Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Občina Prevalje na podlagi 6. in 7. člena Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v Občini Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2009, 11/2012 in 21/2015) in sprejetega Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2017) objavlja

 

JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA SOCIALNEGA IN ZDRAVSTVENEGA VARSTVA

V LETU 2017

 

1.            Naročnik javnega razpisa:

Naročnik javnega razpisa je Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje.

2.            Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je izbor programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva, ki jih bo Občina Prevalje v letu 2017 sofinancirala  iz občinskega proračuna.

 

3.            Na javni razpis se lahko prijavijo:

·       društva s področja zdravstva in socialnega varstva, registrirana v skladu z Zakonom o društvih,

·       prostovoljne in neprofitne organizacije, ki delujejo na področju socialnega in zdravstvenega varstva  in imajo v svojih programih elemente socialne skrbi in skrbi za zdravje občanov oziroma svojih članov.

 

4.            Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu:

Izvajalci programov, katerih programi se bodo v letu 2017 sofinancirali iz proračuna Občine Prevalje, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

·       da imajo sedež v Občini Prevalje oziroma sedež na območju občin Koroške regije, če je program dela izvajalca zastavljen tako, da se izvaja na območju Občine Prevalje in aktivno vključuje vsaj 1/10 članov, ki so občani Občine Prevalje; da je izpolnjen pogoj glede sedeža izvajalca se šteje tudi v primeru, ko ima izvajalec v Občini Prevalje oziroma na območju katerekoli občine Koroške regije sedež podružnice.

·       Da izvajalec izpolnjuje pogoj glede števila članov iz Občine Prevalje, mora obvezno predložiti ustrezna dokazila glede članov iz Občine Prevalje. Če dokazil ne predloži, se šteje, da tega pogoja ne izpolnjuje.

·       da se program, s katerim kandidirajo na javnem razpisu na območju Občine Prevalje izvaja  že najmanj eno leto;

·       da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti;

·       da imajo urejeno evidenco članstva za programe, s katerimi kandidirajo na javnem razpisu.

 

5.            Dodatni pogoji za sodelovanje na javnem razpisu:

Izvajalci programov stanovanjskih skupin za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki se v letu 2017 sofinancirajo iz proračuna občine, morajo poleg pogojev iz prejšnje točke izpolnjevati še  naslednje pogoje:

·       program se ne sme izvajati kot del javne službe,

·       program stanovanjske skupine se izvaja na območju Občine Prevalje (da program izpolnjuje ta pogoj se šteje v primeru, če izvajalec na območju Občine Prevalje izvaja program stanovanjske skupine in ima na območju Občine Prevalje registriran sedež ali sedež podružnice oz. enote),

·       program stanovanjske skupine, v kateri ni nameščenih uporabnikov s stalnim bivališčem v Občini Prevalje, ni predmet sofinanciranja iz proračuna občine.

 

6.            Merila za izbor programov:

Programi s področja socialnega in zdravstvenega varstva, s katerimi bodo posamezni izvajalci kandidirali na tem javnem razpisu, bodo vrednoteni na osnovi meril in kriterijev Pravilnika o  postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v Občini Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2009, 11/2012 in 21/2015).

Iz proračuna občine se v posameznem koledarskem letu lahko sofinancira samo en program izvajalca.

7.            Rok izvedbe programov:

Programi, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, se izvedejo v letu 2017. Dodeljena sredstva za sofinanciranje programov morajo biti porabljena v letu 2017.

 

8.            Okvirna višina sredstev za sofinanciranje programov:

Sredstva za sofinanciranje programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva so zagotovljena v sprejetem proračunu občine za leto 2017, na postavki 43201450 Financiranje društev na področju sociale in zdravstva v višini 13.500 €, od tega

·       sredstva v višini 1.000 € za sofinanciranje programov stanovanjskih skupin za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, (V primeru, da na razpis ni oddana nobena vloga za sofinanciranje teh programov oz. nobena na razpis oddana vloga za sofinanciranje teh programov ne izpolnjuje pogojev za sofinanciranje, se ta sredstva namenijo za sofinanciranje programov iz 2. in 3. alineje točke 8 v deležu 60% oz. 40%.);

·       sredstva v višini 7.500 € za sofinanciranje programov na podlagi splošnih meril in

·       sredstva v višini 5.000 € za sofinanciranje programov, katerih izvedba je v posebnem interesu občine.

 

9.            Vsebina vloge in razpisna dokumentacija:

Vloga za sofinanciranje programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Prevalje mora biti izdelana izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije. 

Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo na Občini Prevalje, v času od objave do izteka roka javnega razpisa, vsak delavnik, med 8.00 in 12.00 uro. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani www.prevalje.si .

 

10.          Dodatne informacije v zvezi z razpisom:

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko izvajalci programov dobijo na Občini Prevalje, pri Mariji Orešnik, na tel. št. 02 82 46 121, vsak delovni dan od 8.00 do 12.00 ure.

 

11.          Rok in način prijave:

Predlagatelji morajo vloge oddati v zaprti kuverti najpozneje do 9.8.2017 na naslov: Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje, s pripisom: »Prijava na javni razpis – ne odpiraj!« in z oznako: »Sofinanciranje programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva v  letu 2017«.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je  prispela do naročnika najkasneje na zadnji dan roka za oddajo prijav, do 12.00 ure. Nepravočasne vloge bodo s sklepom zavržene in neodprte vrnjene pošiljatelju.

Na zaprti pisemski ovojnici mora biti prilepljen izpolnjen obrazec Oprema vloge, oz. morajo biti na ovojnici razvidni podatki: naziv in naslov vlagatelja in prejemnika ter pripis in oznaka skladno z zahtevo 11. točke javnega razpisa.

 

12.          Datum odpiranja vlog:

Odpiranje vlog bo komisija opravila 10.8.2017 ob 12.00 uri v sejni sobi Občine Prevalje.

Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa.

Z izbranimi izvajalci programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva bo občina sklenila pogodbe o sofinanciranju programov za leto 2017.

 

Številka: 41011-0011/2017-11

Datum: 11. 7. 2017

 

 

Občina Prevalje

 

Matija Tasič, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor