člen, 2 alineja, prvi odstavek) v tem primeru ne velja.

Za posege po izvedeni sanaciji veljajo naslednja merila in pogoji:

(1) Na obstoječem objektu niso dopustne dodatne dozidave, nadzidave ali druge oblike povečevanja objekta in nastanitvenih kapacitet v objektu. Določba 9. člena, tč. 1.b glede dozidav in nadzidav v tem primeru ne velja.

(2). Na gradbeni parceli ni dopustno postavljati nezahtevnih objektov za lastne potrebe razen greznice in pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov. Dopustni so enostavni objekti. Določba 9. člena, tč. 1.b, 9 alineja (torej tudi ne 23. člen, tč. 4.) v tem primeru ne velja.

(3) Odstopanja (tolerance) zunanjih dimenzij objekta so dopustna v primeru dodatne izolacije fasade, ki se lahko doda na zunanjo stran fasade (pri čemer dodani sloj izolacije ne bo presegel 15cm in v primeru sončnih zbiralnikov na strehi, ki se lahko pritrdijo na ravnino strehe objekta.

36.  člen

V odloku se določi nov 85.b člen z naslednjim besedilom:

Za sanacijo objekta na parceli št. 121, k.o. Rateče se izjemoma določajo drugačna merila in pogoji, kot so določena v skupnih določbah odloka o PUP:

(1) Dopusti se indeks zazidanosti 0,51 in manjši indeks zelenih površin. Določba 11. člena, tč. 2 v tem primeru ne velja.

(2) dopustijo se naslednji odmiki objekta od parcelnih mej:

·      S fasada lahko sega do parcelne meje (parcelna št. 120/2, k.o. Rateče) – dopusten odmik 0m,

·      J stran – odmik 0,70 m od parcele št. 117/2, k.o. Rateče,

·      V stran – odmik 0,4m do parcele št. 1403/1, k.o. Rateče, vetrolov lahko sega 0,9m preko parcelne meje

·      Z stran – odmik 2,60 m od parcele št. 120/1, k.o. Rateče

Navedene dimenzije imajo toleranco do dejanske izmere na dan 31.12.2011.

Določba 16.a člena (prav tako 19.a člen, 2 alineja, prvi odstavek) v tem primeru ne velja.

(3) Obstoječi vhod v klet na južni strani objekta se odstrani ali sanira tako, da se obodne stene zgradijo do enotne višine 2,20m nad koto praga vhoda v klet in nanje postavi dvokapna streha,

·      odmik vhoda v klet od parcele št. 117/2 je lahko 0,70m

·      višina: pritličje (z enako in konstantno višino fasade),

·      straha: dvokapnica v predpisanem naklonu 350 do 450, sleme v smeri daljše stranice objekta.

Za posege po izvedeni sanaciji veljajo naslednja merila in pogoji:

(4) Na obstoječem objektu niso dopustne dodatne dozidave, nadzidave ali druge oblike povečevanja objekta in nastanitvenih kapacitet v objektu. Določba 9. člena, tč. 1.b glede dozidav in nadzidav v tem primeru ne velja.

(5) Na gradbeni parceli ni dopustno postavljati nezahtevnih objektov za lastne potrebe razen greznice in pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov. Dopustni so enostavni objekti. Določba 9. člena, tč. 1.b, 9 alineja (torej tudi ne 23. člen, tč. 4.) v tem primeru ne velja:

(6) Odstopanja (tolerance) zunanjih dimenzij objekta so dopustna v primeru dodatne izolacije fasade, ki se lahko doda na zunanjo stran fasade (pri čemer dodani sloj izolacije ne bo presegel 15cm) in v primeru sončnih zbiralnikov na strehi, ki se lahko pritrdijo na ravnino strehe objekta.

37.  člen

V odloku se določi nov 85.c člen z naslednjim besedilom:

Dopušča se sanacija zgrajenih objektov na parcelah št. 26/1 in 26/2 k.o. Podkoren v obsegu in oblikovanju izvedenih objektov na dan 31.12.2011.

Za objekta na parceli št. 26/1 in 26/2 k.o. Podkoren se izjemoma določajo drugačna merila in pogoji, kot so določena v skupnih določbah odloka o PUP:

(1) V obstoječem zahodnem objektu (h.št. 74i) se dopusti pet (5) stanovanj, v obstoječem vzhodnem objektu (h.št. 74j) pa se dopusti štiri (4) stanovanja. Določba 9. člena, tč. 1.b glede števila stanovanj v tem primeru ne velja.

(2) Dopusti se indeks zazidanosti 0,55 (upoštevajoč klet in gradbeno parcelo do RL). Določba 11. člena, tč. 2 v tem primeru ne velja.

(3) Dopustijo se naslednji odmiki objekta od parcelne meje:

a.   odmik kleti na južni strani od parcele št. 23/1 je lahko min. 2.75 m

b.   odmik objekta na severozahodni strani od RL je lahko min. 1.70 m

Navedene dimenzije imajo toleranco do dejanske izmere na dan 31.12.2011. Določba 16.a člena (prav tako 19.a člen, 2 alineja, prvi odstavek) v tem primeru ne velja.

(4) Dopusti se razmerje stranic tlorisa objekta, ki je manjše od 1:1,4. Določba 32.b, tč. 2, glede razmerja stranic tlorisa v tem primeru ne velja.

(5) Parkirišča je treba zagotoviti v skladu z 9. členom, tč. 1.b. Del parkirišč se lahko začasno uredi na površini dostopne ceste (znotraj RL), dokler ni izvedeno nadaljevanje dovozne ceste do severno ležečih parcel.

Za posege po izvedeni sanaciji veljajo naslednja merila in pogoji:

(6) Na zemljišču dveh obstoječih objektov niso dopustne dodatne dozidave, nadzidave ali druge oblike povečevanja objekta in nastanitvenih kapacitet v objektu. Določba 9. člena, tč. 1.b glede dozidav in nadzidav v tem primeru ne velja.

(7) Na gradbeni parceli ni dopustno postavljati nezahtevnih objektov za lastne potrebe razen greznice in pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov. Dopustni so enostavni objekti. Določba 9. člena, tč. 1.b, 9 alineja (torej tudi ne 23. člen, tč. 4.) v tem primeru ne velja.

(8) Odstopanja (tolerance) zunanjih dimenzij objekta so dopustna v primeru dodatne izolacije fasade, ki se lahko doda na zunanjo stran fasade do 15cm in v primeru sončnih zbiralnikov na strehi, ki se lahko pritrdijo na ravnino strehe objekta.

V grafičnem prikazu se RL za javno dostopno površino – cesto spremeni, tako da ustreza izvedenemu stanju in omogoča dostop do drugih objektov.

38.  člen

V odloku se določi nov 85.d člen z naslednjim besedilom:

Dopušča se sanacija zgrajenega objekta na parcelah št. 26/4 k.o. Podkoren v obsegu in oblikovanju izvedenega objekta na dan 31.12.2011.

Za objekt na parceli št. 26/4 k.o. Podkoren se izjemoma določajo drugačna merila in pogoji, kot so določena v skupnih določbah odloka o PUP:

(1) V obstoječem objektu (h.št. 74h) se dopustijo štiri stanovanja. Določba 9. člena, tč. 1.b PUP glede števila stanovanj v tem primeru ne velja.

(2) Dopusti se indeks zazidanosti 0,37 (upoštevajoč klet in gradb. parcelo do RL). Določba 11. člena, tč. 2 PUP v tem primeru ne velja.

(3) Dopustijo se naslednji odmiki objekta od parcelnih mej:

·      odmik SZ vogala objekta od parc. 26/5 je 2,68m,

·      odmik zah. fasade od parc. 26/5 je 2m,

·      odmik SV vogala objekta od parcele 27/1 je 2,64m

Navedene dimenzije imajo toleranco do dejanske izmere na dan 31.12.2011. Določba 16.a člena PUP (prav tako 19.a člen, 2 alineja, prvi odstavek) v tem primeru ne velja.

(4) Dopusti se razmerje stranic tlorisa objekta, ki je manjše od 1:1,4. Določba 32.b, tč. 2 PUP, glede razmerja stranic tlorisa v tem primeru ne velja.

(5) Parkirišča je treba zagotoviti v skladu z 9. členom, tč. 1.b. Del parkirišč se lahko začasno uredi na površini dostopne ceste (znotraj RL), dokler ni izvedeno nadaljevanje dovozne ceste do severno ležečih parcel.

Za posege po izvedeni sanaciji veljajo naslednja merila in pogoji:

(6) Na gradbeni parceli obstoječega objekta niso dopustne dodatne dozidave, nadzidave ali druge oblike povečevanja objekta in nastanitvenih kapacitet v objektu. Določba 9. člena, tč. 1.b PUP glede dozidav in nadzidav v tem primeru ne velja.

(7) Na gradbeni parceli ni dopustno postavljati nezahtevnih objektov za lastne potrebe razen greznice in pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov. Dopustni so enostavni objekti. Določba 9. člena, tč. 1.b, 9 alineja PUP (torej tudi ne 23. člen, tč. 4.) v tem primeru ne velja.

(8) Odstopanja (tolerance) zunanjih dimenzij objekta so dopustna v primeru dodatne izolacije fasade, ki se lahko doda na zunanjo stran fasade do 15 cm in v primeru sončnih zbiralnikov na strehi, ki se lahko pritrdijo na ravnino strehe objekta.

V grafičnem prikazu se RL za javno dostopno površino – cesto spremeni, tako da ustreza izvedenemu stanju in omogoča dostop do drugih objektov.

39.  člen

V odloku se določi nov 85.e člen z naslednjim besedilom:

Dopušča se sanacija zgrajenega objekta na parcelah št. 90 in 91, k.o. Podkoren v obsegu in oblikovanju izvedenega objekta na dan 31.12.2011.

Za objekt na parceli št. 90 in 91 k.o. Podkoren se izjemoma določajo drugačna merila in pogoji, kot so določena v skupnih določbah odloka o PUP:

(1) V obstoječem objektu (h.št. 42) se dopusti 10 stanovanj. Določba 9. člena, tč. 1.b PUP glede števila stanovanj v tem primeru ne velja.

(2) Dopusti se večji indeks zazidanosti. Določba 11. člena, tč. 2 PUP v tem primeru ne velja.

(3) Dopustijo se manjši odmiki objekta od sosednjih parcelnih mej od predpisanih v skupnih določbah PUP. Odmiki se dopustijo v dimenzijah dejanske izmere na dan 31.12.2011.

Določba 16.a člena PUP (prav tako 19.a člen, 2 alineja, prvi odstavek) v tem primeru ne velja.

Za posege po izvedeni sanaciji veljajo naslednja merila in pogoji:

(4) Na gradbeni parceli obstoječega objekta niso dopustne dodatne dozidave, nadzidave ali druge oblike povečevanja objekta in nastanitvenih kapacitet v objektu. Določba 9. člena, tč. 1.b PUP glede dozidav in nadzidav v tem primeru ne velja.

(5) Na gradbeni parceli ni dopustno postavljati nezahtevnih objektov za lastne potrebe razen greznice in pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov. Dopustni so enostavni objekti. Določba 9. člena, tč. 1.b, 9 alineja PUP (torej tudi ne 23. člen, tč. 4.) v tem primeru ne velja.

(6) Odstopanja (tolerance) zunanjih dimenzij objekta so dopustna v primeru dodatne izolacije fasade, ki se lahko doda na zunanjo stran fasade do 15 cm in v primeru sončnih zbiralnikov na strehi, ki se lahko pritrdijo na ravnino strehe objekta.

40.  člen

V odloku se določi nov 85.f člen z naslednjim besedilom:

Dopušča se sanacija zgrajenega objekta na parcelah št. 803/46 in 803/67, k.o. Kr. Gora v obsegu in oblikovanju izvedenega objekta na dan 31.12.2011.

Za objekt na parceli št. 803/46 in 803/67, k.o. Kr. Gora se izjemoma določajo drugačna merila in pogoji, kot so določena v skupnih določbah odloka o PUP:

(1) V obstoječem objektu se dopustita dve počitniški stanovanji. Določba 9. člena, tč. 1.b PUP glede števila stanovanj v tem primeru ne velja.

(2) Dopusti se indeks zazidanosti Iz=0,58. Določba 11. člena, tč. 2 PUP v tem primeru ne velja.

(3) Dopustijo se manjši odmiki objekta od sosednjih parcelnih mej v naslednjih dimenzijah:

·      na SV strani objekta je najmanjši odmik 1.05 m od parc. št. 803/95 in 0.30 m od parc. št. 803/92,

·      na SZ strani je rob spodnje terase odmaknjen najmanj 1.25 m od parc. št. 808/91,

·      na Z strani je rob spodnje terase odmaknjen najmanj 1.80 m od parc. št. 803/66,

·      na J strani je rob spodnje terase odmaknjen med 0.10 m in 0.28 m od parc. št. 803/49.

Navedene dimenzije imajo toleranco do dejanske izmere na dan 31.12.2011. Določba 16.a člena PUP (prav tako 19.a člen, 2 alineja, prvi odstavek) v tem primeru ne velja.

Za posege po izvedeni sanaciji veljajo naslednja merila in pogoji:

(4) Na gradbeni parceli obstoječega objekta niso dopustne dodatne dozidave, nadzidave ali druge oblike povečevanja objekta in nastanitvenih kapacitet v objektu. Določba 9. člena, tč. 1.b PUP glede dozidav in nadzidav v tem primeru ne velja.

(5) Na gradbeni parceli ni dopustno postavljati nezahtevnih objektov za lastne potrebe razen greznice in pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov. Dopustni so enostavni objekti. Določba 9. člena, tč. 1.b, 9 alineja PUP (torej tudi ne 23. člen, tč. 4.) v tem primeru ne velja.

(6) Odstopanja (tolerance) zunanjih dimenzij objekta so dopustna v primeru dodatne izolacije fasade, ki se lahko doda na zunanjo stran fasade do 15 cm in v primeru sončnih zbiralnikov na strehi, ki se lahko pritrdijo na ravnino strehe objekta.

41.  člen

V odloku se določi nov 85.g člen z naslednjim besedilom:

varianta 1:

Za objekt na delu parcele št. 251/2, k.o. Gozd (na stavbnem zemljišču) se izjemoma določajo drugačna merila in pogoji, kot so določena v skupnih določbah odloka o PUP:

(1) Dozidava objekta se dopusti v mejah, ki so določene v grafičnem prikazu z gradbeno mejo (zunanje mere tlorisa po dozidavi so max. 6,16 x 10,25 m, min. pa 6,16 x 8,60 m).

(2) Dopusti se indeks zazidanosti Iz=0,20. Določba 11. člena, tč. 8 PUP v tem primeru ne velja.

(3) Dopusti se manjši odmik objekta od sosednjih parcelnih mej od predpisanih v PUP v naslednjih dimenzijah:

·      na V strani objekta je najmanjši odmik 3,3 m od parc. št. 250/2 k.o. Gozd,

Odmiki se dopustijo v dimenzijah dejanske izmere na dan 31.12.2011. Določba 16.a člena PUP (prav tako 19.a člen, 2 alineja, prvi odstavek) v tem primeru ne velja.

(4) Dopusti se etažnost K+P+1+M.

(5) Določila glede strehe iz 32.b člena ( tč. 2, 2. alineja, 2 stavek) za predmetni poseg ne veljajo.

varianta 2:

Za objekt na delu parcele št. 251/2, k.o. Gozd (na stavbnem zemljišču) se izjemoma določajo drugačna merila in pogoji, kot so določena v skupnih določbah odloka o PUP:

(1) Dozidava objekta se dopusti v mejah, ki so določene v grafičnem prikazu z gradbeno mejo (zunanje mere tlorisa po dozidavi so 6,16 x 11,20 m).

(2) Dopusti se indeks zazidanosti Iz=0,24. Določba 11. člena, tč. 8 PUP v tem primeru ne velja.

(3) Dopusti se manjši odmik objekta od sosednje parcele od predpisanih v PUP v naslednjih dimenzijah: odmik 0 m od parcele št. 250/2 k.o. Gozd (dopusti se lega objekta na parcelni meji 250/2 k.o. Gozd). Določba 16.a člena PUP (prav tako 19.a člen, 2 alineja, prvi odstavek) v tem primeru ne velja.

(4) Dopusti se etažnost K+P+1+M.

(5) Določila glede strehe iz 32.b člena (tč.2, 2. alineja, 2 stavek) za predmetni poseg ne veljajo.

42.  člen

V odloku se določi nov 85.h člen z naslednjim besedilom:

Za parcele št. 1394 in 1398/3, k.o. Dovje se izjemoma določajo drugačna merila in pogoji, kot so določena v skupnih določbah odloka o PUP:

(1) Dopusti se indeks zazidanosti 0,23  in zazidana površina osnovnega objekta velikosti 241 m2 (upoštevajoč osnovni objekt z dozidavami vendar brez pomožnih/enostavnih/nezahtevnih objektov). Določba 11. člena, tč. 8 PUP v tem primeru ne velja.

(2) Dopustijo se odmiki objekta od parcelnih mej na dan 31.12.2011. Določba 16.a člena PUP (prav tako 19.a člen, 2 alineja, prvi odstavek) v tem primeru ne velja.

(3) Enokapna streha nad prizidkom na SZ strani objekta se sanira tako, da se izvede dvokapna streha s prečnim slemenom v predpisanih naklonih (350 do 450) v skladu z določbo 19.b člena PUP.

Za posege po izvedeni sanaciji veljajo naslednja merila in pogoji:

(4) Na obstoječem objektu niso dopustne dodatne dozidave, nadzidave ali druge oblike povečevanja objekta in nastanitvenih kapacitet v objektu. Določba 9. člena, tč. 1.b glede dozidav in nadzidav v tem primeru ne velja.

(5) Na gradbeni parceli ni dopustno postavljati nezahtevnih objektov za lastne potrebe razen greznice in pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov. Dopustni so enostavni objekti. Določba 9. člena, tč. 1.b, 9 alineja (torej tudi ne 23. člen, tč. 4.) v tem primeru ne velja:

(6) Odstopanja (tolerance) zunanjih dimenzij objekta so dopustna v primeru dodatne izolacije fasade, ki se lahko doda na zunanjo stran fasade (pri čemer dodani sloj izolacije ne bo presegel 15cm) in v primeru sončnih zbiralnikov na strehi, ki se lahko pritrdijo na ravnino strehe objekta.

III.  Končne določbe

43.  člen

Sedme spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za občino Kranjska Gora so občanom, organizacijam in skupnostim stalno na vpogled pri upravnem organu Občine Kranjska Gora, pristojnem za urejanje prostora in na Upravni enoti Jesenice.

44.  člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

45.  člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 7-1/2013

Kranjska Gora, dne: 27.03.2013

 

Občina Kranjska Gora

Jure Žerjav, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor