Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Občina Prevalje na podlagi Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2010 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/2010), 5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Prevalje (Ur.l. RS, št. 102/2005, UGSO, št. 11/2007, 31/2008, v nadaljevanju: Pravilnik), objavlja

 

JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA POSPEŠEVANJA RAZVOJA  TURIZMA 

V OBČINI PREVALJE ZA LETO 2010

 

1.      Naročnik javnega razpisa:

Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje

 

2.      Višina razpoložljivih finančnih sredstev:

Višina razpoložljivih proračunskih sredstev za sofinanciranje programov društev je 5.000 EUR, proračunska postavka: 43141820 konto: 412000

 

3.      Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki:

Izvajalci na področju turizma (društva), ki so registrirana za izvajanje dejavnosti morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

-        imajo sedež v Občini Prevalje;

-        so registrirani in delujejo najmanj eno leto;

-        imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo kot jo določa zakon o društvih;

-        imajo zagotovljene osnovne pogoje (materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske) za realizacijo načrtovanih programov;

-        da izpolnjujejo pogoje iz Pravilnika.

 

4.      Zahtevana dokumentacija:

-        pregledno vsebinsko poročilo o delu v preteklem letu,

-        pregledno finančno poročilo o delu v preteklem letu,

-        pregledna vsebinska predstavitev programa za tekoče leto,

-        navedba  programov društev, ki jih naročnik sofinancira v skladu s Pravilnikom.

 

5.      Merila za dodelitev sredstev:

Sredstva za posamezne programe se razdelijo glede na:

-        doseženo število točk;

-        višino razpoložljivih proračunskih sredstev

 

6.      Rok prijave: 

Prijave na javni razpis je potrebno oddati do 15. aprila  2010, do 12. ure.

 

7.      Oddaja vlog

            Vloge pošljejo ponudniki do navedenega roka v zaprtih ovojnicah na naslov: OBČINA PREVALJE, Trg 2/a, 2391 PREVALJE.

            Ovojnice morajo biti opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj –javni razpis – turizem«.  

            Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 30. dni  od poteka roka za prijavo.

 

8.      Informacije o razpisni dokumentaciji:

            Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do konca razpisnega roka, vsak delovni dan med 8.00 in 13.00 uro,  na sedežu Občine  Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje ali na spletni strani občine

www.prevalje.si pod rubriko javni razpisi.

            Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo pri Sabini Ranc, tel. 82 46 129 ali po e-pošti: sabina.ranc@prevalje.si

 

Datum:  12.3. 2010

Številka: 322-0001/2010-07

 

 

Občina Prevalje

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor