Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi določb Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/2004) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 1/99, 1/01, 3/02, 4/03, 2/07) je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na 12. redni seji, dne 26.11.2008, sprejel

 

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi

v Občini Cerklje na Gorenjskem

 

1. člen

V Odloku o turistični taksi v Občini verklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/2007) se za 6. členom doda nov 6.a člen, ki se glasi:

 

“6. a člen

Osebe iz 6. člena tega odloka morajo voditi evidenco o turistični taksi, ki se vodi v evidenci gostov skladno s predpisi, ki urejajo prijavo prebivališča. Iz evidence mora biti poleg s predpisi o prijavi bivališča določenih podatkov, razvidno tudi število prenočitev posameznega gosta oziroma turista.«

 

2. člen

Besedilo 10. člena se spremeni tako, da se glasi:

 

Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc se opravlja skladno z določbami drugega in tretjega odstavka 31. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma.

 

Kazenske določbe se uporabljajo tako, kot jih navaja Zakon o spodbujanju razvoja turizma.«

 

3. člen

Odlok se objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

Številka: 032-10/2006-105

Datum: 26.11.2008

Občina Cerklje na Gorenjskem

Župan

Franc ČEBULJ, l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor