Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/98, 63/95, 73/95, 9/96, 7/97, 10/98 in 74/98, 59/99 – odločba US in 70/2000), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS 80/94, 45/97, 67/97, 59/99, 61/99 – odločba US in 56/98), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/2000 in 79/01) in 86. člena Statuta Občine Cerklje (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 1/99, 01/01) je občinski svet Občine Cerklje na 22. redni seji dne 17.12.2001 sprejel

 

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM ZA LETO 2002

 

1.     člen

S proračunom Občine Cerklje za leto 2002 se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v občini.

2.     člen

Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, računi finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. Posebni del in finančni načrt zajema podrobnejšo razčlenitev planiranih prihodkov in odhodkov proračuna po namenih z obrazložitvijo proračunskih postavk.

V bilanci prihodkov in odhodkov so na strani prihodkov izkazani načrtovani prihodki: davčni prihodki, nedavčni prihodki, kapitalski prihodki, prejete donacije in transferni prihodki občine za financiranje primerne porabe, na strani odhodkov pa načrtovani odhodki, ki obsegajo: tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke, investicijske transfere na ravni občine.

V računu finančnih terjatev in naložb so planirana vračila danih posojil in dana posojila.

 

3.     člen

Proračun Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2002 se določa v naslednji zneskih:

A. Bilanca prihodkov in odhodkov                     

I. skupaj prihodki

911.629.000,00 SIT

II. skupaj odhodki

914.129.000,00 SIT

III. Proračunski primanjkljaj

    2.500.000,00 SIT

 

B. Račun finančnih terjatev in naložb

IV. Prejeta vračila danih posojil

10.000.000,00 SIT

V. dana posojila

10.000.000,00 SIT

 

VI. prejeta minus dana posojila in

      spremembe kapitalskih deležev

                0,00 SIT

C. Račun financiranja

 

VII. zadolževanje proračuna

                0,00 SIT

VII. odplačilo dolga

                0,00 SIT

 

IX. sprememba stanja sredstev na računu

      (I.+IV.+VII.-II.-V.-IX)

  2.500.000,00 SIT

X. neto zadolževanje (VII.-VIII.-IX.)

                0,00 SIT

XI: neto financiranje (VI:+X.)

0,00 SIT

 

4.     člen

Občina Cerklje razpolaga s prejemki proračuna, ki se pobirajo in vplačujejo v proračun do konca leta 2002 ne glede na obseg, ki je v proračunu določen za posamezno vrsto prejemka.

Sredstva proračuna se za leto 2002 nakazujejo proračunskim uporabnikom do 31.12.2002.

 

5.     člen

Sredstva se med letom delijo enakomerno med vse porabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti., če ni v zakonu, posebnem aktu občine, splošnem delu proračuna ali s pogodbo med uporabnikom in občino drugače določeno.

6.     člen

Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom. Sredstva proračuna se lahko uporabljajo le, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za uporabo sredstev. Uporabniki smejo v imenu občine prevzemati obveznost le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za ta namen.

Proračunskih sredstev ni mogoče porabiti drugače, kot je predvidena njihova poraba, razen pod pogoji in na način, ki jih določa ta odlok.

Župan mora o izvršenih prerazporeditvah poročati občinskemu svetu na vsaki prvi seji po izvršeni prerazporeditvi, občinski svet na predlog župana sprejme ustrezni sklep. Sredstva se lahko prerazporedijo samo med bilanco prihodkov in odhodkov.

 

7.     člen

Obveznosti iz občinskega dolga, stroški povezani z zadolževanjem in poroštva se poravnavajo ne glede na to, da sredstva niso za te namene izkazana v posebnem delu proračuna.

Župan za ta namen prerazporedi sredstva za pokrivanje obveznosti iz prejšnjega odstavka iz bilance prihodkov in odhodkov.

O prerazporeditvi sredstev župan obvesti občinski svet v 30 dneh.

 

8.     člen

Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, župan na predlog finančne službe v občinski upravi za 45 dni zadrži izvrševanje posameznih izdatkov. Z ukrepi začasnega zadrževanja izvrševanj župan ustavi prevzemanje obveznosti, predlaga podaljšanje pogodbenih rokov plačil in ustavi prerazporeditev proračunskih sredstev, potrebnih zaradi prevzemanja obveznosti.

Ukrepi začasnega zadržanja izvrševanja se morajo enakomerno nanašati na vse neposredne uporabnike.

O odločitvi iz prejšnjega odstavka mora župan takoj obvestiti občinski svet.

Če se med izvajanjem ukrepov začasnega zadrževanja izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, mora župan najkasneje v roku 15 dni pred iztekom roka za začasno zadrževanje proračuna predlagati rebalans proračuna.

Z rebalansom proračuna, ki ga sprejme občinski svet na predlog župana, se prejemki in izdatki ponovno uravnovesijo.

9.     člen

Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki ga določi v proračunu, ali s prerazporeditvijo sredstev, v okviru možnih prihrankov sredstev.

 

10. člen

Splošna proračunska rezervacija se v proračunu oblikuje za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da  sredstva niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča župan.

 

11. člen

Če se po sprejetju proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva namenski sorazmeren izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov v proračunu občine, župan mora za povečanje proračuna takoj obvestiti občinski svet in predlagati rebalans.

 

12. člen

Namenska sredstva, ki niso porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto.

13. člen

Če se med letom spremeni delovno področje oziroma pristojnost uporabnika proračuna, se sredstva sorazmerno povečajo ali zmanjšajo glede na obseg delovanja uporabnika. O povečanju ali zmanjšanju sredstev odloča občinski svet na predlog župana.

Če se neposredni uporabnik med letom ukine in njegovih nalog ne prevzame drug neposredni uporabnik, se neporabljena sredstva prenesejo v splošno proračunsko rezervacijo.

14. člen

Proračunski sklad:

V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo v višini 5.370.000,00 SIT, ki deluje kot proračunski sklad. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za odpravo posledic naravnih nesreč, drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in ekoloških nesreč. Določijo se s finančnim načrtom občine in se nakazujejo v proračunski sklad vsaj dva krat letno.

O uporabi sredstev odloča župan do višine 700.000,00 SIT v enkratnem znesku. O porabi sredstev obvešča občinski svet v pisni obliki.

V primerih ko poraba proračunske rezerve presega višino določeno z odlokom, o porabi odloča občinski svet občine s posebnim sklepom ali odlokom.

 

15. člen

Župan je pristojen za prevzemanje obveznosti, verifikacijo obveznosti, izdajo odredbe za plačilo v breme proračunskih sredstev občine in ugotavljanje pravice izterjave ter izdajanje nalogov za izterjavo v korist proračunskih sredstev.

Župan lahko dolžniku do višine 70.000,00 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve. Seznam odpisanih terjatev se posreduje občinskemu svetu skupaj z zaključnim računom.

Župan odgovarja za zakonitost, namenskost, učinkovitost in gospodarnost razpolaganja s proračunskimi sredstvi.

Župan lahko s pooblastilom prenese posamezna upravičenja iz prvega odstavka tega člena na druge osebe.

16. člen

Odredbodajalec za sredstva proračuna je župan oziroma od župana pooblaščena oseba.

 

17. člen

Sredstva proračuna se uporabljajo za plačevanje že opravljenih storitev in dobav. Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago listine, s katerimi se ugotavljata obveznost in višina izplačila.

Dogovarjanje predplačil je možno izjemoma na podlagi predhodnega zavarovanja. Obveznosti v breme občinskega proračuna se poravnavajo v pogodbenih rokih, razen ob koncu leta, ko se obveznosti, ne glede na rok pogodbe ne prenašajo v naslednje leto v primeru, da je bilo blago že dobavljeno in storitev opravljena v skladu s pogodbami in je zanje predvidena postavka v proračunu.

 

18. člen

Občina se lahko zadolži na podlagi predhodnega soglasja ministra, pristojnega za finance, pod pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja financiranje občin. Posli zadolžitve, za katere ministrstvo pristojno za finance, ni izdalo soglasja, so nični.

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna.

19. člen

Nadzorni odbor opravlja nadzor nad finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov glede na namen, obseg, dinamiko in smotrnostjo porabe sredstev proračuna. O tem poroča občinskemu svetu.

20. člen

Župan je dolžan o realizaciji proračuna poročati občinskemu svetu dvakrat letno, ob trimesečju pa dostavi finančne podatke iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb, računa financiranja in porabi sredstev na računih.

21. člen

Uporabniki proračuna so dolžni predložiti finančne načrte za leto 2003 najpozneje do 30. septembra 2002. V finančnem načrtu mora biti za vsak podatek dana primerjava s preteklim letom.

Uporabniki proračuna so dolžni občini predložiti poslovna poročila in zaključne račune za leto 2002 iz katerih je razvidna realizacija tekočega leta v primerjavi s planom in s podatki iz preteklega leta do 15. marca 2003.

22. člen

Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja in sredstva na računih s podrobno obrazložitvijo proračuna so sestavni deli odloka.

23. člen

V obdobju začasnega financiranja Občine Cerklje na Gorenjskem v letu 2003, v primeru, da bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.

 

24. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem.

 

Številka: 03201-01-09

Datum: 17.12.2001

ŽUPAN

FRANC ČEBULJ

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor